Forlengelse av gyldighetsperiode for luftdyktighet

Kommisjonsforordning nr. 287/2008 om forlengelse av gyldighetsperioden referert til i artikkel 2c(3) i Rådsforordning 1702/2003...

Commission Regulation (EC) No 287/2008 of 28 March 2008 on the extension of the period of validity of referred to in Article 2c(3) of Regulation (EC) No 1702/2003...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.10.2008

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.09.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forordningen ble innlemmet i eøs-avtalen ved eøs komiteens beslutning 7. november 2008. Gjennomført i norsk rett ved Luftfartstilsynets forskrift av 8. november 2008 om endring i forskrift om gjennomføring av forordning (EF) 1702/2003 av 20. november 2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighetssertifisering og miljøsertifisering for luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr, og for sertifisering av konstruksjonss- og produksjonssorganisasjoner (sertifiseringsforskriften). Forskriften trådte i kraft 8. november 2008

Sammendrag av innhold

For luftfartøy som faller inn under artikkel 2c i forordning 1702/2003 og tilfredsstiller de spesifikke krav til luftdyktighet som fremkommer der, kan de nasjonale myndigheter i utgangspunktet utstede luftdyktighetsbevis med gyldighet frem til 28. mars 2008. Luftdyktighetsbeviset begrenses til å gjelde de operasjoner fartøyet hadde luftdyktighetsbevis for pr. 28. mars 2007.

Artikkel 2c (3) i forordning 1702/2003 gir kommisjonen anledning til å forlenge gyldighetsperioden referert til i artikkel 2c(2) med inntil 18 måneder, dvs til 28. september 2009. Vilkårene er at prosessen med typesertifisering av den aktuelle flytypen er igangsatt av EASA før 28. mars 2008, og at EASA antar at prosessen kan være avsluttet innen utløpet av den forlengede gyldighetsperioden.

EASA traff 15. februar 2008 en beslutning som innebærer at vilkårene for å forlenge gyldighetsperioden angitt i forordning 1702/2003 artikkel 2c(2) er oppfylt for noen spesifikke typer luftfartøy. EASA opplyser i nevnte beslutning at byrået har mottatt og akseptert søknader om sertifisering og/eller vurdering av typesertifikatene utstedt av sertifiserende myndighet i tidligere Sovjet Unionen. Dette gjleder luftfartøy av typen Antonov AN-26 og AN-26B (fly), og av typen Kamov-32A11BC og Kamov-32A12 (helikopter).

EASA antar at sertifiseringsprosessen for de nevnte flytypene kan være avsluttet  innen 28. september 2009, og fvilkåret for forlengelse av gyldighetstiden er dermed oppfylt. Kommisjonen har på denne bakgrunn vedtatt forordning 287/2008 (forordningen som dette notatet omhandler) som forlenger gyldighetstiden for de nevnte typene av luftfartøy til 28. september 2009.

Merknader

Forordningen har vært forelagt Luftfartstilsynet til uttalelse. Luftfartstilsynet har lagt til grunn at forordning 287/2008 ikke vil ha konsekvenser i Norge, og det foreligger derfor ingen merknader til saken.

Sakkyndige instansers merknader

Som følge av at forordningen ikke antas å ha konsekvenser for Norge har departementet ikke funnet det nødvendig å innhente synspunkter fra andre instanser enn Luftfartstilsynet.

Vurdering

Forordning 287/2008 gjelder forlengelse av gyldighetsperiode for luftdyktighetsbevis for russiske luftfartøytyper som pr i dag ikke opererer i Norge. Forordningen anses derfor ikke å ha konsekvenser for norske forhold.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2008)287
Rettsaktnr.: 287/2008
Basis rettsaktnr.: 1702/2003
Celexnr.: 32008R0287

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.04.2008
Frist returnering standardskjema: 13.05.2008
Dato returnert standardskjema: 14.05.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.11.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 119/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.11.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 08.11.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.12.2008

Lenker