Grenseverdier for nitrat i grønnsaker

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1258/2011 av 2. desember 2011 som endrer forordning (EF) nr. 1881/2006 når det gjelder grenseverdier for nitrat i næringsmidler...

Commission Regulation (EU) No 1258/2011 of 2 December 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels for nitrates in foodstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.10.2008

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.02.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer grenseverdier for nitrat i grønne bladgrønnsaker (salat og spinat), og etablerer nye grenseverdier for nitrat i ruccola.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Når nye, høyere grenseverdier blir gjeldende for alle EØS-land, vil dette gjøre at produsenter av grønne bladgrønnsaker (salat, spinat) i Norge i mye større grad kan overholde regelverket. De nye grenseverdiene som innføres for ruccola, tar hensyn til bl.a. norske forhold og er dermed akseptable. Endringene av grenseverdier er positive for produsentene av slike produkter. Mattilsynets overvåkningsprogram har vist flere overskridelser for nitrat i grønne bladgrønnsaker. Mattilsynet forventer at antallet på disse overskridelsene nå går ned. Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Nitrat er nødvendig for at planter skal vokse og finnes derfor i alle planter. Det er derfor også en viktig komponent i kunstgjødsel. Konsentrasjonen av nitrat i grønnsaker og frukt vil variere avhengig av art, jordsmonn, gjødsling og vann. Grønne bladgrønnsaker som salat, spinat og ruccola har de høyeste konsentrasjonene av nitrat. Man har også sett at slike bladgrønnsaker dyrket i drivhus og/eller under forhold med lite lys, kan få forhøyede nivåer av nitrat.

Det har vært vitenskapelig usikkerhet om eventuelle negative helseeffekter av for høye nivåer av nitrat i grønnsaker og frukt. EFSA (European Food Safety Authority) har gjort to risikovurderinger av fordeler ved å spise grønnsaker sett opp i mot risiko ved inntak av nitrat. Konklusjonen fra EFSA (2008) var at de helsemessige fordelene ved å spise mye og variert av grønnsaker og frukt oppveier ulempene ved å få i seg nitrat. Det skal også større mengder slike grønnsaker til før akseptabelt daglig inntak (ADI) for nitrat overskrides. Enkelte medlemsland har i ettertid meldt bekymring for nitratinntaket til små barn. EFSA ble da bedt om å se på dette spesielt. EFSAs andre vurdering var klar i desember 2010. Den konkluderte med at nivåene av nitrat i salat ikke var noe problem for barn. Dersom spedbarn og barn i alderen 1-3 år spiste mye spinat (over 200 gram) på en gitt dag, kunne de bli eksponert for høye nivåer av nitrat. Norge har i tillegg til Irland, Storbritannia, Belgia, Nederland og Frankrike hatt helt eller delvis unntak fra tidligere gjeldende felles grenseverdier i EØS. Dette unntaket gikk imidlertid ut på dato 31.12.2008. Unntaket fra regelverket er ikke fornyet, siden Kommisjonen ønsker ett felles regelverk i hele EØS-området. Basert på EFSAs vurderinger om at disse grønnsakene fortsatt anbefales spist og på tilbakemeldinger fra utøvende tilsyn om at lavere nivåer av nitrat er vanskelig å oppnå selv ved god dyrkingspraksis, har Mattilsynet støttet Kommisjonens forslag til felles, høyere grenseverdier for salat og spinat. Det er i tillegg også vedtatt nye grenseverdier for ruccola. 

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1258/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R1258

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.12.2011
Frist returnering standardskjema: 16.01.2012
Dato returnert standardskjema: 07.02.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.06.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 105/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.12.2011
Høringsfrist: 31.03.2012
Frist for gjennomføring: 16.06.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen