EØS-notatbasen

Renhetskriterier, tilsetningsstoffer

Kommisjonsdirektiv 2008/84/EF av 27. august 2008 om spesifikke renhetskriterier for andre tilsetningsstoffer enn fargestoffer og søtstoffer....

Commission Directive 2008/84/EC of 27 August 2008 laying down specific criteria on food additives other than colours and sweeteners (Codified version)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.10.2008

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.10.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Direktivet innebærer en kodifisering av direktivene som omhandler renhetskriterier for andre tilsetningsstoffer enn fargestoff og søtstoff. Direktiv 96/77/EF gir renhetskriterier for denne kategorien tilsetningsstoffer, mens bruken av tilsetningsstoffene er regulert i direktiv 89/107/EF om bruk av tilsetningsstoffer i mat til humant konsum. Direktiv 96/77/EF har blitt endret en rekke ganger. Direktivet har nå blitt kodifisert for å gjøres enklere og mer oversiktlig. Det nye direktivet inneholder renhetskriterier for alle tilsetningsstoffer omfattet av direktiv 89/107/EF.

Merknader

Rettsakten medfører endringer i hjemlingen og henvisningene i forskrift av 21. desember 1993 nr 1378 om tilsetningsstoffer til næringsmidler. Endringen er av en slik karakter at den ikke trenger å høres, jf forvaltiningsloven § 37 fjerde ledd bokstav c.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Rettsakten medfører ingen administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning. Den vil heller ikke medføre noen matrielle endringer.

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Kriterier for renhet og identitet (renhetskriterier) sikrer at tilsetningsstoffene som omsettes og brukes i næringsmidler er de samme som de risikovurderte tilsetningsstoffene. Å samle disse renhetskriteriene i et direktiv gjør det enklere for bransjen, tilsynet og forbrukerne å finne fram i bestemmelsene. Mattilsynet mener at direktivet er EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/84/EF
Basis rettsaktnr.: 1996/77/EF
Celexnr.: 32008L0084

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.09.2008
Frist returnering standardskjema: 03.11.2008
Dato returnert standardskjema: 29.10.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.03.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 024/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 13.03.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: