Vet - test for bovin brucellose

Kommisjonsvedtak 2008/984/EF av 10. desember 2008 som endrer vedlegg C i Rådsdirektiv 64/432/EØF og vedtak 2004/226/EF med hensyn til diagnostiske tester for bovin brucellose...

Commission Decision 2008/984/EC of 10 December 2008 amending Annex C to Council Directive 64/432/EEC and Decision 2004/226/EC as regards diagnostic tests for bovine brucellosis ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.10.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.02.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen. 

Prosessen i Norge: Veterinærinstituttet (VI) har vært konsultert i forbindelse med diskusjonen i Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen (SCFCAH), seksjon dyrehelse og dyrevelferd.  VI har ikke hatt innvendinger til de foreslåtte endringene. Utkast til endring av handelsforskriften for storfe har vært på høring.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder diagnostiske tester for storfebrucellose. Hensikten er å få regelverket for brucellosetesting i samsvar med den seneste diagnostiske manualen fra OIE (Verdens dyrehelseorganisasjon). En ny test, FBA-test (fluorescence polarisation assay (FPA) test), som er anerkjent av OIE inkluderes derfor.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift av 25. mars 2002 nr 305 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe (handelsforskriften for storfe). Utkast til endringsforskrift vil bli sendt på høring. Rettsakten vil ikke medføre noen administrative eller økonomiske konsekvenser. Veterinærinstituttet forholder seg allerede til de diagnostiske tester mhp brucellose som anbefales av OIE.

Sakkyndige instansers merknader Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdedpartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Kommisjonen ønsket samtidig å fjerne en test som European Food Safety Authority (EFSA) og OIE (Verdens dyrehelseorganisasjon) mener ikke er sensitiv nok for handel. Dette gjelder serumagglutinasjonstesten (SAT).  Kommisjonen hadde et ønske om å handle i samsvar med EFSA's råd når det gjelder hvilke tester som bør brukes.  Det viste seg imidlertid at flere medlemsland fortsatt bruker testen, og de ønsket å forsette med det pga økonomiske hensyn.  SAT-testen ble derfor ikke fjernet fra regelverket.  

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/0984/EF
Basis rettsaktnr.: 1964/0432/EØF
Celexnr.: 32008D0984

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.01.2009
Frist returnering standardskjema: 24.02.2009
Dato returnert standardskjema: 26.03.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.01.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 001/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.02.2009
Høringsfrist: 30.03.2009
Frist for gjennomføring: 30.01.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker