EØS-notatbasen

F-gassforordningen - sertifisering - notifisering

Kommisjonsforordning (EF) nr. 308/2008 av 2. april 2008 som, på grunnlag av Råds- og Parlamentsforordning (EF) nr. 842/2006, fastsetter formatet for notifisering av opplærings- og sertifiseringsprogrammene i de enkelte medlemsstater...

Commission Regulation (EC) No 308/2008 of 2 April 2008 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006, the format for notification of the training and certification programmes of the Member States...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.09.2008

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.09.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Forordningen ble vedtatt av Kommisjonen 2. april 2008. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Forordningen om fluorinerte klimagasser (F-gassforordningen) er i praksis en rammeforordning som forutsetter fastsettelse av mer detaljert regelverk. Dette er én av flere underordnede kommisjonsforordninger som utdyper innholdet i F-gassforordningen. Flere av de underordnede kommisjonsforordningene krever at det opprettes opplærings- og sertifiseringsprogrammer vedrørende behandling av produkter som inneholder f-gasser. Denne forordningen fastsetter et notifiseringsskjema som skal fylles ut med informasjon om de ulike nasjonale sertifiserings- og opplæringsprogrammene, og notifiseres Kommisjonen.

Merknader

Det vil måtte fastsettes nasjonale regler til gjennomføring av innholdet i forordningen. Klima- og forurensningsdirektoratet har sendt et forskriftsutkast på høring med høringsfrist 19. januar 2010. Forskriften forventes fastsatt i løpet av mai 2010. 

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsforordningen har vært behandlet i skriftlig prosedyre i spesialutvalget for miljø, og ble funnet relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0308/2008
Basis rettsaktnr.: 0842/2006
Celexnr.: 32008R0308

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.06.2008
Frist returnering standardskjema: 04.08.2008
Dato returnert standardskjema: 30.10.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.03.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 027/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.12.2009
Høringsfrist: 19.01.2010
Frist for gjennomføring: 13.03.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: