Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av krepsdyr til konsum fra Bangladesh...

Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av krepsdyr til konsum fra Bangladesh...

Commision Decision on emergency measures applicable to crustaceous imported from Bangaladesh and inteded for human consumption...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 30.09.2008

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten gjennomføres I Norge ca. 3 måneder etter vetakelse i EU. Beskyttelsesvedtaket er gjennomført ved forskrift 30.10.2008 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av krepsdyr til konsum fra Bangladesh. Rettsakten skal notifiseres.

Sammendrag av innhold

Import av krepsdyr fra Bangladesh til konsum skal følges av helsesertifikat. Helsesertifikatet skal dokumentere at forsendelsen har vært analysert på opprinnelsesstedet, og inneholde en analyse som bekrefter at forsendelsen ikke overskrider grenseverdier for reststoffer av veterinære legemidler, fastsatt i "forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse".  Analysesertifikatet skal særskilt bekrefte at inneholdet av kloramfenikol, nitrofuranmetabolitter, tetracyklin, malakittgrønt og krystallfiolett ikke overskrider grenseverdier fastsatt i "forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse". Iflg. Kommisjonsbeslutningen skal (i engelsk versjon) kan (dansk versjon)vi tillate importer uten et analysesertifikat. Prøveuttak og analyse gjennomføres i disse tilfeller i importlandet. Kommisjonsbeslutningen 2008/630 krever at analysen tas i hht. direktiv 2002/657, som inneholder krav til analysemetoder. I Direktiv 2002/657 artikkel 1 fremgår det at testene skal tas av offisielle prøver, og viser til kommisjonsbeslutning 96/23 hvor det fremgår at offentlig myndighet har ansvaret for å ta ut prøver som er offisielle. Det følger av Kommisjonsbeslutning 2008/630 at det er den ansvarlige for importen som skal betale alle kostnader ved importen.

 

Merknader

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2008/630/EF
Celexnr.: 32008D0630

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 30.09.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 02.12.2008

Lenker

Til toppen