Roaming/gjesting i offentlig mobilnett

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 544/2009 av 18. juni 2009 om endring av forordning (EF) nr. 717/2007 om internasjonal roaming/gjesting i offentlige mobilnett i fellesskapet og direktiv 2002/21/EF om et felles regulatorisk rammeverk for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester...

Regulation (EC) No 544/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 amending Regulation (EC) 717/2007 on roaming on public mobile telephone networks within the Community and Directive 2002/21/EC on a common regulatory framework for electronic communications networks and serv...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.09.2008

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Dette er en forordning som vil få direkte virkning i medlemsstatene så fort den trer i kraft. Forordningen vil måtte innlemmes i EØS-avtalen og det vil være nødvendig med en mindre endring i forskrift om elektronisk kommunikasjon.

Sammendrag av innhold

I korte trekk går endringsforordningen ut på en forlengelse i tid og en utvidelse av innholdet i forordning 717/2007/EC. Endringene omhandler: 

Tale

Når det gjelder gjestesamtaler forlenges eksisterende regulering med to år – fra 1. juli 2010 til 1. juli 2012. Det settes nye maksimalpriser på grossistnivå (prisen tilbyderne tar seg i mellom) og grossistprisen skal reduseres hvert år 1. juli fra 2009 til 2012 (se Tabell 1). Det blir også nye maksimalpriser på sluttbrukernivå (Eurotariff - se Tabell 1). Prisen skal settes ned 1. juli hvert år til 2012. Ny regulering innebærer også at sekundtaksering skal benyttes både på grossistnivå og på sluttbrukernivå med en mulig minimumsfakturering på opp til 30 sekunder for å sette opp en samtale. 

 1. juli 2009[1]
 1. juli 2010
 1. juli 2011
Grossistpris for å ringe i utlandet - grossistnivå€ 0,26€ 0,22€ 0,18
Sluttbrukerpris for å ringe i utlandet*€ 0,43€ 0,39€ 0,35
Sluttbrukerpris for å motta samtale i utlandet*€ 0,19€ 0,15€ 0,11

Tabell 1: Maksimal grossist- og sluttbrukerpris for gjestesamtaler * Sluttbrukerpriser er eksklusiv MVA. [1] Dette er regulering som allerede er implementert, dato for prisnedsettelse er imidlertid fremskyndet med to måneder fra 30. august 2009 til 1. juli 2009.   

SMS

Den nye forordningen gjelder også for gjesting av SMS-tjenester innad i Fellesskapet. Fra 1. juli 2009 skal maksimalpris på grossistnivå for gjestetekstmeldinger sendt innenfor Fellesskapet være 0,04 Euro per SMS. Tilbyderne skal videre tilby egne sluttbrukere som benytter SMS-tjeneste i utlandet en Euro-SMS-tariff som ikke skal overstige 0,11 Euro per SMS. Alle egne gjestende sluttbrukere, med unntak av sluttbrukere som har pakkeløsninger eller særlige avtaler om pris, skal tilbys Euro-SMS-pris. Mottak av SMS skal ikke faktureres.  Reguleringen fremmer gjennomsiktighet ved at tilbyderne plikter å gi egne gjestende sluttbrukere personlig informasjon om kostnader knyttet til det å sende en tekstmelding. Dette er tilsvarende regler som allerede gjelder for taletelefoni. Tilbyder skal også informere egne gjestende sluttbrukere om muligheten for å kunne ringe det europeiske nødnummeret 112 gratis. 

 1. juli 2009
 1. juli 2010
 1. juli 2011
Grossistpris for å sende SMS€ 0,04€ 0,04€ 0,04
Sluttbrukerpris for å sende SMS*€ 0,11€ 0,11€ 0,11

Tabell 2: Maksimal grossist- og sluttbrukerpris for å sende SMS* Sluttbrukerpriser er eksklusiv MVA. Datatjenester Det innføres maksimalpriser på grossistnivå for gjesting av datatjenester. Prisen skal settes ned 1. juli hvert år til 2012 (se Tabell 3). Faktureringen skal være per kilobyte. Reguleringen fremmer transparens for gjesting av datatjenester. Når en sluttbruker starter datagjesting i et annet medlemsland, skal vedkommende bli informert om at gjesting pågår og hva gjeldende pris for denne tjenesten er. Fra 1. mars 2010 skal tilbyder ha på plass en ordning for sluttbruker som gjør det mulig å begrense sin datagjesting. En av disse grensene skal være på 50 Euro (eksklusiv moms)per måned eller en ved en tilsvarende mengde overført data. Fra 1. juli 2010 vil denne grensen gjelde for alle sluttbrukere som ikke har valgt et annet grensebeløp. Tilbyder skal varsle sluttbruker når 80 % av grensebeløpet er nådd og igjen når grensebeløpet er nådd. Tjenesten skal da opphøre med mindre og inntil sluttbrukeren ber om å få fortsette. Fra 1. november 2010 skal en forespørsel om beløpsgrense kunne håndteres i løpet av én arbeidsdag etter at forespørselen er mottatt.

 1. juli 2009
 1. juli 2010
 1. juli 2011
Per megabyte sendt og mottatt€ 1, 00€ 0,80€ 0,50

Tabell 3: Maksimal grossistpris per megabyte data overført (sendt og mottatt)under gjestingTalebeskjederFra 1. juli 2010 skal tilbyder ikke kunne fakturere sine kunder for å ha mottatt talebeskjeder (voicemail messages)mens de gjester i EU. Oppringninger som foretas for å kunne høre på talebeskjeder når man gjester, skal kunne faktureres.Bakgrunnen for denne regelen er at sluttbruker i dag ofte faktureres for å ha mottatt talebeskjeder når de gjester, uavhengig av om de har hørt disse beskjedene eller ikke. Sluttbruker kan selv ikke styre denne kostnaden i og med at de ikke selv kontrollerer lengden på slike talebeskjeder.

Merknader

Det foreslås ikke regulering av sluttbrukerpris for datagjestingtjenester. Årsaken til dette er at dette markedet er i en tidlig og dynamisk fase med stor grad av teknologisk og kommersiell innovasjon. Prisene for sluttbruker er på vei ned og det vil etter Kommisjonens oppfatning være prematurt å regulere dette.

Vurdering

Norge er positiv til denne forordningen. Forordningen vil føre til reduserte priser både på tale, sms og data for sluttbrukere som benytter seg av disse tjenestene når de besøker et annet land innenfor fellesskapet.

Norske myndigheter v/Samferdselsdepartementet har gitt uttrykk for sin holdning til gjesting-problematikken blant annet gjennom innspill i den offentlige høringen som Kommisjonen hadde om revidering av den eksisterende forordningen. Det fremgår av det norske innspillet at vi mener forordningen så langt har bidratt til gjennomsiktighet om pris og at det vil være hensiktsmessig både å forlenge reguleringen av dette området, samt å utvide innholdet i reguleringen til å gjelde SMS og datatjenester.

Andre opplysninger

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 20 jf.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 544/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R0544

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.05.2009
Frist returnering standardskjema: 22.06.2009
Dato returnert standardskjema: 23.06.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.10.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 107/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 21.10.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 01.04.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 26.03.2009

Lenker

Til toppen