Romania-rå melk-endring virksomhetslister

Kommisjonsvedtak 2008/663/EF av 8. august 2008 om endring av kommisjonsvedtak 2007/27/EF om visse overgangsordninger for levering av rå melk til virksomheter som mottar og bearbeider rå melk i Romania og som angår kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/200...

Commission Decision 2008/663/EC of 8 August 2008 amending Decision 2007/27/EC adopting certain transitional measures concerning deliveries of raw milk to processing establishments and the processing of this raw milk in Romania with regard to the requirements of Regulation (EC) No 852/2004 and (EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.09.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.10.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold
Rettsakten er laget på bakgrunn av at Bulgaria og Romania tiltrådte fellesskapet fra 1. januar 2007 og dermed fikk fri markedsadgang til EØS-området, også når det gjelder animalske produkter. I tiden før tiltredelse er det innvilget overgangsordninger for Romania bl.a. for kjøtt og melk. Overgangsordninger er ofte benyttet for stater som har søkt medlemskap i EU eller tredjeland som ønsker å bringe varer inn i EØS-området. Overgangsordningen kan være av ulik varighet, men skal sikre at kun varer som tilfredsstiller alle regelverkskrav, på de respektive områder, tillates å komme inn i EØS-området. Kommisjonsvedtak (EF) 2007/27 angir overgangsordninger for Romania på dette området.

Romania skal sikre en gradvis oppfylling av at alle regelverkskrav oppfylles i landets virksomheter, og må sørge for at kun de som tilfredsstiller alle krav står på lister over godkjente virksomheter, og de virksomhetene som ikke tilfredsstiller disse står på andre lister. Varer som er produsert uten å tilfredsstille alle relevante krav, kan inntil videre omsettes på det nasjonale marked i Romania.

Ved inspeksjoner og dialog med kompetente myndigheter i Romania er det framkommet at det er noen virksomheter som ikke vil kunne tilfredsstille alle gitte regelverkskrav i rettsaktene (EF) 853/2004 og (EF) 852/2004, som angir hygieneregelverk på området. Noen andre er imidlertid i stand til å oppfylle disse kravene nå.

Det er i angjeldende rettsakt, som gjelder Romania, utarbeidet et endret vedlegg med lister over bearbeidingsvirksomheter for melk, som har anledning til å sende varer til EØS-området, fordi de på dette tidspunkt oppfyller alle regelverkets krav. En virksomhet er tatt ut av listen og 15 nye er kommet til.

Disse listene har fortløpende vært revidert i prosessen fram mot og etter tiltredelsestidspunktet. Romanias kompetente myndigheter skal fortløpende informere Kommisjonen om slike endringer.

Rettsakten er rettet til medlemsstatene.

Rettsakten er i tråd med anbefaling fra medlemslandet og Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen (SCFCAH). 

Denne rettsakten endrer de nevnte lister i 2007/27/EP som angir overgangsordninger på dette området.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Norge har ikke hatt praksis for å utarbeide regelverk på området, men vist til EUs hjemmeside, hvor slike lister oppdateres fortløpende.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser. Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/663/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008D0663

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.08.2008
Frist returnering standardskjema: 03.10.2008
Dato returnert standardskjema: 05.11.2008
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen