EØS-notatbasen

Endringsdirektiv til 2005/64/EC

Kommisjonsdirektiv 2009/1/EF av 7. januar 2009 om endring, med henblikk på tilpasning til den tekniske utvikling, av Europaparlamentets og Rådets direktiv 2005/64/EF om typegodkjenning av kjøretøy med hensyn til gjenbrukelighet, gjenvinnbarhet og nyttiggjøringsmuligheter ...

Commision Directive 2009/1/EC of 7 January 2009 amending, for the purposes of its adaptation to technical progress, Directive 2005/64/EC of the European Parliament and of the Council on the type-approval of motor vehicles with regard to their reusability, recyclability and recoverability...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.04.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.06.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Særdirektiv 2005/64/EF er implementert i § 50-1 i forskrift 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften), gitt i medhold av vegtrafikklov 18. juni 1965. Endringsdirektiv 2009/1/EF bør implementeres her, men har ikke vært på høring.

Direktivet trer i kraft i EU den 4. februar 2010.  

Direktiv 2009/1/EF ble innlemmet i EØS-avtalen i EØS-komitemøte av 21. oktober 2011, ved komitebeslutning 113/2011. Rettsakten er implementert i forskrift av 4.oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften), ved endringsforskrift av 1. november 2011.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2009/1/EF endrer særdirektiv 2005/64/EF. Bakgrunnen for endringen er ønsket om økt fokus på gjenbrukelighet, gjenvinnbarhet og nyttiggjøringsmuligheter av de materialer og komponenter som brukes til fremstilling av kjøretøy.

Direktivet endrer direktiv 2005/64/EF bilag IV (Innledende vurdering av fabrikanten), ved innsettelse av nytt punkt 4. Endringen innebærer at det mellom kjøretøyfabrikanten og dennes leverandører skal institueres prosedyrer og tilsynsordninger som sikrer at kravene til gjenbrukelighet, gjenvinnbarhet og nyttiggjøringsmuligheter etterleves. For å oppfylle ovennevnte forutsetninger, skal kjøretøyfabrikanten anvende ISO 9000/14000 eller annet standardisert kvalitetssikringsprogram.

Vurdering

Norge er positive til forslaget, ettersom dette vil bidra til å fremme og gjennomføre målsettingen om gjenbrukelighet, gjennvinnbarhet og nyttiggjøringsmuligheter for materialer og komponenter til bruk i kjøretøy. Forslaget antas således å ha en miljømessig effekt. De økonomiske konsekvenser gjenstår å utrede, men vil begrense seg til den tid og arbeid leverandøren må bruke for å instituere og gjennomføre adekvate prosedyrer og kontrollmekanismer.   

De detaljerte endringsbestemmelsene vil stimulere til ytterligere fokus på gjenbruk i de innledende og fremskredne stadier av produksjonskjeden, og vil gi fabrikanten en plikt og rett til å sikre - og evt følge opp-  manglende etterlevelse hos sine leverandører.   

Direktivet anses å være akseptabelt og relevant etter EØS-avtalen.

Kjøretøyforskriften kapittel 50 må endres ved implementering av direktivet.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/1/EF
Basis rettsaktnr.: 2005/64/EF
Celexnr.: 32009L0001

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.01.2009
Frist returnering standardskjema: 13.03.2009
Dato returnert standardskjema: 03.06.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 21.10.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 113/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.09.2009
Høringsfrist: 02.11.2009
Frist for gjennomføring: 01.11.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 01.11.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.11.2011