Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EF) nr. 271/2009 av 2. april 2009 om godkjenning av et preparat av endo-1,4 beta-xylanase og endo-1,4-beta-glukanase som tilsetningsstoff i fôr til avvent smågris, slaktekylling, verpehøner, slaktekalkun og slakteender (innehaver av godkjenningen BASF SE)...

Commisssion Regulation (EC) No 271/2009 of 2 April 2009 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase and 1,4-beta-glukanase as feed additive for weaned piglets, chickens for fattening, laying hens, turkeys for fattening and ducks for fattening (holder of the authorisati...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.04.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.06.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Et preparat av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Aspergillus niger (CBS 109.713) og endo-1,4-beta-glukanase produsert av Aspergillus niger (DSM 18404) er godkjent som tilsetningsstoff i fôr til avvent smågris, slaktekylling, verpehøner, slaktekalkun og slakteender. Preparatet er klassifisert i kategorien zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen fordøyelsefremmende stoffer. Innehaver av godkjenningen er firma BASF SE, og godkjenningen er gitt fram til 22. april 2019.

Søknaden om godkjenning er vurdert av EFSA. De bekrefter at produktet ikke har uheldig effekt på folkehelse, dyrehelse eller miljøet. Videre har det den ønskede effekten å forbedre dyras produksjon (tilvekst eller ytelse). Det er ikke behov for spesielle opplysninger ved merking av produktet. En skal imidlertid bruke verneutstyr ved håndtering av preparatet. Analysemetode er angitt. Rettsakten er i samsvar med vedtak i den faste komité for fôrvarer.

Det ble kunngjort et "corrigendum" til forordningen 3. april 2009. Endringen omfatter måleenheten for minste innhold av preparatet i fullfôr til de ulike dyreslag. Enheten som skal benyttes er TXU, og den uttrykker enzymaktiviteten preparatet har.

Merknader

Det finnes tilsvarende godkjente enzymprodukter på markedet i dag, og alle har til hensikt å fremme fordøyelsen. Avhengig av hvilke enzymer som inngår, påvirkes fordøyelsen av ulike næringsstoffer.

Å stimulere fordøyelsen og på den måten bedre fôrutnyttelsen kan resultere i økt tilvekst eller ytelse. Endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,4-beta-glukanase bedrer fordøyeligheten av fôrblandinger som inneholder betaglukaner og arabinoksylaner f eks de som inneholder over 30% hvete, bygg, rug eller triticale.

Rettsakten medfører endring i tilsetningsstoff-forskriften, og den sendes på høring. I høringsnotatet er også endringen av måleenhet for enzymaktiviteten (corrigendum 3. april) tatt inn.

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets fôrvaretilsyn. Fôrindustrien vil få flere godkjente enzympreparater av endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,4-beta-glukanase å velge blant, og de vil legge praktiske og økonomiske vurderinger til grunn for sine valg.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Den medfører endring i tilsetningsstoff-forskriften, og endringen tas inn i vedlegg 2.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 271/2007
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R0271

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.04.2009
Frist returnering standardskjema: 29.04.2009
Dato returnert standardskjema: 04.08.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.12.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 121/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.04.2009
Høringsfrist: 20.06.2009
Frist for gjennomføring: 05.12.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker