Insolvensdirektivet

Direktiv om beskyttelse av arbeidstakere i tilfellet arbeidsgivers konkurs (insolvensdirektivet) ...

Directive 2008/94/EC of 22 October 2008 on the protection of employees in the event of the insolvency of their employer ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.04.2009

Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.05.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Administrasjonsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVIII. Helse og sikkerhet på arbeidsplassen og likebehandling av kvinner og menn

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Direktivet ble vedtatt 22. oktober 2008.

Sammendrag av innhold

Direktivet inneholder forslag om en endelig kodifisering av Insolvensdirektivet av klarhets- og rasjonaliseringshensyn. Insolvensdirektivet (80/987/EØF) har ved flere anledninger blitt vesentlig endret, slik at det forut for vedtakelsen av direktivet 22. oktober 2008, var problematisk å finne frem til gjeldende rett på område.   

Merknader

Direktivet medfører ikke behov for materielle endringer i det norske lønnsgarantiregelverket da det norske regelverket har blitt endret ved tidligere anledning for å være i overensstemmelse med direktivet. Henvisningene i lov om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. (LOV 1973-12-14 nr. 61) og forskrift om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. (FOR 1998-10-28 nr. 999) må imidlertid oppdateres I tillegg må EØS-henvisning i Sjømannsloven (LOV-1975-05-30 nr.18) og forskrift om garanti for arbeidsvederlag og hjemreise for arbeidstakere på skip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (FOR-2005-02-18 nr. 146) oppdateres.

Sakkyndige instansers merknader

I det dette kun er strukturelle endringer, er det ikke nødvendig med høring.

Vurdering

Direktivet er EØS-relevant, og er allerede innarbeidet i norsk rett. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2006)657
Rettsaktnr.: 2008/0094/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008L0094

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.10.2008
Frist returnering standardskjema: 09.12.2008
Dato returnert standardskjema: 02.12.2008
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen