Kodifisert utgave av direktiv 90/384/EØF

Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2009/23/EF om ikke-automatiske vekter (kodifisert utgave)...

DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 2009/23/EC on non-automatic weighing instruments (Codified version)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.04.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.06.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: IX. Måleinstrumenter

Status

Direktiv 2009/23/EF ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning 20. mai 2011. Forskrift 21. desember 2007 nr. 1735 om krav til ikke-automatiske vekter er i samsvar med direktivet. EØS-henvisning i forkskriftens hjemmelsfelt er oppdatert med ny direktivreferanse.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2009/23/EF er en kodifisert versjon av direktiv 90/384/EØF om ikke-automatiske vekter som endret ved direktiv 93/68/EØF. Direktiv 2009/23/EF innebærer ingen innholdsmessige endringer.

Merknader

Direktiv 90/384/EØF om ikke-automatiske vekter med endringer er implementer i forskrift 21. desember 2007 nr 1735 om krav til ikke-automatiske vekter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Justervesenet.

Vurdering

Forslaget er EØS-relevant og akseptabelt for Norge.

Forskrift om krav til ikke-automatiske vekter antas å være i samsvar med direktivet.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2007)446
Rettsaktnr.: 2009/23/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009L0023

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.05.2009
Frist returnering standardskjema: 01.07.2009
Dato returnert standardskjema: 03.06.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.05.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 049/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 21.05.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 21.05.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 30.06.2011

Lenker