MRG for lystgass

Kommisjonsbeslutning 2009/73/EF av 17.12.2008 om endring av beslutning 2007/589/EF vedrørende inkludering av overvåkings- og rapporteringsregler for lystgassutslipp...

Commission Decision of 17 December 2008 amending Decision 2007/589/EC as regards the inclusion of monitoring and reporting guidelines for emissions of nitrous oxide...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.04.2009

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.05.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Status i EU: 

Rettsakten ble vedtatt i EU 17. desember 2008. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 4. desember 2009 ved EØS-komitébeslutning nr. 148/2009.

Sammendrag av innhold

Beslutningen oppretter retningslinjer for overvåking og rapportering av lystgassutslipp. Felles retningslinjer for måling av utslipp er avgjørende for å sikre at ett tonn N2O-utslipp i én medlemsstat også vil regnes som ett tonn N2O-utslipp i en annen medlemsstat.

Beslutningen er en endring av gjeldende retningslinjer (Monitoring and Reporting Guidelines - MRG - 2007/589/EF) som ikke omfatter lystgass. Inkluderingen av lystgass i retningslinjene er nødvendig da en rekke medlemsstater og Norge har valgt å inkludere utslipp av lystgass fra salpetersyreproduksjon i kvotesystemet iht. kvotedirektivets artikkel 24. 

Rent teknisk skal overvåkingen foregå gjennom kontinuerlige målinger av utslippene.

De detaljerte tekniske retningslinjene om overvåking og rapportering følger av Annex 13 til beslutningen. I tråd med IPCCs retningslinjer fastsettes det globale oppvarmingspotensialet til N2O til 310 tonn CO2-ekvivalenter.

Beslutningen skal gjelde fra 1.1.2008.

Merknader

Det rettslige innholdet i beslutningen er i praksis allerede gjennomført i norsk rett gjennom endringer i klimakvoteforskriftens § 2-2 siste ledd samt vedlegg 5 til forskriften. Norske salpetersyreprodusenter ble inkludert i kvotesystemet med virkning fra 1.7.2008, og har måttet overvåke og rapportere sine utslipp fra den datoen iht. likelydende regler. Innlemmelse i EØS-avtalen vil derfor ikke ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Beslutningen følger opp og endrer regelverk allerede innlemmet i EØS-avtalen. Rettsakten anses relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/73/EF
Basis rettsaktnr.: 2003/87/EF
Celexnr.: 32009D0073

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.03.2009
Frist returnering standardskjema: 28.04.2009
Dato returnert standardskjema: 11.05.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.12.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 148/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.12.2007
Høringsfrist: 28.01.2008
Frist for gjennomføring: 01.01.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 21.05.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker