Rester av plantevernmidler

Kommisjonsforordning (EF) nr 256/2009 av 23 mars 2009 som endrer vedleggene II og III til Europaparlamentet og Rådets forordning nr 396/2005 når det gjelder grenseverdier for azoksystrobin og fludioksonil i eller på enkelte produkter...

Commission Regulation No 256/2009 of 23 March 2009 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 as regards maximum residue levels for azoxystrobin and fludioxinil in or on certain products...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.04.2009

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.06.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU den 23.03 2009 og publisert i Official Journal 27.03.2009. Den trådte ikraft dagen etter.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer en grenseverdi for hvert av stoffene azoxystrobin og fludioksinil.

For azoxystrobin gjelder det i nepe. Årsaken er at denne kulturen er godkjent som nytt bruksområde i EU og det derfor behov for endring i grenseverdien som tidligere var satt til deteksjonsgrensa.

For fludioksinil har et tredjeland søkt om importtoleranse for granateple, da den godkjente bruken her fører til overskridelse av gjeldende grenseverdi i EU.

Grenseverdiene er vurdert av EFSA og ikke funnet å representere noen fare for forbrukerne verken på kort eller lang sikt.

Merknader

Rettsakten krever endring i norsk forskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Speialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartement, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Både azoksystrobin og fludioksinil er godkjent i Norge. Nepe er bruksområde for azoksystrobin, men da grenseverdien heves får det ingen konskvenser for norsk bruk. Granateple er ikke godkjent bruksområde for fludioksinil.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2009)256
Rettsaktnr.: 256/2009
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32009R0256

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.04.2009
Frist returnering standardskjema: 18.05.2009
Dato returnert standardskjema: 25.06.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.12.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 122/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.06.2009
Høringsfrist: 25.09.2009
Frist for gjennomføring: 05.12.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen