Salmonellakontroll

Kommisjonsforordning (EF) nr. 213/2009 av 18. mars 2009 om endring av Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 og forordning (EF) nr. 1003/2005 om kontroll med og testing av Salmonella i avlsflokker av høns (Gallus gallus) og kalkun...

Commision Regulation (EC) No 213/2009 of 18 march 2009 amending Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parlament and of the Council and Regulation (EC) No 1003/2005 as regards the control and testing of Salmonella in breeding flocks of Gallus gallus and turkeys...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.04.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.06.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

 Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler en endring av zoonoseforordningen (forordning (EF) nr. 2160/2003) og av forordning (EF) nr. 1003/2005. Endringen innebærer at de spesielle tiltak som iverksettes ved funn av Salmonella enteritidis eller Salmonella typhimurium i avlsflokker av høns (Gallus gallus) også skal gjelde for flokker av avlskalkun. Tiltakene er beskrevet i forordning (EF) nr. 2160/2003, vedleg II, del C, pkt 3-5, og beskriver håndtering av egg, levende fjørfe og rugeegg ved funn av Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium. Denne endringen skal gjelde fra 1. januar 2010.  Overvåkningsprogrammet for Salmonella hos avlsflokker av høns er revidert av Kommisjonen på bakgrunn av gjennomføringsproblemer og ny informasjon. På bakgrunn av dette er vedlegg til forordning (EF) nr. 1003/2005 erstattet med et nytt vedlegg. Rettsakten åpner for et alternativ prøvetakingsregime, fra å ta fem par svabersokker av voksne flokker av avlsfjørfe, som er dagens krav til å ta minst et par svabersokker og i tillegg en støvprøve. Svabersokkene skal da representere hele arealet i huset. Støvprøven skal innsamles fra mange steder i hele huset fra overflater med synlig støv. En eller flere fuktede tekstilsvabere med en størrelse på minst 900 cm2. Svabersokkene og støvprøven skal sendes laboratoriet som separate prøver. Videre presiseres det at tilsynsmyndighet skal ha en prosedyre som sikrer at positive prøver som tas ut av virksomheten uten forsinkelse rapporteres til  laboratoriet som analyserer prøvene. Det åpnes også for at tilsynsmyndigheten kan gi tillatelse til å ta prøver hver tredje uke i stedet for annenhver uke dersom fellesskapsmålet er nådd minst to år på rad. Kravet i dagens rettsakt er hver andre uke. Denne endringen gjelder i EU fra 1. april 2009.

Merknader

I Norge gjelder tiltakene ved funn av alle typer Salmonella. Krav til overvåkning av avlsdyr av kalkun er allerede inne i den norske Salmonellaforskriften, vedlegg 1.  Rettsakten krever teknisk endring i           •    forskrift 23.12.2005 nr. 1703 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 2160/2003
      •    Forskrift 11.05.2007 nr. 538 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 1003/2005

Rettsakten krever materielle endringer i:
    •    Forskrift 8. juni 2007 nr. 603  om kontroll med Salmonella i fjørfe, fjørfefôr, fjørfekjøtt og egg

Konsekvenser

Ifølge internasjonale undersøkelser er de to prøvetakingsmetodene vi kan velge mellom likeverdige når det gjelder å avdekke salmonella i prøven. Men i forhold til vår lave forekomst i Norge vil et par sokkeprøver kombinert med en støvprøve være bedre pga støvprøvens høye sensitivitet ovenfor lavt forekomst av smitte. Prismessig vil alternativet med et par sokkeprøver kombinert med en støvprøve være noe billigere ved at det er mindre utgifter til prøvetakingsutstyr (sokker) samt mindre utgifter til tilbehør som destillert vann etc. og portoutgifter til innsending av prøver.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 213/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R0213

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.03.2009
Frist returnering standardskjema: 01.05.2009
Dato returnert standardskjema: 28.08.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.11.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 114/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.09.2009
Høringsfrist: 27.10.2009
Frist for gjennomføring: 11.11.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen