Vet - kontroll identifikasjon småfe

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1033/2010 av 15. november 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1505/2006 med hensyn til årsrapportene fra medlemsstatene om resultatene av kontrollene med identifikasjon og registrering av sauer og geiter...

Commission Regulation (EU) no 1033/2010 of 15 November 2010 amending Regulation (EC) No 1505/2006 as regards the annual reports by the Member States on the results of the checks carried out in relation to the identification and registration of ovine ande caprine animals...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.04.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.02.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.    

Sammendrag av innhold

Rettsakten forenkler modellen for årsrapporten EØS-statene skal forelegge Kommisjonen/ESA om resultatet av kontrollene som er foretatt for å sikre etterlevelse av reglene om identifikasjon og registrering av sauer og geiter. 

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 14. september 2007 nr. 1058 om instruks om minimumskrav for tilsyn med identifikasjon og registrering av småfe.
Mattilsynet oppfatter endringen som en ren myndighetsforpliktelse som ikke har en direkte konsekvens for dyreholderne. Mattilsynet mener endringen kan unntas fra høring etter forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav c som "åpenbart unødvendig" å sende på høring. Mattilsynet vil be om Landbruks- og matdepartementets samtykke til å unnlate høring. Derfor har vi ikke foreslått høringsdatoer og antar at endringen vil kunne gjøres gjeldende fra den dato den tas inn i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får kun konsekvenser for Mattilsynet. Utløser behov for å oppdatere rapporteringsverktøy/-mal i Mattilsynets tilsynssystemer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1033/2010
Basis rettsaktnr.: 0021/2004
Celexnr.: 32010R1033

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.11.2010
Frist returnering standardskjema: 04.01.2011
Dato returnert standardskjema: 23.02.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.02.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 001/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.02.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: