Det Europeiske arbeidsmiljøinstituttet i Bilbao

Rådsforordning (EF) nr. nr. 2062/94 om opprettelse av et europeisk kontor for sikkerhet og helse på arbeidsplassen (med senere endringer)...

Council Regulation (EF) No 2062/94 establishing a European Agency for Sagety and Health at Work as amended by Concil Regulations (EF) Nos 1643/1995 of 29 June 1995, 1654/2003 of 18 June 2003 and 1112/2005 of 24 June 2005...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.08.2009

Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.01.1900

Hovedansvarlig(e) departement(er): Administrasjonsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

EØS-komitéen besluttet 04.12.2009 (beslutning nr. 160/ 2009), med forbehold om Stortingets samtykke i samsvar med Grunnloven § 26 annet ledd, å innlemme forordningen om Det europeiske arbeidsmiljøinstituttet i EØS-avtalens protokoll 31. Stortinget gjorde 25.03.10 vedtak om samtykke i samsvar med regjeringens forslag (Prop. 71 S (2009-2010)). EØS-komitéens beslutning trådte i kraft 15. april 2010.

Sammendrag av innhold

Opprettelse av Det europeiske arbeidsmiljøinsituttet i Bilbao (The European Agency for Safety and Health at Work) ble formelt vedtatt i EU 18. juli 1994 ved rådsforordning nr. 2062/94 om opprettelse av et europeisk kontor for sikkerhet og helse på arbeidsplassen. Instituttet skal innhente, analysere og formidle informasjon knyttet til arbeidsrelatert sikkerhet og helse på europeiske arbeidsplasser. Den opprinnelige forordningen fra 1994 er endret ved rådsforordninger nr. 1643/1995 av 29. juni 1995, nr. 1654/ 2003 av 18. juni 2003 og nr. 1112/ 2005 av 24. juni 2005. 

Innhold

Formålet med opprettelsen av instituttet er å bistå EUs medlemsland, Kommisjonen og andre beslutningstakere på europeisk plan med faglig, vitenskapelig og økonomisk informasjon som grunnlag for å regulere helse og sikkerhet på arbeidsplassene og sørge for samarbeid mellom medlemslandene knyttet til informasjonsinnhenting og forskning. Instituttet skal videre bidra til å øke bevisstheten rundt sikkerhet og helse på arbeidsplassen, blant annet gjennom ulike aktiviteter som opplæringsprogrammer, informasjonskampanjer, forskning osv.

Bilbao-instittet har et trepartssammensatt styre med representanter fra medlemsstatenes myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og EU-kommisjonen.

Norges tilknytning til instituttet

EFTA-/EØS-landene har siden opprettelsen i 1999 deltatt på uformell basis i det samarbeidet som skjer rundt Bilbao-instituttet. Denne deltakelsen har skjedd utenfor rammen av EØS-avtalen og har ikke medført kostnader for EFTA-landene, utover å dekke reise og opphold samt at de respektive landene har dekket kostnadene til deltakelse i de enkelte prosjektene de har deltatt i.

EU inviterte medio 2009 EFTA-/EØS-landene til å delta i Bilbao-instituttet. EFTA-statene skal delta fullt ut i kontorets styre med de samme rettigheter og forpliktelser som EU-land, men uten stemmerett.

Informasjonsforpliktelser

Det fremgår av EØS-komitéens beslutning art. 1 bokstav d) til f) at EFTA-statene innen 6 måneder etter at EØS-komitéens beslutning er trådt i kraft, skal informere instituttet om de elementer som er hovedbestanddeler i deres nasjonale sikkerhetsnett for sikkerhet og helse på arbeidsplassen som fastsatt i forordningens art. 4 med senere endringer. EFTA-statene skal særlig utpeke de institusjoner som skal samordne og/ eller oversende opplysningene som skal gis på nasjonalt nivå til instituttet. EFTA-statene skal også underrette kontoret om de institusjoner innenfor deres territorium som vil kunne samarbeide med kontoret med hensyn til enkelte emner av særlig interesse og dermed fungere som emnesenter i nettverket. I følge forordningen om Det europeiske arbeidsmiljøinstututtet art. 4 (slik den foreligger etter endring i forordning nr. 1112/ 2005) skal medlemsstatene regelmessig informere instituttet om de viktigste elementer som utgjør deres nasjonale informasjonsnett, herunder enhver institusjon som etter deres oppfatning kan bidra til kontorets arbeid.

Merknader

Forordningen har hjemmel i traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 308.

Innlemmelsen i EØS-avtalen og norsk formell deltakelse i Bilbao-instiuttet vil ha økonomiske og budsjettmessige konsekvenser. EFTA-statene forplikter seg til å bidra med et årlig tilskudd til instituttets drift beregnet i samsvar med EØS-avtalens art. 82 (1) litra a og protokoll 2.For 2010 vil EFTA's bidrag utgjøre 346 335 Euro og Norges del utgjøre ca 331 685 Euro. Utgiftene dekkes av Arbeidsdepartementets budsjett.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

  OBS - datoangivelsen 01.01.1900 i feltene for mottatt standardskjema mv er fiktive - satt inn pga krav i it-systemet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2062/1994
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 31994R2062

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.1900
Frist returnering standardskjema: 01.01.1900
Dato returnert standardskjema: 01.01.1900
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.12.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 160/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.1900
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker