Rekommandasjon om lederlønnsfastsettelse

Kommisjonsrekommandasjon 30. april 2009 til supplering av rekommandasjonene 2004/913/EF og 2005/162/EF vedrørende godtgjørelse av medlemmer av ledelsen i børsnoterte selskaper...

Commission recommendation of 30 April 2009 completing Recommendations 2004/913/EC and 2005/162/EC as regards the regime for the remuneration of directors of listed companies...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.08.2009

Spesialutvalg: Selskapsrett, revisjon og regnskapsregler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.10.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og politidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rekommandasjonen er vedtatt av Kommisjonen. Den gir retningslinjer men ikke bindende regler. Medlemsstatene oppfordres likevel i artikkel 10 om gjennomføre retningslinjene i nasjonal rett innen 31. desember 2009. 

Sammendrag av innhold

Rekommandasjonen gjelder belønningsordninger for medlemmer av ledelsen i børsnoterte selskaper. Den utdyper to tidligere rekommandasjoner, 2004/913/EF og 2005/162/EF.

Rekommandasjonen faller i to hoveddeler, som hver korresponderer med og supplerer de to tidligere rekommandasjonene. Del II gjelder avlønningspolitikk og gir nærmere retningslinjer om hvordan avlønningen bør fastsettes, herunder med et eget avsnitt om aksjebasert avlønning, hvordan det bør opplyses om avlønningen, samt et punkt om at aksjonærene bør oppfordres til å delta i generalforsamlinger og gjøre fornuftig bruk av stemmeretten ifm. beslutning om avlønning.

Del III omhandler lønns- og vederlagsutvalg.

Merknader

Hovedprinsippene i rekommandasjon 2004/913/EF er gjennomført ved endringer i allmennaksjeloven § 6-16 a, se Ot.prp. nr. 55 (2005-06) kapittel 15. Gjennomføring av detaljene i rekommandasjonene har ikke vært ansett aktuelt.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rekommandasjonen er EØS-relevant og akseptabel for Norge. Den er relativt detaljert. Norsk rett (allmennaksjeloven) bygger allerede på de samme prinsipper som rekommandasjonen. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/0385/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009H0385

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.05.2009
Frist returnering standardskjema: 26.06.2009
Dato returnert standardskjema: 20.05.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 17.12.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 116/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.12.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen