Vaskemidler

Kommisjonsforordning (EF) nr. 551/2009 av 25. juni 2009 om endring i vedleggene V og VI til Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengjøringsmidler...

Commission Regulation (EC) No 551/2009 of 25 June 2009 amending Regulation (EC) No 648/2004 of the European Parliament and of the Council on detergents in order to adapt Annexes V and VI thereto...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.08.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.08.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsforordning (EF) nr. 551/2009 ble vedtatt 25. juni 2009. Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen 11. juni 2010 ved EØS-komitebeslutning nr. 66/2010.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 648/2004 - vaskemiddelforordningen - var en oppdatering, modernisering og forbedring av tidligere regelverk for vaskemidler. Det var behov for å samle alle kravene vedr. vaskemidler i ett regelverk, inkludert krav til merking som kom i tillegg til krav om merking etter regelverket for klassifisering, merking og emballering av farlige kjemikalier. I forordning (EF) nr. 648/2004 fastsettes bl.a. bestemmelser for fullstendig nedbrytbarhet av overflateaktive stoffer i vaske- og rengjøringsmidler. Dersom det skulle fremkomme behov for dispensasjon fra disse bestemmelsene kan det søkes om dette. Overflateaktive stoffer som det gis unntak for skal føres opp på vedlegg V ("liste over overflateaktive stoffer som er gitt unntak") til forordning (EF) nr. 648/2004. Overflateaktive stoffer, hvor dispensasjon er avslått, skal føres opp i vedlegg VI ("liste over overflateaktive stoffer i vaske- og rengjøringsmidler som er forbudt eller underlagt begrensninger") til forordning (EF) nr. 648/2004. Stoffer det søkes unntak for må gjennom en grundig risikovurdering, og unntak kan bare gis på bakgrunn av følgende kriterier:

  • snevert bruksområde fremfor bredt bruksområde,
  • bruk kun til særlige bruksområder i industri og/eller i institusjoner,
  • den miljø- eller helserisikoen som salgsmengden og bruksmønsteret i hele Fellesskapet utgjør, er liten sammenlignet med de sosioøkonomiske fordeler herunder næringsmiddeltrygghet og hygienestandarder.

Gjennom Kommisjonsforordning (EF) nr. 551/2009 gis det dispensasjon til å benytte det overflateaktive stoffet "alkoholer, Guerbet, C16-20, etoxylerad, n-butyleter (7-8EO)" med handelsnavnet Dehypon G 2084. Det gis dispensasjon til å benytte dette stoffet til industrielle formål og kun til følgende tre områder: flaskerengjøring, CIP-rengjøring (cleaning-in-place) og metallrengjøring. Dispensasjonen er gitt frem til 27. juni 2019.

Søknaden om dispensasjon ble vurdert av de kompetente myndigheter (Competent Authority) i Tyskland i samsvar med prosedyren nedfelt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 648/2004. Anmodningen om unntak oppfyller de tre betingelsene i artikkel 6 ("vilkår for å gi unntak") i forordning (EF) nr. 648/2004. For det første er det i forbindelse med de tre omtalte bruksområdene snakk om begrenset bruk, og for det andre er det snakk om spesifikk industriell bruk. Videre er det ikke risiko for miljøet siden det overflateaktive stoffet som sådann ikke utgjør en risiko, og metabolittenen er ikke persistente. Man valgte imidlertid å gi en tidsavgrenset periode for dispensasjonen for å påskynde utvikling av overflateaktive stoffer med tilsvarende kvaliteter som vil oppfylle betingelsene om fullstendig nedbrytbarhet, og som ikke vil ha behov for dispensasjon.

Tidligere ble stoffer i Fellesskapet tildelt såkalte EINECS- eller ELINCS-numre. Dessuten er om lag 700 stoffer, som tidligere ble ansett for å være polymere nå anerkjent som ikke-polymere og er dermed tildelt NLP-numre (No-Longer Polymer). EINECS-, ELINCS og NLP-numre betegnes nå samlet som EF-numre, og de relevante overskriftene i vedlegg V og VI endres slik at de nye nomenklatura avspeiles i disse.

Merknader

Forordning (EF) nr. 648/2004 ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitébeslutning nr. 144/2005 av 2. desember 2005, og gjennomført i norsk rett ved endringer 6. mars 2006 i forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Forordning (EF) nr. 648/2004 er hjemlet i EF-traktatens artikkel 95.

Gjennomføring av Kommisjonsforordning (EF) nr. 551/2009 vil medføre behov for endringer i de aktuelle bestemmelser i forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Det forventes ikke at gjennomføring av forordning (EF) nr. 551/2009 vil medføre økonomiske konsekvenser av noen betydning. Norge ved Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) deltar aktivt i EUs arbeidsgruppe for vaskemidler, og er ellers i kontakt med berørte parter, bl.a. har Klima- og forurensningsdirektoratet avholdt informasjonsmøte med norske vaskemiddelprodusenter. 

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsforordning (EF) nr. 551/2009 er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling og anses som EØS-relevant og akseptabelt.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0551/2009
Basis rettsaktnr.: 0648/2004
Celexnr.: 32009R0551

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.07.2009
Frist returnering standardskjema: 17.08.2009
Dato returnert standardskjema: 25.08.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.06.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 066/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 12.06.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker