Vet - godkjente rabieslaboratorier

Kommisjonsvedtak 2009/601/EF av 5. august 2009 om endring av vedlegg I i vedtak 2004/233/EF hva gjelder opplysninger vedrørende Tyskland i listen over laboratorier som er godkjent for å kontrollere virkningen av rabiesvaksine på domestiserte rovdyr...

Commision Decision 2009/601/EC of 5 August 2009 amending Annex I to Decision 2004/233/EC as regards the entries for Germany in the list of laboratories authorised to check the effectiveness of vaccination against rabies in certain domestic carnivores...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.08.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.10.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I i vedtak 2004/233/EF som lister opp laboratorier i EU som er godkjent for å teste blodprøver fra domestiserte rovdyr for antistoffer mot rabies; testene kan brukes for å dokumentere virkning av rabiesvaksinering i forbindelse med innførsel av hund og katt fra land med rabiessmitte til EØS-stater som er fri for rabies.

Tyskland har bedt om at landets tredje laboratorium på listen (Landesuntersuchungsamt für das Gesundheitswesen Südbayern, Veterinärstraße 2,
D-85764 Oberschleißheim) blir slettet.

Merknader

I norsk regelverk er det tatt inn en henvisning til vedtak 2004/233/EF i forskrift 1. juli 2004 nr.1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr. I forskriftsteksten gjøres det klart at eventuelle endringer i vedlegg I gjelder fortløpende. Mattilsynets hjemmesider har lenke til EU-kommisjonens oppdaterte liste. Det er gjort slik grunnet de mange endringene som gjøres på oppføringene på listen.

Vedtak 2004/233/EF er ikke implementert som sådann, men det ansees heller ikke som nødvendig.

Et EØS-vedtak, 22/2009, som trådte i kraft den 18. mars 2009, inneholder en tilpasningstekst til vedtak 2004/233/EF som lister opp Veterinærinstituttet på listen i vedlegg I over laboratorier som er autorisert av Kommisjonen til å utføre analysen for å kontrollere om et dyr har den minimummengde rabiesantistoffer i blodet som kreves i forbindelse med innførsel av hund og katt. Mattilsynet har tatt kontakt med ESA for å be om at Veterinærinstituttet kommer med på EU-kommisjonens oppdaterte liste.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2009)6105
Rettsaktnr.: 2009/601/EF
Basis rettsaktnr.: 2000/258/EF
Celexnr.: 32009D0601

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.08.2009
Frist returnering standardskjema: 14.09.2009
Dato returnert standardskjema: 05.11.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.11.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 115/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.11.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen