Deler og utstyr på traktor

Europaparlamentets- og Rådets direktiv 2009/63/EF av 13. juli 2009 vedrørende visse deler og spesifikasjoner for landbruks- og skogsbrukstraktor (kodifisering)...

Directive 2009/63/EC of the Parliament and of the Council of 13 July 2009 on certain parts and characteristics of wheeled agricultural or forestry tractors...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.12.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.01.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: II. Jord- og skogbrukstraktorer

Status

Direktivet ble vedtatt av Europaparlamentet og Rådet den 13. juli 2009, og trådte i kraft 1. januar 2010 i EU.  

Sammendrag av innhold

Direktiv 2009/63/EF er en kodifisering av tidligere rettsakter og gjelder konstruksjon av traktorer, og stiller krav til bl.a. tillatt totalvekt, montering av kjennemerke, brennstofftank, lydsignal, støynivå og eksosanlegg. Direktivet opphever 74/151/EØF. Direktiv 74/151/EØF er blitt endret flere ganger. Det er et av særdirektivene i forbindelse med EF-typegodkjenning av traktorer, i henhold til rådsdirektiv 74/150/EØF. Direktiv 74/150/EØF er blitt erstattet av direktiv 2003/37/EF, som gjelder EF-typegodkjenning av jord- og skogsbrukstraktor med utstyr. 

For å klargjøre regelverket, samt av rasjonaliseringshensyn, kodifiseres direktiv 74/151/EØF med senere endringer gjennom nytt direktiv 2009/63/EF.

Det foreligger ingen materielle endringer i direktivet. Det kan ikke nektes utstedelse av EF-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning dersom traktorene tilfredsstiller direktivets krav.

Vurdering

Direktivet medfører ingen realitetsendringer i forhold til gjeldende tekniske krav, da dette kun er en kodifisering av tidligere vedtatte rettsakter. Direktivet medfører ikke økonomiske konsekvenser for Norge. Det medfører videre ingen administrative konsekvenser utover den gjennomførte forskriftsendringen i dagens forskriftstekst.

Norge er positiv til direktivet, da regelverket blir enklere å forholde seg til. Direktivet anses for å være relevant og akseptabelt.

Forskrift av 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kap. 10, 22, 24, 29 og 39 er endret for å implementere direktivet, og eventuelle henvisninger til tidligere direktiv er endret, eventuelt supplert med henvisning til direktiv 2009/63/EF.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2006)0662
Rettsaktnr.: 2009/63/EF
Basis rettsaktnr.: 2003/37/EF
Celexnr.: 32009L0063

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.10.2009
Frist returnering standardskjema: 13.11.2009
Dato returnert standardskjema: 08.01.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.06.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 063/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.12.2009
Høringsfrist: 05.02.2010
Frist for gjennomføring: 12.06.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 18.06.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 22.06.2010

Lenker

Til toppen