Elektroniske prosedyrer og tjenestedirektivet

Kommisjonsbeslutning 2009/767/EF av 16. oktober 2009 som fastsetter tiltak for å gjøre elektroniske prosedyrer enklere gjennom kontaktpunkter under direktiv 2006/123/EF av Europaparlamentet og Rådet om tjenester i det indre marked....

Commission decision 2009/767/EC of 16 October 2009 setting out measures facilitating the use of procedures by electronic means through the "points of single contact" under Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council on services in the internal market...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.12.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.01.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg X. Generelle tjenster

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble vedtatt i EØS-komiteens møte 1. oktober. Beslutning nr. 102/2010. Island meddelte 16. september 2011 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt. EØS-komiteens beslutning nr. 102/2010 vil tre i kraft for EØS/EFTA-landene 1. november 2011

Sammendrag av innhold

Kommisjonsbeslutningen skal bidra til den praktiske gjennomføringen av tjenestedirektivet (direktiv 2006/123/EF). Det skal bli enklere å gjennomføre elektroniske prosedyrer over landegrensene via kontaktpunktene gjennom at EØS-statene gjensidig kan godkjenne hverandres elektroniske fremgangsmåter. I henhold til beslutningen har EØS-statene, på grunnlag av egnede risikovurderinger, anledning til å kreve avanserte elektroniske signaturer basert på kvalifiserte sertifikater, med eller uten et sikkert signaturfremstillingssystem, når visse fremgangsmåter eller formaliteter skal fullføres gjennom kontaktpunktene. EØS-statene skal etablere, vedlikeholde og offentliggjøre en liste over sertifikatutstedere som de har akkreditert eller fører tilsyn med. 

Merknader

I henhold til tjenestedirektivets artikkel 6 skal tjenesteytere kunne fullføre alle framgangsmåter og formaliteter (blant annet erklæringer, meldinger og søknader) som er nødvendige for å få tilgang til å drive tjenestevirksomhet gjennom et felles kontaktpunkt. Etter artikkel 7 skal kontaktpunktet ha nødvendig informasjon om blant annet hvilke krav som gjelder for tjenesteytere knyttet til framgangsmåter og formaliteter, kontaktopplysninger om ansvarlige myndigheter, oppføring i registre, klageadgang i tilfelle tvist m.v. Artikkel 8 fastslår at EØS-statene skal sørge for at framgangsmåtene og formalitetene skal kunne fullføres elektronisk gjennom kontaktpunktet og vedkommende ansvarlige myndighet.  Brønnøysundregistrenes portal ”Altinn” skal være det norske kontaktpunktet i henhold til tjenestedirektivet. Portalen har mye av informasjonen og funksjonaliteten som kreves og flere ansvarlige myndigheter er allerede tilknyttet. I første omgang vil det norske kontaktpunktet tilby informasjon. Brukerne vil dermed ikke måtte benytte elektronisk signatur for å få tilgang til kontaktpunktet. I forbindelse med sluttføring av Altinn II-prosjektet i løpet av 2011 tas det sikte på å tilby elektroniske framgangsmåter og fullføring av formaliteter i kontaktpunktet. Dette krever sikker pålogging og påloggingrutinene i Altinn vil være i tråd med Kommisjonsbeslutningen. Beslutningen innebærer ikke noen nye krav enn det som følger av tjenesteloven og – forskriften, og får således ikke ytterligere administrative eller økonomiske konsekvenser for Brønnøysundregistrene. Det er Post- og teletilsynet som fører tilsyn med utstedere av kvalifiserte sertifikater for elektronisk signatur i Norge. Post- og teletilsynet vil, i tråd med kommisjonsbeslutningen opprette en liste (”Trusted list”) over registrerte sertifikatutstedere som har sendt inn registreringsmelding etter esignaturloven, og som de fører tilsyn med. Post- og teletilsynet vil vedlikeholde og offentliggjøre listen og via Nærings- og handelsdepartementet informere EFTAs overvåkningsorgan om listen og eventuelle endringer. Etablering av listen vil medføre begrensede kostnader for Post- og teletilsynet. Det forventes for øvrig ubetydelige økonomiske og administrative konsekvenser knyttet til vedlikehold og offentliggjøring av listen.  

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsbeslutningen retter seg mot staten og behøver derfor ikke tas inn i lov eller forskrift. Det er heller ikke andre hensyn som tilsier at den skal tas inn i lov eller forskrift. Kommisjonsbeslutningen og utkast til EØS-notat har vært på høring hos Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD), Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI), Post- og teletilsynet (NPT) og Brønnøysundregistrene. Det kom innspill fra FAD og NPT som er innarbeidet i EØS-notatet. Vi viser også til at Norge, deriblant Post- og teletilsynet, har deltatt i Europakommisjonens arbeidsgruppe om elektroniske framgangsmåter, som har vært med på å utarbeide beslutningen. Dette bidrar til å redusere hindre for elektronisk samhandling for tjenesteytere som ønsker å tilby tjenester i EØS. Noen få av EØS-statene, deriblant Tyskland, krever et høyere sikkerhetsnivå på sertifikatene enn det vi har i Norge. Dette er ikke i motstrid med kommisjonsbeslutningen.

Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling og ble der funnet relevant og akseptabel. Den har også vært informert om i Spesialutvalget for kommunikasjoner.

Vurdering

Beslutningen anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/767/EF
Basis rettsaktnr.: 2006/123/EF
Celexnr.: 32009D0767

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.10.2009
Frist returnering standardskjema: 04.12.2009
Dato returnert standardskjema: 22.01.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.10.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 102/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.11.2010

Lenker

Til toppen