Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1269/2009 av 21. desember 2009 som endrer forordning (EF) nr. 243/2007 hva gjelder minsteinnhold av et tilsetningsstoff i fôr til slaktegris...

Commission Regulation (EU) No 1269/2009 of 21 December 2009 amending Regulation (EC) No 243/2007 as regards the minimum content of the feed additive in feed for pigs for fattening...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.12.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.03.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler innholdet av enzympreparatet 3-fytase produsert av Aspergillus niger (CBS 101,672) i fôr til slaktegris. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer og er godkjent som tilsetningsstoff i fôr til avvent smågris, slaktegris og slaktekylling. Firmaet BASF SE har fått godkjenningen. De har søkt om å få endre godkjenningsbetingelsene for stoffet til bruk i slaktegrisfôr. Det er dokumentert at preparatet har ønsket effekt på fordøyelsen av fytinbundet fosfor i fôret, også om innholdet av aktivt stoff reduseres fra 280 FTU til 100 FTU/kg fullfôr til slaktegris. FTU er en måleenhet for enzymaktivitet, som i dette tilfelle angir påvirkningen enzymet har på uorganisk fosfor ved en gitt pH og temperatur. Minste innhold for aktivt stoff av enzympreparatet vil være 100 FTU/kg fullfôr til slaktegris. Det er ingen endringer i minstemengde for innhold av enzympreparatet i fôrblandinger til andre husdyr.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for matvarekjeden og dyrehelse. Det er ikke foretatt andre endringer i godkjenningen av 3-fytasen.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II og sendes på høring sammen med andre rettsakter på tilsetningsstoffområdet. Høringsfristen er 6 uker.

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynet, da preparatet allerede er i bruk i Norge. Fôrindustrien kan reduserer tilsetningen av enzympreparatet i fôrblandinger til slaktegris, men dette utgjør en så liten del av innholdet at endringen ikke får økonomiske konsekvenser. Likevel er det ressurssparende ikke å tilsette mer enzymer i fôret enn nødvendig for å oppnå ønsket effekt på utnyttelsen av fosforet. Dette er også en fordel for grisene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1269/2009
Basis rettsaktnr.: 243/2007
Celexnr.: 32009R1269

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.01.2010
Frist returnering standardskjema: 27.01.2010
Dato returnert standardskjema: 19.03.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.07.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 081/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 23.02.2010
Høringsfrist: 13.04.2010
Frist for gjennomføring: 03.07.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker