Krav om dobbeltskrogdesign for oljetankskip

Kommisjonsforordning (EF) 1163/2009 av 30 november 2009 om endring av forordning (EF) 417/202 om framskyndet innføring av krav om dobbeltskrogdesign eller tilsvarende design for oljetankskip...

Commission Regulation (EC) No 1163/2009 of 30 November 2009 amending Regulation (EC) No 417/2002 of the European Parliament and of the Council on the accelerated phasing-in of double-hull or equivalent design requirements for single-hull oil tankers...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.12.2009

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 30. november 2009. Forslaget er vedtatt under komitologiprosedyre og har vært behandlet i Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS), hvor Norge er representert ved NHD og Sjøfartsdirektoratet

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har vedtatt forordning 1163/2009 som endrer Råds- og parlamentsforordning 417/2002 om fremskyndet innføring av krav om dobbeltskrogdesign eller tilsvarende design for oljetankskip med enkeltskrog. Bakgrunnen for endringsforordningen er behovet for å oppdatere henvisningene til den internasjonale konvensjon om hindring av forurensing fra skip (MARPOL). Vedlegg I til MARPOL, som forordning 417/2002 viser til, ble revidert av Miljøforurensningskomiteen i IMO (MEPC) 15 oktober 2004 og det endrede annekset trådte i kraft 1 januar 2007. I tillegg vedtok MEPC 23 mars 2006 endringer i anneks I regel 21 som omhandler definisjon av tungolje – denne endringen trådte i kraft 1 august 2007. Endringsforordningen oppdaterer henvisningene til MARPOL i samsvar med den gjeldende konvensjonen.  

Merknader

Forordning 417/2002 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 20. februar 2003 nr 254 om framskyndet innføring av krav om dobbeltskrogdesign eller tilsvarende design for oljetankskip med enkeltskrog. Forskriften må oppdateres som følge av kommisjonsforordningen. De materielle kravene er allerede innført for skip som seiler under norsk flagg, jf forskrift 16. Juni 1983 nr 1122 om hindring av forurensing fra skip (MARPOL-forskriften) § 2-1. Endringsforordningen er vedtatt i komitologiprosedyre, jf forordning 417/2002 artikkel 10 jf artikkel 11. Det er ikke ventet økonomiske konsekvenser for næringen, ei heller økonomiske eller administrative konsekvenser for offentlige myndigheter som følge av endringsforordningen. Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonens forslag til endringsforordning ble sendt på høring blant norske instanser 4. juni 2008. Ingen kommentarer ble mottatt. Den vedtatte forordningen ble sendt på høring 18 desember 2009. Ingen kommentarer er mottatt.

Vurdering

Forslaget går i korthet ut på at henvisningene i forordning 417/2002/EF til MARPOL anneks I og definisjonen av tungoljeprodukter oppdateres i samsvar med endringene som er foretatt i konvensjonen siden forordningen ble vedtatt i 2002. (Revidert anneks I til MARPOL ble vedtatt 15 oktober 2004 og trådte i kraft 1 januar 2007, endring av definisjonen av tungolje ble vedtatt 24 mars 2006 og trådte i kraft 1 august 2007 (MEPC.141.(54)) ) MARPOL-endringene er allerede gjennomført i norsk rett, jf forskrift 16. juni  1983 nr 1122 om hindring av forurensing fra skip (MARPOL-forskriften) § 2-1. Det er ikke ventet økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller offentlige myndigheter.   Endringsforordningen 1163/2009/EC gjennomføres i norsk rett ved endring av forskrift 20. februar 2003 nr 254 om framskyndet innføring av krav om dobbeltskrogdesign eller tilsvarende design for oljetankskip med enkeltskrog.  

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1163/2009
Basis rettsaktnr.: 417/2002
Celexnr.: 32009R1163

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.12.2009
Frist returnering standardskjema: 13.01.2010
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen