Øko-designkrav til våtløper sirkulasjonspumper.

Kommisjonens forordning (EF) nr. 641/2009 av 22. juli 2009 om gjennomføring av Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF angående krav til miljøvennlig design av frittstående våtløper sirkulasjonspumper og produktintegrerte våtløper sirkulasjonspumper (EØS-relevant tekst)...

Commission Regulation (EC) No 641/2009 of 22 July 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for glandless standalone circulators and glandless circulators integrated in products ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.12.2009

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.02.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen ble vedtatt i komitologiprosedyre. Kommisjonen har gjennom ekstern hjelp latt utarbeide en forberedende studie og en konsekvensanalyse. Forslag til forordning med konkrete øko-designkrav har deretter blitt utarbeidet av Kommisjonen. Forslag til forordning har blitt diskutert med medlemsland, bransje- og interesseorganisasjoner i et konsultasjonsforum den 29. mai 2008.

Forordningen ble behandlet i den regulatoriske komite for øko-design og energimerking av energibrukende produkter (EELEP) den 27. mars 2009. Forordningen ble deretter oversendt til Europaparlamentet for gjennomgang og godkjenning. Kommisjonsforordningen ble endelig formelt vedtatt og publisert den 23. juli 2009 og den trådte i kraft 12. august 2009.

Forordningen er merket som EØS-relevant. Saken ligger til behandling i EØS-organene. FRa norsk side er standard-skjema returnert. Et utkast til EØS-vedtak ligger til behandling i EFTA energiarbeidsgruppe. Et EØS-vedtak kan forventes våren 2010.

Sammendrag av innhold

Forordningen om fastsettelse av øko-designkrav til frittstående og produktintegrerte våtløper sirkulasjonspumper er fastsatt med hjemmel i det overordnede rammedirektivet, Øko-designdirektivet (2005/32/EC). Forordningen trådte i kraft 12. august 2009.

EU har målsetting om å redusere Europas energibruk med 20 prosent innen 2020. Energikrav til produkter er ett av flere virkemidler som blir benyttet i denne sammenheng. Bakgrunnen for EUs mål er miljøhensyn, konkurranseevne og forsyningssikkerhet. Øko-designdirektivet er et rammedirektiv som innfører et system for å sette minstekrav til energibruk og energimerking av ulike apparater og produkter. Konkrete krav innføres ved implementering av forordninger for hvert enkelt produkt. Ordningen er i utgangspunktet teknologinøytral, men vil medføre at visse teknologier som ikke når de nye kravene, fases ut. Produkter som allerede er på markedet når en forordning trer i kraft vil ikke falle inn under disse kravene.

Øko-designdirektivet (Framework directive on Eco-design of Energy using Products (2005/35/EC)) er en del av EØS-avtalen og ble forankret i norsk lov i juli 2008. Rammedirektivet er forankret i Produktkontrollovens § 4a.

Forordningen omfatter sirkulasjonspumper med et effektbehov 1-2 500 W.

Kravene:

Krav til energieffektivitetsindeks (EEI)

Virkningsdato 01. januar 2013

Krav til energieffektivitetsindeks (EEI)

Virkningsdato 01. august 2015

Frittstående våtløper sirkulasjonspumper* EEI ≤ 0,27  --------------------------------------
Frittstående våtløper sirkulasjonspumper og produktintegrerte våtløper sirkulasjonspumper  ------------------------------------ EEI ≤ 0,23

*Unntatt pumper konstruert primært til solvarmesystemers primærkretser og varmepumper

I tillegg er det fastsatt krav om produktinformasjon med virkningsdato 1. januar 2013.

Merknader

Et revidert øko-designdirektiv (direktiv 2009/125/EF) trådte i kraft 20. november 2009. Hovedendringen i den reviderte versjonen er at anvendelsesområdet utvides til å omfatte energirelaterte produkter. Dette direktivet erstatter økodesign-direktivet fra 2005 (2+005/32/EC).

Hovedendringen i omarbeidet direktiv er at anvendelsesområdet utvides til å omfatte energirelaterte produkter og ikke bare energiforbrukende produkter. DEt nye direktivet er imidlertid fremdeles et rammedirektiv som må vurderes i en EØS-prosess frem mot vedtak.

Vurdering

Forordningen vil ikke kreve lovendringer men vil kreve forskrift hjemlet i produktkontroll loven § 4 a.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 641/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R0641

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.08.2009
Frist returnering standardskjema: 15.09.2009
Dato returnert standardskjema: 28.09.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.02.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 01/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 01.03.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.03.2011