EgenskapVerdi
Notat id:13797
Dokument-nr:
Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:Vedlegg IV. Energi
Sortering Vedlegg/protokoll:9
Kapittel i EØS-avtalen:
Sortering Kapittel:0

Tittel:

Kommisjonens forordning (EF) nr. 278/2009 av 6. april 2009 om gjennomføring av Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF angående krav til miljøvennlig design av eksterne strømforsyningers elforbruk i ubelastet tilstand og deres gjennomsnittlige effektivitet i aktiv tilstand ...


{"name":"Kommisjonens forordning (EF) nr. 278/2009 av 6. april 2009 om gjennomføring av Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF angående krav til miljøvennlig design av eksterne strømforsyningers elforbruk i ubelastet tilstand og deres gjennomsnittlige effektivitet i aktiv tilstand ...","depName":"OED","description":{"description":"<p><strong>Sammendrag av innhold</strong></p><p>Forordningen om fastsettelse av &oslash;ko-designkrav til eksterne str&oslash;mforsyninger er fastsatt med hjemmel&nbsp;i det overordnede rammedirektivet, &Oslash;kodesigndirektivet (2005/32/EC). Forordningen tr&aring;dte i kraft 27. april 2009.</p><p>Eksterne str&oslash;mforsyninger omformer vekselstr&oslash;mmen i vegguttaket til de former av elektrisitet som ulike apparater beh&oslash;ver. B&aelig;rbare PC-er, mobiltelefoner og MP3-spillere har som regel en ekstern str&oslash;mforsyning som er montert p&aring; ledningen mellom vegguttaket og apparatet. Denne fungerer som regel som en batterilader for apparatets batteri. </p><p>&Oslash;ko-designforordningen for eksterne str&oslash;mforsyninger omfatter de fleste veksel- (AC/AC) og likestr&oslash;ms (AC/DC)- forsyninger som er frittst&aring;ende og som har en utgangseffekt &le; 250 W. Dette omfatter mange produkter som for eksempel mobilladere og b&aelig;rbare PC-er.&nbsp;Forordningen stiller krav til lave tap ved ubelastet tilstand samt minimumskrav til virkningsgraden i belastet tilstand.&nbsp;Det stilles ogs&aring; krav til at det skal foreligge en teknisk dokumentasjon for produktet.&nbsp;Produktkravene forventes &aring; gi en &aring;rlig reduksjon i elforbruket i EU27-landene med 9 TWh innen 2020. Dette tilsvarer en reduksjon av CO2-utslipp p&aring; 3,6 mill tonn per &aring;r. Det forventes ogs&aring; at kravene vil bidra til mindre avfall og mindre r&aring;varebehov siden str&oslash;mforsyningsproduktene forventes &aring; bli mindre i fremtiden.</p><p>F&oslash;lgende produkter er <u>unntatt </u>fra forordningen: </p><p>a) spenningsomformere</p><p>b) UPS (Uninterruptible Power Supply)</p><p>c) batteriladere</p><p>d) halogentransformere</p><p>e) eksterne str&oslash;mforsyninger til&nbsp;medisinsk&nbsp;utstyr</p><p>f) eksterne str&oslash;mforsyninger som bringes p&aring; markedet senest den 30. juni 2015 som tilbeh&oslash;r eller reservedel til en identisk str&oslash;mforsyning som ble bragt inn&nbsp;i markedet senest et &aring;r etter denne forordningens ikrafttredelse, under forutsetning at det p&aring; tilbeh&oslash;ret, reservedelen eller emballasjen, er klart angitt til hvilke prim&aelig;re produkter tilbeh&oslash;ret eller reservedelen er beregnet brukt sammen med. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Forordningen stiller krav til elforbruk og produktinformasjon i den tekniske dokumentasjonen.</p><p>Kravene&nbsp;tar til &aring; virke i to trinn,&nbsp;2010 and 2011: </p>&nbsp; <table border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\"><tr><td width=\"168\"><p>&nbsp;Virkningsdato</p></td><td width=\"446\"><p>Krav</p></td></tr><tr><td width=\"168\"><p>27. april 2010</p></td><td width=\"446\"><p>Elforbruk i ubelastet tilstand m&aring; v&aelig;re &le; 0,5 W</p><p>I tillegg stilles det minimumskrav til gjennomsnittlig effektivitet som oppgitt i forordningens bilag I.&nbsp; </p></td></tr><tr><td width=\"168\"><p>27. april 2011</p></td><td width=\"446\"><p>Elforbruket i ubelastet tilstand m&aring; ikke overstige bestemte verdier oppgitt i forordningens bilag I. </p><p>I tillegg stilles det minimumskrav til gjennomsnittlig effektivitet som oppgitt i forordningens bilag I.&nbsp; </p><p>Kravene fra&nbsp;2011 er harmonisert med EUs&nbsp;&quot;Code of Conduct for power supplies&quot;, og&nbsp;gjeldenede krav i Energy Star.</p></td></tr></table><p><strong></strong></p><p><strong></strong></p><p><strong></strong></p><strong></strong><strong><p>&nbsp;</p><p>EU har m&aring;lsetting om &aring; redusere Europas energibruk med 20 prosent innen 2020. Energikrav til produkter er ett av flere virkemidler som blir benyttet i denne sammenheng. Bakgrunnen for EUs m&aring;l er milj&oslash;hensyn, konkurranseevne og forsyningssikkerhet. &Oslash;ko-designdirektivet er et rammedirektiv som innf&oslash;rer et system for &aring; sette minstekrav til energibruk og energimerking av ulike apparater og produkter. Konkrete krav innf&oslash;res ved implementering av forordninger for hvert enkelt produkt. Ordningen er i utgangspunktet teknologin&oslash;ytral, men vil medf&oslash;re at visse teknologier som ikke n&aring;r de nye kravene, fases ut. Produkter som allerede er p&aring; markedet n&aring;r en forordning trer i kraft vil ikke falle inn under disse kravene.</p><p>&Oslash;ko-designdirektivet (Framework directive on Eco-design of Energy using Products (2005/35/EC)) er en del av E&Oslash;S-avtalen og ble forankret i norsk lov i juli 2008. Rammedirektivet er forankret i Produktkontrollovens &sect; 4a.</p></strong><p><strong></strong></p><p><strong>Merknader</strong></p><p>Et revidert &oslash;ko-designdirektiv (direktiv 2009/125/EF)&nbsp;tr&aring;dte i kraft 20. november 2009. Hovedendringen i den reviderte versjonen er at anvendelsesomr&aring;det utvides til &aring; omfatte energirelaterte produkter. Dette direktivet erstatter &oslash;kodesign-direktivet fra 2005(2005/32/EC). Hovedendringene i det omabeidede direktivet er at anvendelsesomr&aring;det utvides til &aring; omfatte enegirelaterte produkter. Det er fremdeles slik at dette er et rammedirektiv som de &oslash;vrige gjennomf&oslash;ringsforordninger skal v&aelig;re forankret i fremover. Dette omarbeidede rammedirektiv vurderes ogs&aring; i en E&Oslash;S-prosess frem mot E&Oslash;S-vedtak. </p><p>Gjeldende norsk lovgivning p&aring; omr&aring;det er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om milj&oslash;vennlig utforming av energirelaterte produkter (&oslash;kodesignforskriften). </p><p>&nbsp;</p><p>&Oslash;kodesigndirektiv II (direktiv 2009/125/EF) ble innlemmet i E&Oslash;S-avtalen i 1.7.2011 ved E&Oslash;S-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomf&oslash;rt i norsk rett gjennom forskrift 23. februar nr 190 om milj&oslash;vennlig utforming av energirelaterte produkter (&oslash;kodesignforskriften) som tr&aring;dte i kraft 1. mars 2011. </p><p>Gjennomf&oslash;ring av KOMMISJONENS FORORDNING (EU) Nr.&nbsp;278 /2009 vil skje gjennom endringer i &oslash;kodesignforskriften. </p><p>&nbsp;</p><p>For offentlige myndigheter vil gjennomf&oslash;ringen av stadig flere forordninger under &oslash;kodesigndirektivet&nbsp;p&aring; lenger sikt medf&oslash;re behov for &oslash;kte administrative ressurser grunnet nye forpliktelser forbundet med tilsyn og informasjon om regelverk (indirekte utgifter). </p><p>&nbsp;</p><p>Rettsakten&nbsp;krever forskriftsendring som vurderes &aring; ikke gripe vesentlig inn i norsk handlefrihet. Den tilh&oslash;rer gruppe 2.</p><p><strong></strong></p><p>&nbsp;</p>","draftno":13797,"draftnoSpecified":true,"relevantInfo":"","relevantInfoPublic":true,"relevantInfoPublicSpecified":true,"relevantInfoUo":null,"statusInfo":"<p>Forordningen ble vedtatt i komitologiprosedyre. Kommisjonen har gjennom ekstern hjelp latt utarbeide en forberedende studie og en konsekvensanalyse. Forslag til forordning med konkrete &oslash;ko-designkrav&nbsp;har deretter blitt utarbeidet av Kommisjonen. Forslag til forordning har blitt diskutert med medlemsland,&nbsp;bransje- og interesseorganisasjoner i&nbsp;et konsultasjonsforum den&nbsp;22. februar&nbsp;2008.</p>Forordningen ble behandlet i den regulatoriske komite for &oslash;ko-design&nbsp;og energimerking av energibrukende produkter (EELEP) den 17. oktober 2008. Forordningen ble deretter oversendt til Europaparlamentet for gjennomgang og godkjenning. Kommisjonsforordningen ble endelig formelt vedtatt og publisert den 7. april&nbsp;2009. Den tr&aring;dte i kraft 27. april&nbsp;2009. <p>Forordningen er merket som E&Oslash;S-relevant. EFTA-landene har mottatt et standardskjema som Norge har returnert. Et utkast til E&Oslash;S-vedtak ligger til behandling under EFTAs energiarbeidsgruppe. </p><p>EUs vedtak&nbsp;i denne type saker skjer i komitologi. Norge er&nbsp;observat&oslash;rer i denne komiteen. Norge inkorporerer forordningen gjennom&nbsp;et eget E&Oslash;S-vedtak. E&Oslash;S-vedtaket var 11.2.2011, og den tr&aring;dte i kraft i E&Oslash;S den 12.2.2011.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>","valuation":"","valuationPublic":true,"valuationPublicSpecified":true,"valuationUo":null},"draft":{"actualImpl":"2011-03-01T00:00:00","actualImplSpecified":true,"adjustTextMatr":false,"adjustTextMatrSpecified":true,"adjustTextTech":false,"adjustTextTechSpecified":true,"affectsCAM":false,"affectsCAMSpecified":true,"affectsCAMReason":"","article103":false,"article103Specified":true,"articleType":"Forordning","articleno":"278/2009","basisArticleno":"0032/2005","celexno":"32009R0278","changed":"2013-05-06T00:00:00","changedSpecified":true,"constitutionalCompletionRequirements":null,"constitutionalCompletionRequirementsSpecified":true,"depId":0,"depIdSpecified":true,"docno":"","draftStatus":0,"draftStatusSpecified":true,"draftStatusPrev":0,"draftStatusPrevSpecified":true,"draftType":"eøs-gjennomføringsnotat","draftno":13797,"draftnoSpecified":true,"editor":0,"editorSpecified":true,"eeaAttachment":"Vedlegg IV. Energi","eeaAttachmentChapter":null,"eeaAttachmentChapterIndex":0,"eeaAttachmentChapterIndexSpecified":true,"eeaAttachmentIndex":9,"eeaAttachmentIndexSpecified":true,"eeaRelevant":true,"eeaRelevantSpecified":true,"endReview":"2010-11-15T00:00:00","endReviewSpecified":true,"englishTitle":"Commission Regulation (EC) No 278/2009 of 6 April 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for no-load condition electric power consumption and average active efficiency of external power supplies ...","established":"2009-12-02T00:00:00","establishedSpecified":true,"euDeadlineResponse":null,"euDeadlineResponseSpecified":true,"euNotificationAnswered":null,"euNotificationAnsweredSpecified":true,"euNotificationReceived":null,"euNotificationReceivedSpecified":true,"institution":"Kommisjonen","journalLink":"http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:093:SOM:EN:HTML","komLink":"","komno":"","lawChange":true,"lawChangeSpecified":true,"lawdataLink":"http://www.lovdata.no/for/sf/oe/oe-20110223-0190.html","notifyEsa":null,"notifyEsaSpecified":true,"oeilLink":"","otherLink":"","partOfEea":"2010-02-11T00:00:00","partOfEeaSpecified":true,"partOfEeaNo":"001/2011","politicalAcceptable":true,"politicalAcceptableSpecified":true,"prelexLink":"","pubType":null,"pubno":2721,"pubnoSpecified":true,"responsible":0,"responsibleSpecified":true,"reviewAnswerLink":"","reviewLetterLink":"","reviewedSu":"2011-02-24T00:00:00","reviewedSuSpecified":true,"shortname":"Økodesignkrav til eksterne strømforsyninger","showXoEurosite":true,"showXoEurositeSpecified":true,"startImpl":"2011-02-12T00:00:00","startImplSpecified":true,"startImplText":"","startReview":"2010-09-15T00:00:00","startReviewSpecified":true,"stdformReceived":"2009-04-07T00:00:00","stdformReceivedSpecified":true,"stdformSendDeadline":"2009-05-19T00:00:00","stdformSendDeadlineSpecified":true,"stdformSent":"2009-06-16T00:00:00","stdformSentSpecified":true,"step":0,"stepSpecified":true,"stortingetApproval":null,"stortingetApprovalSpecified":true,"sus":[{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":4,"docTypeIdSpecified":true,"name":"Energi","suId":1,"suIdSpecified":true},{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":4,"docTypeIdSpecified":true,"name":"","suId":null,"suIdSpecified":true}],"title":"Kommisjonens forordning (EF) nr. 278/2009 av 6. april 2009 om gjennomføring av Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF angående krav til miljøvennlig design av eksterne strømforsyningers elforbruk i ubelastet tilstand og deres gjennomsnittlige effektivitet i aktiv tilstand ...","validated":false,"validatedSpecified":true,"xo":0,"xoSpecified":true},"draftAttachmentList":[],"draftAttachmentListWithNames":[],"draftStatusText":"Publisert","draftType":4,"draftTypeSpecified":true,"grantApprovalPermission":false,"grantApprovalPermissionSpecified":true,"grantDeletePermission":false,"grantDeletePermissionSpecified":true,"grantPrePublishPermission":false,"grantPrePublishPermissionSpecified":true,"grantPublishPermission":false,"grantPublishPermissionSpecified":true,"grantReturnSenderPermission":false,"grantReturnSenderPermissionSpecified":true,"grantSaveAttachmentPermission":false,"grantSaveAttachmentPermissionSpecified":true,"grantSavePermission":false,"grantSavePermissionSpecified":true,"grantUndeletePermission":false,"grantUndeletePermissionSpecified":true,"grantViewOtherPermission":false,"grantViewOtherPermissionSpecified":true,"mustChangeXOBeforeReturningDraft":false,"mustChangeXOBeforeReturningDraftSpecified":true,"numberOfAttachments":0,"numberOfAttachmentsSpecified":true,"otherDraftId":0,"otherDraftIdSpecified":true,"publication":{"published":true,"publishedSpecified":true,"publishedDate":"2013-05-06T00:00:00","publishedDateSpecified":true,"publishedStep":4,"publishedStepSpecified":true,"pubno":13797,"pubnoSpecified":true},"suName":"Energi","xoName":"Kirsti Hind Fagerlund"}