Forsiden

Økodesignkrav til kjøle-/fryseapparater

Kommisjonens forordning (EF) nr. 643/2009 av 22. juli 2009 om gjennomføring av Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF angående krav til miljøvennlig design av kjøle-/fryseapparater til husholdningsbruk (EØS-relevant tekst)...

Commission Regulation (EC) No 643/2009 of 22 July 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for household refrigerating appliances...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.12.2009

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.02.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen ble vedtatt i komitologiprosedyre. Kommisjonen har gjennom ekstern hjelp latt utarbeide en forberedende studie og en konsekvensanalyse. Forslag til forordning med konkrete økodesignkrav har deretter blitt utarbeidet av Kommisjonen. Forslag til forordning har blitt diskutert med medlemsland, bransje- og interesseorganisasjoner i et konsultasjonsforum den 4. desember 2008.

Forordningen ble behandlet i den regulatoriske komite for økodesign og energimerking av energibrukende produkter (EELEP) den 30. mars 2009. Forordningen ble deretter oversendt til Europaparlamentet for gjennomgang og godkjenning. Kommisjonsforordningen ble endelig formelt vedtatt og publisert den 23. juli 2009 og den trådte i kraft 12. august 2009.

Forordningen er merket som EØS-relevant.

Forordningen ligger til behandling i EØS-organene. EFTA-landene har motatt standardskjema som er returnert fra norsk side. Et utkast til EØS-vetak er utarbeidet og dette ligger til behandling under EFTAs energiarbeisgruppe. En kan forvente et EØS-vedtak våren 2010.

Sammendrag av innholdForordningen om fastsettelse av økodesignkrav til kjøle-/fryseapparater til husholdninger er fastsatt med hjemmel i det overordnede rammedirektivet, økodesigndirektivet (2005/32/EC) (se eget EØS-notat).


EU har målsetting om å redusere Europas energibruk med 20 prosent innen 2020. Energikrav til produkter er ett av flere virkemidler som blir benyttet i denne sammenheng. Bakgrunnen for EUs mål er miljøhensyn, konkurranseevne og forsyningssikkerhet. Eco-designdirektivet er et rammedirektiv som innfører et system for å sette minstekrav til energibruk og energimerking av ulike apparater og produkter. Konkrete krav innføres ved implementering av forordninger for hvert enkelt produkt. Ordningen er i utgangspunktet teknologinøytral, men vil medføre at visse teknologier som ikke når de nye kravene, fases ut. Produkter som allerede er på markedet når en forordning trer i kraft vil ikke falle inn under disse kravene.


Økodesigndirektivet (Framework directive on Eco-design of Energy using Products (2005/35/EC)) er en del av EØS-avtalen og ble forankret i norsk lov i juli 2008. Rammedirektivet er forankret i Produktkontrollovens § 4a.

Forordningen omfatter elnettdrevne kjøle-/fryseapparater til husholdningsbruk med netto volum som ikke overstiger 1500 liter. Apparatene må være beregnet til avkjøling eller innfrysing av fødevarer (mat- og drikkevarer samt ingredienser ment til fortæring), eller til oppbevaring av avkjølte eller nedfrosne fødevarer og som kjøles med en eller flere energibrukende prosesser.

Forordningen omfatter også elnettdrevne apparater som i tillegg kan drives av batterier. Selvbyggersett der apparatene selges i moduler til montering av sluttbruker, er også omfattet.

Forordningen gjelder også når apparatene selges til annen bruk enn husholdningsbruk eller til kjøling av annet enn fødevarer (mat- og drikkevarer).

Følgende apparater er unntatt forordningen:


* Kjøle- /fryseapparater som benytter andre energikilder enn elektrisitet, f. eks LPG (gass på flaske), petroleum eller biobrensel.
* Batteridrevne kjøle-/fryseapparater som kan tilsluttes elnettet ved hjelp av en ac/dc-omformer som innkjøpes separat.
* Kjøle- /fryseapparater fremstilt etter særlige spesifikasjoner og som kun finnes i ett eksemplar og ikke svarer til noen annen modell kjøle-/fryseapparat.
* Kjøle- /fryseapparater til servicesektoren som automatisk registrerer uttak av avkjølte fødevarer, og hvor opplysningene om slikt kan sendes via en nettforbindelse til et fjernkontrollsystem med henblikk på lagerregnskap.
*Apparater, hvis hovedfunksjon ikke er lagring av fødevarer ved hjelp av kjøling, for eksempel ismaskiner eller drikkevareautomater til kalde drikker.

Tidsplan for kravenes virkningsdato:


1. Generiske krav til miljøvennlig design
a) 1. juli 2010 - krav om diverse informasjon i brukerveiledningen (feks opplysning om vinkjøleskap)
b) 1. juli 2013 - krav om automatisk aktivering av diverse innstillinger

2. Spesifikke krav til miljøvennlig design
Energikravene gjelder kjøle-/fryseapparater med et nettovolum på minst 10 liter og maksimalt 1500 liter. Kravene gjelder ikke vinkjøleskap og absorpsjonskjølte kjøle-/fryseapparater og andre typer kjøle-/fryseapparater i kategoriene 4-9, jfr forordningens bilag IV, punkt 1 .


 

Virkningsdato

Kompressorkjølte kjøle-/fryseapparater 

Energieffektivitetsindeks (EEI)

Absorpsjonskjølte kjøle-/fryseapparater og andre typer kjøle-/fryseapparater

Energieffektivitetsindeks (EEI)

1. juli 2010

EEI < 55

Kravet innebærer at apparater i dagens energiklasse B og dårligere blir forbudt 

EEI < 150
1. juli 2012

EEI < 44

Kravet innebærer at kun de beste apparater i dagens energiklasse A (dvs apparater med EEI mellom 42 og 44), og apparater i bedre energiklasser vil tillates

EEI < 125
1. juli 2014

EEI < 42

Kravet innebærer at kun apparater i dagens energiklasse A+ og bedre, tillates. 

1. juli 2015EEI < 110

Merknader

Et revidert økodesigndirektiv (direktiv 2009/125/EF) trådte i kraft 20. november 2009. Hovedendringen i den reviderte versjonen er at anvendelsesområdet utvides til å omfatte energirelaterte produkter. Dette er et rammedirektiv som de ulike forordninger nå vil bli forankret i fremover. Det omarbeidede rammedirektivet vurderes også i en EØS-prosess frem mot EØS-vedtak.

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Økodesigndirektiv II (direktiv 2009/125/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 23. februar nr 190 om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften) som trådte i kraft 1. mars 2011.

Gjennomføring av KOMMISJONENS FORORDNING (EU) Nr. 643 /2009 vil skje gjennom endringer i økodesignforskriften.

Rettsakten krever forskriftsendring som vurderes å ikke gripe vesentlig inn i norsk handlefrihet og kan derfor grupperes i gruppe 2.

Vurdering

Forordningen anses å være EØS-relevant, og vil kunne gjennomføres ved forskrift. Det bemerkes at forordningen skiller seg fra gjeldende energimerkingsdirektiv og utgående energieffektivitetsforordning for kjøle-/fryseapparater ved at selvbyggersett, der apparatene selges som moduler som forbruker selv kan sette sammen, også er omfattet. 

Norske produsenter av selvbyggersett for kjøle-/fryseapparater berøres av økodesignkravene. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 643/2009
Basis rettsaktnr.: 0032/2005
Celexnr.: 32009R0643

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.08.2009
Frist returnering standardskjema: 15.09.2009
Dato returnert standardskjema: 28.09.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.02.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 001/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.09.2010
Høringsfrist: 15.11.2010
Frist for gjennomføring: 12.02.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 01.03.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker