EgenskapVerdi
Notat id:13799
Dokument-nr:
Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:Vedlegg IV. Energi
Sortering Vedlegg/protokoll:9
Kapittel i EØS-avtalen:
Sortering Kapittel:0

Tittel:

Kommisjonens forordning (EF) nr. 643/2009 av 22. juli 2009 om gjennomføring av Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF angående krav til miljøvennlig design av kjøle-/fryseapparater til husholdningsbruk (EØS-relevant tekst)...


{"name":"Kommisjonens forordning (EF) nr. 643/2009 av 22. juli 2009 om gjennomføring av Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF angående krav til miljøvennlig design av kjøle-/fryseapparater til husholdningsbruk (EØS-relevant tekst)...","depName":"OED","description":{"description":"<strong>Sammendrag av innhold</strong>Forordningen om fastsettelse av &oslash;kodesignkrav til kj&oslash;le-/fryseapparater til husholdninger er fastsatt med hjemmel i det overordnede rammedirektivet, &oslash;kodesigndirektivet (2005/32/EC) (se eget E&Oslash;S-notat). <p><br />EU har m&aring;lsetting om &aring; redusere Europas energibruk med 20 prosent innen 2020. Energikrav til produkter er ett av flere virkemidler som blir benyttet i denne sammenheng. Bakgrunnen for EUs m&aring;l er milj&oslash;hensyn, konkurranseevne og forsyningssikkerhet. Eco-designdirektivet er et rammedirektiv som innf&oslash;rer et system for &aring; sette minstekrav til energibruk og energimerking av ulike apparater og produkter. Konkrete krav innf&oslash;res ved implementering av forordninger for hvert enkelt produkt. Ordningen er i utgangspunktet teknologin&oslash;ytral, men vil medf&oslash;re at visse teknologier som ikke n&aring;r de nye kravene, fases ut. Produkter som allerede er p&aring; markedet n&aring;r en forordning trer i kraft vil ikke falle inn under disse kravene.</p><p><br />&Oslash;kodesigndirektivet (Framework directive on Eco-design of Energy using Products (2005/35/EC)) er en del av E&Oslash;S-avtalen og ble forankret i norsk lov i juli 2008. Rammedirektivet er forankret i Produktkontrollovens &sect; 4a.<br /><br />Forordningen omfatter elnettdrevne kj&oslash;le-/fryseapparater til husholdningsbruk med netto volum som ikke overstiger 1500 liter. Apparatene m&aring; v&aelig;re beregnet til avkj&oslash;ling eller innfrysing av f&oslash;devarer (mat- og drikkevarer samt ingredienser ment til fort&aelig;ring), eller til oppbevaring av avkj&oslash;lte eller nedfrosne f&oslash;devarer og som kj&oslash;les med en eller flere energibrukende prosesser. <br /><br />Forordningen omfatter ogs&aring; elnettdrevne apparater som i tillegg kan drives av batterier. Selvbyggersett der apparatene selges i moduler til montering av sluttbruker, er ogs&aring; omfattet. <br /><br />Forordningen gjelder ogs&aring; n&aring;r apparatene selges til annen bruk enn husholdningsbruk eller til kj&oslash;ling av annet enn f&oslash;devarer (mat- og drikkevarer). <br /><br />F&oslash;lgende apparater er unntatt forordningen: </p><p><br />* Kj&oslash;le- /fryseapparater som benytter andre energikilder enn elektrisitet, f. eks LPG (gass p&aring; flaske), petroleum eller biobrensel. <br />* Batteridrevne kj&oslash;le-/fryseapparater som kan tilsluttes elnettet ved hjelp av en ac/dc-omformer som innkj&oslash;pes separat.<br />* Kj&oslash;le- /fryseapparater fremstilt etter s&aelig;rlige spesifikasjoner og som kun finnes i ett eksemplar og ikke svarer til noen annen modell kj&oslash;le-/fryseapparat.<br />* Kj&oslash;le- /fryseapparater til servicesektoren som automatisk registrerer uttak av avkj&oslash;lte f&oslash;devarer, og hvor opplysningene om slikt kan sendes via en nettforbindelse til et fjernkontrollsystem med henblikk p&aring; lagerregnskap. <br />*Apparater, hvis hovedfunksjon ikke er lagring av f&oslash;devarer ved hjelp av kj&oslash;ling, for eksempel ismaskiner eller drikkevareautomater til kalde drikker.</p><p>Tidsplan for kravenes virkningsdato:</p><p><br />1. Generiske krav til milj&oslash;vennlig design<br />a) 1. juli 2010 - krav om diverse informasjon i brukerveiledningen (feks opplysning om vinkj&oslash;leskap) <br />b) 1. juli 2013 - krav om automatisk aktivering av diverse innstillinger <br /><br />2. Spesifikke krav til milj&oslash;vennlig design<br />Energikravene gjelder kj&oslash;le-/fryseapparater med et nettovolum p&aring; minst 10 liter og maksimalt 1500 liter. Kravene gjelder ikke vinkj&oslash;leskap og absorpsjonskj&oslash;lte kj&oslash;le-/fryseapparater og andre typer kj&oslash;le-/fryseapparater i kategoriene 4-9, jfr forordningens bilag IV, punkt 1 .</p><br />&nbsp;<strong> <table border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\"><tr><td width=\"102\"><p>Virkningsdato</p></td><td width=\"236\"><p>Kompressorkj&oslash;lte kj&oslash;le-/fryseapparater&nbsp;</p><p>Energieffektivitetsindeks (EEI)</p></td><td width=\"276\"><p>Absorpsjonskj&oslash;lte kj&oslash;le-/fryseapparater og andre typer kj&oslash;le-/fryseapparater </p><p>Energieffektivitetsindeks (EEI)</p></td></tr><tr><td width=\"102\">1. juli 2010</td><td width=\"236\"><p>EEI &lt; 55</p><p>Kravet inneb&aelig;rer at apparater i dagens energiklasse B og d&aring;rligere blir forbudt&nbsp;</p></td><td width=\"276\">EEI &lt; 150</td></tr><tr><td width=\"102\">1. juli 2012</td><td width=\"236\"><p>EEI &lt; 44 </p><p>Kravet inneb&aelig;rer at kun de beste apparater i dagens energiklasse A (dvs apparater med EEI mellom&nbsp;42 og&nbsp;44), og apparater i bedre energiklasser vil tillates</p></td><td width=\"276\">EEI &lt; 125</td></tr><tr><td width=\"102\">1. juli 2014</td><td width=\"236\"><p>EEI &lt; 42 </p><p>Kravet inneb&aelig;rer at kun apparater i dagens energiklasse A+ og bedre, tillates.&nbsp; </p></td><td width=\"276\">&nbsp;</td></tr><tr><td width=\"102\">1. juli 2015</td><td width=\"236\">&nbsp;</td><td width=\"276\">EEI &lt; 110</td></tr></table><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Merknader</strong></p><p>Et revidert &oslash;kodesigndirektiv (direktiv 2009/125/EF)&nbsp;tr&aring;dte i kraft 20. november 2009. Hovedendringen i den reviderte versjonen er at anvendelsesomr&aring;det utvides til &aring; omfatte energirelaterte produkter. Dette er et rammedirektiv som de ulike forordninger n&aring; vil bli forankret i fremover. Det omarbeidede rammedirektivet vurderes ogs&aring; i en E&Oslash;S-prosess frem mot E&Oslash;S-vedtak.</p><p>Gjeldende norsk lovgivning p&aring; omr&aring;det er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om milj&oslash;vennlig utforming av energirelaterte produkter (&oslash;kodesignforskriften). </p><p>&nbsp;</p><p>&Oslash;kodesigndirektiv II (direktiv 2009/125/EF) ble innlemmet i E&Oslash;S-avtalen i 1.7.2011 ved E&Oslash;S-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomf&oslash;rt i norsk rett gjennom forskrift 23. februar nr 190 om milj&oslash;vennlig utforming av energirelaterte produkter (&oslash;kodesignforskriften) som tr&aring;dte i kraft 1. mars 2011. </p></strong><p>Gjennomf&oslash;ring av KOMMISJONENS FORORDNING (EU) Nr.&nbsp;643 /2009 vil skje gjennom endringer i &oslash;kodesignforskriften. </p><strong><p>Rettsakten krever forskriftsendring som vurderes &aring; ikke gripe vesentlig inn i norsk handlefrihet og kan derfor grupperes i gruppe 2.</p></strong>","draftno":13799,"draftnoSpecified":true,"relevantInfo":"","relevantInfoPublic":true,"relevantInfoPublicSpecified":true,"relevantInfoUo":null,"statusInfo":"<p>Forordningen ble vedtatt i komitologiprosedyre. Kommisjonen har gjennom ekstern hjelp latt utarbeide en forberedende studie og en konsekvensanalyse. Forslag til forordning med konkrete &oslash;kodesignkrav&nbsp;har deretter blitt utarbeidet av Kommisjonen. Forslag til forordning har blitt diskutert med medlemsland,&nbsp;bransje- og interesseorganisasjoner i&nbsp;et konsultasjonsforum den&nbsp;4. desember 2008.</p>Forordningen ble behandlet i den regulatoriske komite for &oslash;kodesign&nbsp;og energimerking av energibrukende produkter (EELEP) den 30. mars 2009. Forordningen ble deretter oversendt til Europaparlamentet for gjennomgang og godkjenning. Kommisjonsforordningen ble endelig formelt vedtatt og publisert den 23. juli&nbsp;2009 og den&nbsp;tr&aring;dte i kraft 12. august 2009. <p>Forordningen er merket som E&Oslash;S-relevant. </p><p>Forordningen ligger til behandling i E&Oslash;S-organene. EFTA-landene har motatt standardskjema som er returnert fra norsk side. Et utkast til E&Oslash;S-vetak er utarbeidet og dette ligger til behandling under EFTAs energiarbeisgruppe. En kan forvente et E&Oslash;S-vedtak v&aring;ren 2010. </p><p>&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>","valuation":"<p>&nbsp;</p><p>Forordningen anses &aring; v&aelig;re E&Oslash;S-relevant, og vil kunne gjennomf&oslash;res ved forskrift. Det bemerkes at forordningen skiller seg fra gjeldende energimerkingsdirektiv og utg&aring;ende energieffektivitetsforordning for kj&oslash;le-/fryseapparater&nbsp;ved at selvbyggersett,&nbsp;der apparatene selges som&nbsp;moduler som forbruker selv kan sette sammen, ogs&aring; er omfattet.&nbsp;</p><p>Norske produsenter av selvbyggersett for kj&oslash;le-/fryseapparater ber&oslash;res av &oslash;kodesignkravene.&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>","valuationPublic":true,"valuationPublicSpecified":true,"valuationUo":null},"draft":{"actualImpl":"2011-03-01T00:00:00","actualImplSpecified":true,"adjustTextMatr":false,"adjustTextMatrSpecified":true,"adjustTextTech":false,"adjustTextTechSpecified":true,"affectsCAM":false,"affectsCAMSpecified":true,"affectsCAMReason":"","article103":false,"article103Specified":true,"articleType":"Forordning","articleno":"643/2009","basisArticleno":"0032/2005","celexno":"32009R0643","changed":"2013-05-06T00:00:00","changedSpecified":true,"constitutionalCompletionRequirements":null,"constitutionalCompletionRequirementsSpecified":true,"depId":0,"depIdSpecified":true,"docno":"","draftStatus":0,"draftStatusSpecified":true,"draftStatusPrev":0,"draftStatusPrevSpecified":true,"draftType":"eøs-gjennomføringsnotat","draftno":13799,"draftnoSpecified":true,"editor":0,"editorSpecified":true,"eeaAttachment":"Vedlegg IV. Energi","eeaAttachmentChapter":null,"eeaAttachmentChapterIndex":0,"eeaAttachmentChapterIndexSpecified":true,"eeaAttachmentIndex":9,"eeaAttachmentIndexSpecified":true,"eeaRelevant":true,"eeaRelevantSpecified":true,"endReview":"2010-11-15T00:00:00","endReviewSpecified":true,"englishTitle":"Commission Regulation (EC) No 643/2009 of 22 July 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for household refrigerating appliances...","established":"2009-12-02T00:00:00","establishedSpecified":true,"euDeadlineResponse":null,"euDeadlineResponseSpecified":true,"euNotificationAnswered":null,"euNotificationAnsweredSpecified":true,"euNotificationReceived":null,"euNotificationReceivedSpecified":true,"institution":"Kommisjonen","journalLink":"http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2009%3A191%3ASOM%3AEN%3AHTML","komLink":"","komno":"","lawChange":true,"lawChangeSpecified":true,"lawdataLink":"http://www.lovdata.no/for/sf/oe/te-20110223-0190-003.html#18","notifyEsa":null,"notifyEsaSpecified":true,"oeilLink":"","otherLink":"","partOfEea":"2010-02-11T00:00:00","partOfEeaSpecified":true,"partOfEeaNo":"001/2011","politicalAcceptable":true,"politicalAcceptableSpecified":true,"prelexLink":"","pubType":null,"pubno":2718,"pubnoSpecified":true,"responsible":0,"responsibleSpecified":true,"reviewAnswerLink":"","reviewLetterLink":"","reviewedSu":"2011-02-24T00:00:00","reviewedSuSpecified":true,"shortname":"Økodesignkrav til kjøle-/fryseapparater","showXoEurosite":true,"showXoEurositeSpecified":true,"startImpl":"2011-02-12T00:00:00","startImplSpecified":true,"startImplText":"","startReview":"2010-09-15T00:00:00","startReviewSpecified":true,"stdformReceived":"2009-08-04T00:00:00","stdformReceivedSpecified":true,"stdformSendDeadline":"2009-09-15T00:00:00","stdformSendDeadlineSpecified":true,"stdformSent":"2009-09-28T00:00:00","stdformSentSpecified":true,"step":0,"stepSpecified":true,"stortingetApproval":null,"stortingetApprovalSpecified":true,"sus":[{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":4,"docTypeIdSpecified":true,"name":"Energi","suId":1,"suIdSpecified":true},{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":4,"docTypeIdSpecified":true,"name":"","suId":null,"suIdSpecified":true}],"title":"Kommisjonens forordning (EF) nr. 643/2009 av 22. juli 2009 om gjennomføring av Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF angående krav til miljøvennlig design av kjøle-/fryseapparater til husholdningsbruk (EØS-relevant tekst)...","validated":false,"validatedSpecified":true,"xo":0,"xoSpecified":true},"draftAttachmentList":[],"draftAttachmentListWithNames":[],"draftStatusText":"Publisert","draftType":4,"draftTypeSpecified":true,"grantApprovalPermission":false,"grantApprovalPermissionSpecified":true,"grantDeletePermission":false,"grantDeletePermissionSpecified":true,"grantPrePublishPermission":false,"grantPrePublishPermissionSpecified":true,"grantPublishPermission":false,"grantPublishPermissionSpecified":true,"grantReturnSenderPermission":false,"grantReturnSenderPermissionSpecified":true,"grantSaveAttachmentPermission":false,"grantSaveAttachmentPermissionSpecified":true,"grantSavePermission":false,"grantSavePermissionSpecified":true,"grantUndeletePermission":false,"grantUndeletePermissionSpecified":true,"grantViewOtherPermission":false,"grantViewOtherPermissionSpecified":true,"mustChangeXOBeforeReturningDraft":false,"mustChangeXOBeforeReturningDraftSpecified":true,"numberOfAttachments":1,"numberOfAttachmentsSpecified":true,"otherDraftId":0,"otherDraftIdSpecified":true,"publication":{"published":true,"publishedSpecified":true,"publishedDate":"2013-05-06T00:00:00","publishedDateSpecified":true,"publishedStep":4,"publishedStepSpecified":true,"pubno":13799,"pubnoSpecified":true},"suName":"Energi","xoName":"Kirsti Hind Fagerlund"}