Økodesignkrav til standby og av-tilstand

Kommisjonens forordning nr. 1275/2008 av 17. desember 2008 om gjennomføring av Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF angående krav til miljøvennlig design av elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr med hensyn til strømforbruk i standby og av-tilstand. ...

Commission Regulation (EC) No 1275/2008 of 17 December 2008 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for standby and off mode electric power consumption of electrical and electronic household and office equipment ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.12.2009

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.02.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen ble vedtatt i komitologiprosedyre. Kommisjonen har gjennom ekstern hjelp latt utarbeide en forberedende studie og en konsekvensanalyse. Forslag til forordning med konkrete økodesignkrav har deretter blitt utarbeidet av Kommisjonen. Forslag til forordning har blitt diskutert med medlemsland, bransje- og interesseorganisasjoner i et konsultasjonsforum den 19. oktober 2007.

Forordningen ble behandlet i den regulatoriske komite for økodesign og energimerking av energibrukendeprodukter (EELEP) den 7. juli 2008. Forordningen ble deretter oversendt til Europaparlamentet for gjennomgang og godkjenning.

Kommisjonsforordningen ble endelig formelt vedtatt og publisert den 17. desember 2008 og den trådte i kraft 7. januar 2009.

Forordningen er merket som EØS-relevant, og ble vedtatt i EØS-komiteen 12.2.2011.

Forordningen om fastsettelse av eco-designkrav til strømforbruk ved standby og av-tilstand for elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr er fastsatt med hjemmel i det overordnede rammedirektivet, Øko-designdirektivet (2005/32/EC). Forordningen trådte i kraft 7. januar 2009 og virkningen for kravene innskjerpes gradvis gjennom en to-trinnsprosess.   

 Hovedkrav:

 Trinn (virkningsdato)Krav til effektbehov ved av-tilstand Krav til effektbehov ved standby* Energistyring
 07. jan 2010       ≤ 1,0 W ≤ 1,0 W eller 2,0 W Skal foreligge en mulighet for energistyring
 07. jan 2013 ≤ 0,5 W             ≤ 0,5 W eller 1,0 WAutomatisk energistyring skal være aktivert

*avhengig av antall funksjoner

Følgende produktgrupper omfattes:

1. Husholdningsapparater

2. IKT-utstyr primært beregnet til bruk i hjemmet

3. Forbrukerelektronikk og musikkinstrumenter samt annet utstyr til opptak eller gjengivelse av lyd eller bilde, herunder signaler og annen overføringsteknologi.

4. Leketøy og fritids- og sportsutstyr

Senest seks år etter ikrafttredelse av forordningen, skal kommisjonen revurdere den i lys av den teknologiske utviklingen og fremlegge resultatet av revurderingen for konsultasjonsforumet. 

EU har målsetting om å redusere Europas energibruk med 20 prosent innen 2020. Energikrav til produkter er ett av flere virkemidler som blir benyttet i denne sammenheng. Bakgrunnen for EUs mål er miljøhensyn, konkurranseevne og forsyningssikkerhet. Med felles effektivitetskrav blir kostnadene ved å utvikle og produsere gode alternativer til tradisjonelle belysningsprodukter lavere enn ved innføring av nasjonale særkrav.

Økodesigndirektivet er et rammedirektiv som innfører et system for å sette minstekrav til energibruk og energimerking av ulike apparater og produkter. Konkrete krav innføres ved implementering av forordninger for hvert enkelt produkt. Ordningen er i utgangspunktet teknologinøytral, men vil medføre at visse teknologier som ikke når de nye kravene, fases ut. Produkter som allerede er på markedet når en forordning trer i kraft vil ikke falle inn under disse kravene.

Økodesigndirektivet (Framework directive on Øko-design of Energy using Products (2005/35/EC)) er en del av EØS-avtalen og ble forankret i norsk lov i juli 2008. Rammedirektivet er forankret i Produktkontrollovens § 4a.

Merknader

Hovedrettsakten - direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) - er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift  2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Økodesigndirektiv II (direktiv 2009/125/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 23. februar nr 190 om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften) som trådte i kraft 1. mars 2011.

Gjennomføring av kommisjonsforordning Nr. 1275/2008 vil skje gjennom ikraftredelse av økodesignforskriften.

Gjennomføringen av forordningen antas å ikke ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for offentlige eller private i Norge. Det presiseres likevel at det stadig økende antall forordninger under økodesigndirektivet og energimerkedirektivet som inntas i Norge, vil på lenger sikt kunne medføre administrative konsekvenser for Norge.

Rettsakten trer i kraft gjennom ikrafttredelsen av økodesignforskriften og den vurderes å ikke gripe vesentlig inn i norsk handlefrihet og kan derfor grupperes i gruppe 2.

For å lette etterlevelsen av forordningen, er det er utarbeidet et utkast til veileder ("draft guideline") myntet på små og mellomstore bedrifter. Utkastet til veilederen ble publisert i oktober 2009.  

Vurdering

Forordningen om økodesignkrav til elforbruk ved standby og av-tilstand hos elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr, vurderes å være EØS-relevant. Gjennomføringen av forordningen i norsk rett vil ikke kreve lovendringer, men kan gjennomføres ved en forskrift hjemlet i produktkontrolloven § 4a.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1275/2008
Basis rettsaktnr.: 0032/2005
Celexnr.: 32008R1275

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.02.2009
Frist returnering standardskjema: 01.04.2009
Dato returnert standardskjema: 13.02.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.02.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 001/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.09.2010
Høringsfrist: 15.11.2010
Frist for gjennomføring: 12.02.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 01.03.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker