Oppdatering av EU-forordningen om gjødsel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1020/2009 av 28. oktober 2009 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel med hensyn til tilpasning av vedlegg I, III, IV og V til den tekniske utvikling...

Commission Regulation (EC) No 1020/2009 of 28 October 2009 amending Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilisers for the purposes of adapting Annexes I, III, IV and V thereto to technical progress...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.12.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.10.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIV. Gjødsel

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 28. oktober 2009 og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Det innføres en ny gjødselstype, så det blir mulig å markedsføre blandinger av delvis oppløst råfosfat og det sekundære næringsstoffet magnesium som "EF-gjødsel".
Gjødselstypen magnesiumsulfat endres så det blir mulig å markedsføre blandinger av magnesiumsulfat og mikronæringsstoffer som "EF-gjødsel". Dette for å gjøre det lettere å få en balansert gjødsling med hensyn til behov.


Vedlegg III til forordning (EF) nr. 2003/2003 inneholder tekniske forskrifter for ammoniumnitratgjødsel med høgt nitratinnhold. Det presiseres at metodene kan brukes både på prillete og granulerte gjødselstyper. I tillegg er det nå henvist til SI-enheter for trykk.

I henhold til artikkel 29, nr. 2, i forordning (EF) nr. 2003/2003 skal kontroll av EF-gjødsel, som hører til de gjødselstyper, som er ført opp i vedlegg I til forordningen, foretas etter de metoder, som er beskrevet i vedlegg III og IV til forordningen. Da disse metoder ikke er internasjonalt anerkjent, fikk Den Europeiske Standardiseringsorganisation (CEN) mandat til å utarbeide tilsvarende EN-standarder til erstatning for de eksisterende metoder. Det er utarbeidet 20 standarder som det blir henvist til i vedlegg IV. Det opplyses også hvilke tester som har vært igjennom en ringtest(at man får samme resultat ved alle de andre laboratoriene). I enkelte tilfeller er metodene så lite brukt at en ringtest ikke er hensiktsmessig.
I offisiell kontroll av gjødsel skal en bruke akkrediterte laboratorier som er godkjent av medlemslandene. Siden akkrediteringen er tidkrevende åpnes det for bruk av laboratorium med kompetanse men uten akkreditering frem til 18. november 2014.

Merknader


Rettsakten krev endringer i forskrift 9. november 2005 nr. 1313 om gjødsel som markedsføres som EF-gjødsel.
Norske myndigheter deltar aktivt i arbeidsgruppemøter og er i kontakt med partene det angår.

For Mattilsynet vil denne forordningen sammen med forordning 765/2008 kunne innebære noe økte utgifter siden forordning 765/2008 krever uttak av flere prøver og denne forordningen 1020/2009 krever bruk av akkrediterte laboratorier, som innebærer at prøver må sendes til utlandet. Det har blitt tatt ut lite prøver til offisiell kontroll og for norske laboratorier vil dette derfor ikke ha betydning. På sikt kan likevel dette påvirke norske laboratorier da det er snakk om utvide forordningen til å også gjelde enkelte organiske gjødselslag

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for handelsforenkling der departementene er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Inntil Jordforsk laboratorium vart kjøpt opp utførte de enkelte av de aktuelle analysene. Mattilsynet har kontaktet aktuelle laboratorier i Norge og det er ingen som per i dag tilfredsstiller kravene eller har interesse av å gjøre det arbeidet som trengs for å kunne notifiseres. Prøver for offisiell kontroll må derfor sendes til utlandet. Det er en notifisert en liste over aktuelle laboratorier og Mattilsynet regner det som fullt mulig å få til en avtale med en av disse. EF-gjødsel har liten markedsandel og det har derfor ikke blitt prioritert å ta ut prøver til analyse. Forordning 765/2008 gjør at Mattilsynet i fremtiden trolig må prioritere høyere å ta ut prøver av EF-gjødsel noe som vil føre til økte kostnader for Mattilsynet.  At disse prøvene da også må sendes til utlandet, på grunn av kravene i denne forordningen, kan medføre noe ekstra kostnader. Men det er først og fremst det prøveantallet som finnes hensiktsmessig etter forordning 765/2008 som vil bli bestemmende for kostnadene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1020/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R1020

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.11.2009
Frist returnering standardskjema: 31.12.2009
Dato returnert standardskjema: 08.11.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.05.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 051/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.01.2010
Høringsfrist: 17.02.2010
Frist for gjennomføring: 21.05.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker