Overgangsordninger, melk, Romania

Kommisjonsvedtak 2009/852/EF av 26. november 2009 om overgangsordninger som gjelder Europarlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004 hva gjelder bearbeiding av rå melk som ikke er i samsvar med regelverket i visse melkebearbeidingsvirksomheter i Romania og de strukturelle ...

Commission Decision 2009/852/EC of 26 November 2009 on transitional measures under Regulations (EC) No 852/2004 and (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regard the processing of non-compliant raw milk in certain milk processing establishments in Romania and the struct...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.12.2009

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.05.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er laget på bakgrunn av at Bulgaria og Romania tiltrådte fellesskapet fra 1. januar 2007 og dermed fikk fri markedsadgang til EØS-området, også når det gjelder animalske produkter. I tiden før tiltredelse er det innrømmet overgangsordninger for Romania blant annet for kjøtt og melk. Overgangsordninger er ofte benyttet for stater som har søkt medlemskap i EU eller tredjeland som ønsker å bringe varer inn i EØS-området. Overgangsordningen kan være av ulik varighet, men skal sikre at kun varer som tilfredsstiller alle regelverkskrav, på de respektive områder, tillates å komme inn i EØS-området. Rettsakten om Bulgarias og Romanias tiltredelse angir overgangsordninger for Romania på dette området.

Romania skal sikre en gradvis oppfylling av alle regelverkskrav i landets virksomheter. Kompetente myndigheter må sørge for at kun de virksomheter som tilfredsstiller alle relevante krav i EØS-regelverket, står på lister over godkjente virksomheter, og at de virksomhetene som ikke tilfredsstiller disse krav, står på andre lister. Varer som er produsert uten å tilfredsstille alle relevante krav, kan inntil videre omsettes på det nasjonale marked i Romania, under visse forutsetninger.

De omtalte listene med virksomheter har fortløpende vært revidert i prosessen fram mot og etter tiltredelsestidspunktet. Romanias kompetente myndigheter skal fortløpende informere Kommisjonen om endringer. I tillegg skal Romania rapportere årlig i et spesielt utarbeidet skjema, som er et vedlegg til denne rettsakten.

Ved inspeksjoner og dialog med kompetente myndigheter i Romania er det framkommet at det fortsatt er noen virksomheter som ikke vil kunne tilfredsstille alle gitte regelverkskrav i rettsaktene (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 852/2004, som angir hygieneregelverk på området. Man har derfor vært nødt for å forlenge den fristen som Romania fikk i den opprinnelige avtalen. Dette for å kunne sikre at alle virksomheter tilfredstiller alle relevante regelverkskrav. 

Det er i angjeldende rettsakt, som gjelder Romania, gitt en utsettelse av fristen fra 31.12.2009 til 31.12.2011 for å tilfredsstille disse kravene.

Rettsakten er rettet til medlemsstatene.

Rettsakten er i tråd med medlemslandets og SCFCAHs anbefaling. 

Denne rettsakten endrer tidsperioden for gjennomføring av overgangsordninger på melkeområdet.

Merknader
Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og medfører ikke behov for regelverksendring. Den antas ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser. Norge har ikke hatt praksis for å utarbeide regelverk på området, men vist til EUs hjemmesider hvor virksomhetslistene oppdateres fortøpende.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon og Spesialutvalget for næringsmidler (sistnevnte på skriftlig prosedyre), der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, inkluderings- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/852/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009D0852

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.11.2009
Frist returnering standardskjema: 11.01.2010
Dato returnert standardskjema: 29.09.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 059/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen