Periodisk kontroll av kjøretøy

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/40/EF av 6. mai 2009 om teknisk kontroll med motorkjøretøyer og tilhengere til motorkjøretøyer ...

Directive 2009/40/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 on roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.12.2009

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.01.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: I. Innlandstransport

Status

Direktivet ble vedtatt 6. mai 2009 og kunngjort 6. juni 2009 i Den europeiske Unions tidene. Direktivet trådte i kraft 26. juni 2009 (jf. direktivet artikkel 11).

Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen i EØS-komitemøte av 1. oktober 2010 ved komitebeslutning 103/2010. Rettsakten er implementert i forskrift 13. mai. 2009 nr. 591 om periodisk kontroll av kjøretøy ved endringsforskrift av 29. oktober 2010 (ved at rettsaktsnummeret er inntatt i EØS-henvisningsfeltet).

Sammendrag av innhold

Rådsdirektiv 96/96 EF av 20. september 1996 om innbyrdes tilnærming av lovgivningen om teknisk kontroll av kjøretøy og hengere til kjøretøy er blitt endret gjentatte ganger. Europaparlaments og rådsirektiv 2009/40/EF opphever direktiv 96/96/EF med senere endringer (gjelder kommisjonsdirektiv 1999/52/EF, kommisjonsdirektiv 2001/9/EF, kommisjonsdirektiv 2001/11/EF, kommisjonsdirektiv 2003/27/EF samt bilag III, punkt 68 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003).

Europaparlaments og rådsdirektiv 2009/40/EF innebærer at det foretas en konsolidering. Direktivet innebærer ingen materielle endringer mht. hvilke kjøretøygrupper som skal underlegges kontroll, tidsintervallene for kontrollene, hvem som kan utføre kontrollene og hva som (minimum) skal inngå i kontrollene (kontrollpunkter og mangelsvurderinger).

Endringene er knyttet til hvilket EU-organ som beslutter særdirektiver og den tilhørende beslutningsprosessen.

Implementering av direktiv 2009/40/EF krever ingen endring av FOR 2009-05-13 nr. 591; Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy

Vurdering

Direktivet medfører ingen realitetsendringer i forhold til gjeldende norske regler om periodisk, teknisk kontroll av kjøretøy. Kravene til hvilke kjøretøy som skal underlegges kontroll, kontrollintervaller, kontrollmyndighet og kontrollinnhold er allerede oppfylt gjennom FOR 2009-05-13 nr. 591: Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy, jf. vegtrafikkloven § 18. Direktivet medfører derfor heller ingen økonomiske og administrative konsekvenser for hverken det offentlige eller private aktører.

Blant annet under henvisning til at de rettsakter som direktiv 2009/40/EF konsolliderer allerede er innlemmet i EØS-avtalen anses direktivet som EØS-relevant og akseptabelt.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2008)100
Rettsaktnr.: 2009/40/EF
Basis rettsaktnr.: 2009/40/EF
Celexnr.: 32009L0040

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.01.2010
Frist returnering standardskjema: 18.02.2010
Dato returnert standardskjema: 25.02.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.10.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 103/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 01.11.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.11.2010

Lenker