Prøvemetode for avgass og støy motorsykkel

Kommisjonsdirektiv 2009/108/EF av 17. august 2009 om endring av direktiv 97/24/EØF om to- og trehjulede motorvogner...

Commission Directive 2009/108/EC of 17 August 2009 amending, for the purposes of adapting it to technical progress, Directive 97/24/EC of the European Parliament and of the Council on certain components and characteristics of two or three-wheel motor vehicles ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.12.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.04.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Direktivet ble vedtatt 17. august 2009 og skal være implementert 30. april 2010. Fra 1. mai 2010 kan ikke medlemsstatene forby registering, salg eller ibruktakelse av kjøretøy som oppfyller dette direktivet. Med virkning fra 1. mai 2010 skal medlemsstatene nekte å utstede typegodkjenninger som ikke oppfyller direktiv 97/24/EF, som endret ved dette direktivet.

Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen i EØS-komitemøte av 1. april 2011, ved komitebeslutning 10/2011. Rettsakten er implementert i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) av 4. oktober 1994 nr. 918, ved endringsforskrift av 5. mai 2011.  

Sammendrag av innhold

Direktiv 97/24/EØF er et av særdirektivene til direktiv 2002/24/EF om typegodkjenning av to- og trehjulede motorvogner. 

Kommisjonen finner det hensiktsmessig at den typegodkjenningsprosedyren som benyttes til måling av avgass for motorsykler tilpasses slik at den også kan benyttes for måling av avgass fra hybridkjøretøy. Det er i denne forbindelse hensiktsmessig å innføre en prosedyre som tilsvarer prosedyren i ECE-regulativ 83. Det blir av samme grunn også gjort endringer i forhold til prosedyrene for måling av støy fra motorsykler. Det gjøres ingen endringer av støygrensene som er fastlagt i direktiv 97/24/EØF. Det er på denne bakgrunn foretatt følgende endringer i direktiv 97/24/EØF:

  • Bilag  II til kap. 5 i direktiv 97/24/EØF endres i samsvar med bilag I til dette direktivet.
  • Bilag III til kap. 9 i direktiv 97/24/EØF endres i samsvar med bilag II til dette direktivet.
  • Bilag IV til kap. 9 i direktiv 97/24/EØF endres til å være i overenstemmelse med bilag III til dette direktivet.

De nevnte punkter gjelder prøvemetoder.

Forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) må endres for å implementere direktivet.

Norge har ingen produsenter av motorsykler eller deler til motorsykler, eller tekniske kontrollorgan som berøres av de nye prosedyrene. Direktivet får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser utover selve implementeringen av direktivet.

Vurdering

Det anses som en stor fordel av direktivet tilpasses ECE-regulativ 83, da regulativet er mer oppdatert med hensyn til målemetode for hybridkjøretøy.

Norge er positiv til direktivet og anser det for å være relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Norge har deltatt i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelsen av dette direktivet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/108/EF
Basis rettsaktnr.: 2002/24/EF
Celexnr.: 32009L0108

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.10.2009
Frist returnering standardskjema: 13.11.2009
Dato returnert standardskjema: 30.04.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.04.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 010/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 23.02.2011
Høringsfrist: 08.04.2011
Frist for gjennomføring: 01.05.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 05.05.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 06.05.2011

Lenker

Til toppen