Støy for fører på traktor

Europaparlamentets- og Rådets direktiv 2009/76/EF av 13. juli 2009 vedrørende støy for fører på traktor (kodifisert utgave)...

Directive 2009/76/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 relating to the driver-perceived noise level of wheeled agricultural or forestry tractor (Codified version)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.12.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.01.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: II. Jord- og skogbrukstraktorer

Status

Direktivet ble vedtatt 13. juli 2009, og trådte i kraft 1. januar 2010. Direktivet er innlemmet i EØS-avtalen 11. juni 2010.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2009/76/EF er en kodifisering av tidligere rettsakter. Direktivet opphever direktiv 77/311/EØF. Direktiv 77/311/EØF, som gjelder støy i ørehøyde for fører på traktor, er et av særdirektivene til direktiv 74/150/EF som er blitt endret flere ganger. Direktiv 74/150/EF er erstattet av nytt grunndirektiv 2003/37/EF. For å klargjøre regelverket, samt av rasjonaliseringshensyn, er direktiv 77/311/EØF med senere endringer kodifisert gjennom direktiv 2009/76/EF.

Det foreligger ingen materielle endringer i direktivet. Det kan ikke nektes utstedelse av EF-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning dersom traktorene tilfredsstiller kravene i direktivet.

Vurdering

Direktivet medfører ingen realitetsendringer i forhold til gjeldende tekniske krav, da dette direktivet er en kodifisering av tidligere endringer. Direktivet vil således ikke medføre økonomiske konsekvenser for Norge. Det vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover den endring som er foretatt i dagens forskriftstekst.

Norge er positiv til direktivet, da regelverket blir enklere å forholde seg til. Direktivet anses for å være relevant og akseptabelt.

Direktivet er implementert i forskrift av 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften).

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2007)0588
Rettsaktnr.: 2009/76/EF
Basis rettsaktnr.: 2003/37/EF
Celexnr.: 32009L0076

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.08.2009
Frist returnering standardskjema: 12.10.2009
Dato returnert standardskjema: 08.01.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.06.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 063/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.12.2009
Høringsfrist: 05.02.2010
Frist for gjennomføring: 12.06.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 18.06.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 22.06.2010

Lenker

Til toppen