Styremekanismer på traktor

Europaparlamentets- og Rådets direktiv 2009/66/EF av 13. juli 2009 om styremekanismer på jord- og skogsbrukstraktor (kodifisering)...

Directive 2009/66/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the steering equipment of wheeled agricultural or forestry tractors...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.12.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.01.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: II. Jord- og skogbrukstraktorer

Status

Direktivet ble vedtatt 13. juli 2009 og trådte i kraft 1. januar 2010 i EU.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2009/66/EF er en kodifisering av tidligere rettsakter om innretninger/mekanismer som tjener til å endre traktorens kjøreretning. Direktivet opphever direktiv 75/321/EØF. Direktiv 75/321/EØF er et særdirektiv til direktiv 74/150/EØF, som er erstattet av direktiv 2003/37/EF (typegodkjenningsdirektivet for traktorer). For å klargjøre regelverket, samt av rasjonaliseringshensyn, er direktiv 75/321/EØF kodifisert ved direktiv 2009/66/EF.

Vurdering

Direktivet medfører ingen realitetsendringer i forhold til de gjeldende tekniske krav, da dette er en kodifisering av tidligere innførte tekniske bestemmelser. Direktivet vil ikke medføre økonomiske konsekvenser for Norge. Det vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det er gjort for å endre dagens forskriftstekst.

Norge er positiv til direktivet, da regelverket blir enklere å forholde seg til. Direktivet anses å være relevant og akseptabelt.

Direktiv 75/321/EØF er implementert i forskrift 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) § 21-1 nr. 5. Bestemmelsen er endret for å implementere direktiv 66/2009/EF.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2009)0670
Rettsaktnr.: 2009/66/EF
Basis rettsaktnr.: 2003/37/EF
Celexnr.: 32009L0066

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.08.2009
Frist returnering standardskjema: 12.10.2009
Dato returnert standardskjema: 08.01.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.06.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 044/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.12.2010
Høringsfrist: 05.02.2010
Frist for gjennomføring: 12.06.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 18.06.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 22.06.2010

Lenker

Til toppen