Vet - bluetongue - unntak unge uvaksinerte dyr

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1156/2009 av 27. november som endrer kommisjonsforordning (EF) nr. 1266/2007 hva gjelder kriterier for unntak for visse dyr av mottakelige arter fra forflytningsforbudet i Rådsdirektiv 2000/75/EF ...

Commission Regulation No 1156/2009 of 27 November 2008 amending Regulation (EC) No 1266/2007 as regards the conditions for exempting certain animals of susceptible species from the exit ban provided for in Council Directive 2000/75/EC. ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.12.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.03.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Utkastet ble gitt tilslutning i SCFCAH AHW (EUs faste komité for næringsmidler og dyrehelse, seksjon dyrehelse og dyrevelferd) 3.- 4. november 2009, og rettsakten ble fastsatt i EU den 27. november 2009.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder forlengelse av forordning (EF) nr. 394/2008, som kun skulle gjelde ut år 2008. Forordningen ble videreført for nok et år, til 31.12.2009, jf forordning (EF) nr. 1304/2008. Den blir nå forlenget for ytterligere et år, til 31.12.2010. Forordning (EF) nr. 394/2008 endret blåtungeforordningen (EF) nr. 1266/2007, slik at medlemslandene skal kunne stille tilleggskrav i forbindelse med innførsel av uvaksinerte dyr. 

Bakgrunnen for å innføre ordningen i 2008 var at flere land hadde satt i verk ensidige tiltak, på grunn av at man påviste blåtunge ved testing av importerte dyr. Det felles regelverket skal i utgangspunktet ta høyde for at kun sikre dyr kan flyttes, men det viste seg at det likevel skjedde flytting av smittefarlige dyr, noe som ble oppfattet som svært uheldig. Kommisjonen skjerpet derfor regelverket nok en gang, for best mulig å hindre smittespredning ved forflytning av dyr. Det ble innført en ny midlertidig artikkel 9 a, som åpner for at medlemslandene, etter at en risikoanalyse er formidlet til Kommisjonen, kan stille krav om at ikke-vaksinerte dyr som innføres skal være under 90 dager, at dyrene siden fødsel skal være holdt i vektorbeskyttede bygninger og at dyrene skal være testet etter fastsatt regime.

Merknader

Norge er kvalifisert til å benytte disse tilleggskravene. Selv om forordning (EF) nr. 394/2008 ennå ikke er behandlet i EØS-komiteen, har Norge tatt inn bestemmelsene nasjonalt (9.7.2008) slik at Norge kan beskytte seg mest mulig mot smitte fra dyr som flyttes. De nasjonale bestemmelsene ble også sendt på EØS-høring. Norge er med på Europakommisjonens liste over land som stiller tilleggskrav i samsvar med forordningen, jf Europakommisjonens hjemmeside under blåtunge, "transitional provisions", "table".Gyldigheten av den nasjonale forskriften må forlenges i samsvar med forordning (EF) nr. 1156/2009. Det krever endring i forskrift 30. april 2008 nr. 124 om kontroll med, overvåkning av bluetongue og restriksjoner på forflytning av dyr som er mottakelige for bluetongue. Da det ikke var noen endringer i de materielle kravene, ble endringsforskriften fastsatt uten høring i forbindelse med forlengelsen av forordningens gyldighetstid i fjor. Den nasjonale forskriften ble endret ved forskrift 16. desember 2008 nr. 1411. Det foreslås å benytte samme fremgangsmåte også denne gangen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel. 

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1156/2009
Basis rettsaktnr.: 0075/2000
Celexnr.: 32009R1156

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.12.2009
Frist returnering standardskjema: 11.01.2010
Dato returnert standardskjema: 19.03.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.11.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 115/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.11.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker