Arbeidstid innen vegtransport

Forslag til direktiv om endring av direktiv 2002/15/EF om organisering av arbeidstiden til personer som utfører mobilt arbeid innenfor vegtransport [KOM(2008)650 endelig]...

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2002/15/EC on the organisation of the working time of persons performing mobile road transport activities [COM(2008)650 final] ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.02.2009

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.04.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Forslaget til direktiv ble fremmet 15. oktober 2008. Forslaget er til første lesning i Parlamentet. Foreløpig dato for behandling er 5. Mai 2009. 

Sammendrag av innhold

KOM(2008)650 endelig inneholder forslag fra Kommisjonen til endringer av direktiv 2002/15/EF om tilretteleggelse av arbeidstid for personer som utfører mobilt arbeid innenfor vegtransport. Formålet med forslaget er å gjøre reglene klarere, lettere å lese og lettere å håndheve ved å gjøre definisjonen av mobile arbeidstagere mer presis så det blir tydelig at de ”falske” selvstendig næringsdrivende sjåfører omfattes av denne kategori og derfor er omfattet av direktivet. Forslagene endrer ikke direktivets generelle formål om å sikre sosial beskyttelse av arbeidstakere og andre mobile arbeidstakere innen vegtransport. Forslaget må sees i sammenheng med at etter gjeldende direktiv 2002/15/EF artikkel 2 nr.1, får direktivet anvendelse på selvstendig næringsdrivende førere fra 23. mars 2009, og Kommisjonen skal senest to år før denne dato avlegge rapport om utelukkelse av slike førere fra direktivets anvendelsesområde, og komme med forslag til forbedringer av direktivet. På bakgrunn av undersøkelser og høring blant berørte parter forela Kommisjonen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet i mai 2007, hvor det ble konkludert med at det ikke er noe som i avgjørende grad talte for å medta selvstendig næringsdrivende sjåfører i direktiv 2002/15/EF. Det ble imidlertid pekt på problemer med sonderingen mellom og håndhevelse av direktivets begreper mobile arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende. Det ble derfor konkludert med at begrepene ”selvstendig næringsdrivende” og ”mobile arbeidstakere” bør presiseres for å unngå problemer i forhold til de såkalt ”falske selvstendige sjåfører”. Dette er sjåfører som ikke er bundet til en arbeidsgiver ved en ansettelseskontrakt, men som heller ikke er stilt fritt til å ha forbindelser til flere kunder. Et viktig formål med Kommisjonens forslag er derfor å tydeliggjøre at de såkalte "falske selvstendige sjåførene" omfattes av reglene ved å foreslå endringer i virkeområde og definisjoner. Gjeldende direktiv 2002/15/EF artikkel 7 nr. 2, pålegger også kommisjonen å vurdere bestemmelsene om nattarbeid. Det forberedende arbeidet kommisjonen har foretatt, viser at det ikke er noe ønske om å endre eller harmonisere bestemmelsene om nattarbeid ytterligere, men at definisjonen av nattarbeid bør endres, slik at meget korte perioder, så som få minutters arbeid i nattperioden, ikke rammes. Kommisjonen foreslår derfor at det i definisjonen av nattarbeid settes inn en minste arbeidstid på to timer.Det er også forslag til ny bestemmelse om håndheving av bestemmelsene, jf. forslaget art. 11 a. Forslaget innebærer felles prinsipper for håndheving for å øke gjennomsiktigheten og effektiviteten av nasjonal håndheving og sikre at reglene forstås på samme måte og anvendes uten forskjellsbehandling. Bestemmelsene retter seg i første rekke til medlemsstatene, og inneholder også oppfordring om større samarbeid mellom de håndhevende myndigheter i medlemslandene. Kommisjonen har i etterkant av sin beretning foretatt en konsekvensanalyse, som viser at de nåværende arbeidstidsregler kombinert med en tydeliggjøring av direktivets rekkevidde og skjerpet krav til håndhevelse, vil bidra til å forbedre etterlevelsen av direktiv 2002/15/EF.

Merknader

Direktiv 2002/15/EF er gjennomført ved forskrift 10. juni 2005 nr. 543 om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport, hjemlet i vegtrafikkloven og arbeidsmiljøloven. Endringsdirektiv i tråd med forslaget kan gjennomføres ved mindre endringer i denne forskriften. Det vil være behov for mindre nasjonale endringer enn endringene i direktivforslaget skulle tilsi, fordi norske regler, i motsetning til direktivet, ikke inneholder bestemmelser om at selvstendig næringsdrivende sjåfører omfattes fra 23. mars 2009. Forskriften må imidlertid endres slik at virkeområdet presiseres, begrepet ”selvstendig næringsdrivende” tas ut, mens begrepet ”mobil arbeidstaker” gis en mer utfyllende beskrivelse. Endringene anses bidra til å forenkle forskriften og gjøre den lettere tilgjengelig. Gjennomføring i tråd med forslaget antas å medføre begrensede økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige og private.  Forslaget om at begrepet ”nattarbeid” defineres som en periode som omfatter minst to timers arbeid utført i nattperioden innebærer at den nasjonale forskriften må endres tilsvarende. Endringsforslaget antas å være gunstig for transportnæringen, i det regelen gir økt fleksibilitet ved at der hvor yrkessjåføren kun arbeider innenfor et kort tidsrom i nattarbeidsperioden, vil vedkommende ikke omfattes av reglene for nattarbeid.  Forslagene til skjerpede krav til håndhevelse av arbeidstidsbestemmelsene i art. 11 a, er svært rundt formulert, og pliktene anses ikke å gå særlig langt. Det bemerkes videre at bedre verktøy for håndhevelse av disse bestemmelsene allerede er under utarbeidelse gjennom det  arbeid med revisjon av forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport som pågår i samarbeid mellom Vegdirektoratet og Arbeidstilsynet, og som vil hensynta eventuelle nye bestemmelser på området. Særskilt til forslag til veilednings- og opplysningsplikten  vises det til at veiledning i form av en ny håndbok om arbeidstid for sjåfører er under utarbeidelse i Statens vegvesen.   En eventuell gjennomføring direktiv i samsvar med forslaget antas på denne bakgrunn å få begrensede konsekvenser både praktisk og rettslig.

Sakkyndige instansers merknader

Vegdirektoratet er gitt i oppdrag å gjennomføre nasjonal høring blant berørte aktører

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 14 jf.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2008)650
Basis rettsaktnr.: 2002/15/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker