Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Krav til frontalbeskyttelsessytem på kjøretøy

Europaparlamentets- og Rådets forordning (EF) Nr. 78/2009 av 14. januar 2009 om typegodkjenning av kjøretøy med henblikk på beskyttelse av fotgjengere og andre myke trafikanter og om endring direktiv 2007/46/EF og opphevelse av direktivene 2003/102/EF og 2005/66/EF...

Regulation (EC) No. 78/2009 of the European parliament and of the Council of 14 January 2009 on the type-approval of motor vehicles with regard to the protection of pedestrians and other vulnerable road users, amending Directive 2007/46/EC and repealing Directives 2003/102/EC and 2005/66/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.02.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.06.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble vedtatt 14. januar 2009, og kom til anvendelse i EU 24. februar 2009.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 10. februar 2012, beslutning nr. 6/2012. Rettsakten ble implementert gjennom ny forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012.

Sammendrag av innhold

Forordningen er en av flere rettsakter som vedrører typegodkjenningsprosedyrer i henhold til direktiv 2007/46/EF. Forordningen endrer direktivets bilag I, III, IV, VI og XI.  Endringene i bilagene består i all hovedsak av presiseringer av ordlyden i bilagene, samt korrekte hjemmelshenvisninger.

Forordningen stiller krav til konstruksjon og funksjoner for kjøretøy og frontalbeskyttelsessystemer til beskyttelse av fotgjengere, og skal erstatte direktiv 2003/102/EF og 2005/66/EF på dette området, uten at de tekniske kravene nødvendigvis blir strengere enn dagens direktiver. 

Forordningen omfatter M1 og N1 -kjøretøy (personbiler og varebiler) slik disse er definert i godkjenningsdirektivet, samt separate tekniske komponenter til disse. For kjøretøy i gruppe N1, samt for M1-kjøretøy som er avledet fra N1-kjøretøy og som har totalvekt over 2500 kg, gjøres det unntak fra deler av de tekniske testene, jf. forordningens artikkel 2 nr. 2.

Bestemmelsene i forordningen skal benyttes fra 24. november 2009.

Vurdering

Forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kap 14 inneholder bestemmelser om kjøretøyets karosseri m.m. Forskriftens kap. 48 inneholder bestemmelser om kollisjonsegenskaper til bil. Forordningen vil erstatte dagens gjeldende regler for godkjenning av nye biler. 

Vi kan ikke se at forordningen vil kunne få særlige konsekvenser for bedrifter i Norge som produserer slikt utstyr. Forordningen opphever dagens direktiver, uten å innebære særlige endringer i de tekniske kravene som gjelder på området. Rettsaktene som gjelder på kjøretøyområdet er svært tekniske, og EU ser det derfor som formålstjenlig å innføre denne typen regelverk ved forordninger i steden for ved direktiver, for å sikre best mulig overensstemmelse mellom de ulike lands krav.

Forordningen er relevant og akseptabel for Norge.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2007)560
Rettsaktnr.: 78/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R0078

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.02.2009
Frist returnering standardskjema: 31.03.2009
Dato returnert standardskjema: 03.06.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.02.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 006/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.07.2010
Høringsfrist: 13.08.2010
Frist for gjennomføring: 11.02.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 15.09.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 29.08.2012

Lenker

Til toppen