Liste over overtredelser - kjøre-og hviletid

Direktiv 2009/ 5/EF om endring av vedlegg III til direktiv 2006/ 22/ EF vedrørende kontroll av kjøre- og hviletidsreglene...

Commission Directive 2009/ 5/ EC of 30 January 2009 amending Annex III to Directive 2006/ 22/ EC of the European Parliament and of the Council on minimum conditions for the implementation of Council Regulations (EEC) Nos 3820/ 85 and 3821/ 85 concerning social legislation relating to road transpo...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.02.2009

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.08.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Direktivet ble vedtatt av Kommisjonen 30. januar 2009.

Frist for medlemslandene til å gjennomføre direktivet er 31. desember 2009.

Direktivet ble gjennomført gjennom endringer i forskrift 2. juli 2007 nr.877 om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS fastsatt 10. februar 2010.

Beskrivelse: 

Direktiv 2009/5/EF endrer direktiv 2006/22/EF, som stiller minstekrav til gjennomføring av kontroll av kjøre- og hviletidsreglene. Direktiv 2006/22/EF artikkel 9 inneholder krav til innføring av et risikoklassifiseringssystem for kontroll av virksomheter basert på grovheten og antall overtredelser. Det er fastsatt en foreløpig kortfattet liste over overtredelser, men Kommisjonen er gitt mulighet til å fastsette en mer utfyllende liste. Direktiv 2009/5/EF inneholder en slik mer utfyllende liste med vesentlig flere overtredelser og gradering av overtredelsene i tre alvorlighetskategorier. Listen blir nytt vedlegg III til direktivet og erstatter den tidligerer listen. Formålet er å bidra til å effektivisere kontrollen av kjøre- og hviletid både langs veg og i foretak samt bidra til likebehandling og større forutberegnlighet og likere konkurranseforhold for virksomhetene. En slik harmonisert liste vil også gjøre det mulig å inkludere overtredelser begått i andre land.

Vedlegg til direktiv 2009/ 5/ EF innholder en nærmere liste over konkrete overtredelser knyttet til bestemmelsene om kjøre- og hviletid. Overtredelsene er inndelt i tre alvorlighetskategorier, betegnet som VSI (Very Serious Infringement), SI (Serious Infringement) og MI (Minor Infringement). Kategoriseringen er basert på overtredelsenes betydning for trafikksikkerheten og muligheter for kontroll.

Rettsakten angir ikke hvilke type eller hvor strenge reaksjoner som skal anvendes i medlemslandene, dette er fortsatt opp til de ulike medlemslandene selv å bestemme. Merknader: Direktiv 2006/22/EF er gjennomført i forskrift 2. juli 2007 nr 877 om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS. Listen i direktiv 2009/5/EF er retningslinjer. Dette innebærer svært lav grad av forpliktelse, og innholdsmessig har det mer karakter av rekommandasjon. Vi anser derfor at det ikke er behov for forskriftsendringer for å gjennomføre rettsakten, utover å innta henvisning til rettsakten i den aktuelle forskriften. Av den grunn antas heller ikke gjennomføring av rettsakten å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 14 jf.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/5/EF
Basis rettsaktnr.: 2006/22/EF
Celexnr.: 32009L0005

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.02.2009
Frist returnering standardskjema: 16.03.2009
Dato returnert standardskjema: 18.08.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.12.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 143/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.11.2009
Høringsfrist: 13.01.2010
Frist for gjennomføring: 31.12.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 10.02.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.02.2010

Lenker

Til toppen