Oppdatering av ISPS-koden

Kommisjonsbeslutning av 23. januar 2009 som endrer Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 725/2004 så vidt angår IMOs unike foretak og registrert eiers identifikasjonsnummer (CIN)...

Commission Decision of 23. january 2009 amending Regulation (EC) No 725/2004 of the European Parliament and of the Council as far as the IMO Unique Company and Registered Owner Identification Number Scheme is concerned...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.02.2009

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.03.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Beslutningen ble vedtatt 23. januar 2009. Krav om gjennomføring satt til 1. januar 2009, dvs. før dato for beslutning. Uproblematisk for Norge da endringene allerede er gjennomført i norsk regelverk. Beslutningen ble innlemmet i EØS-avtalen 3. juli 2009 ved EØS-komiteens beslutning nr. 84/2009.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsbeslutning av 23. januar 2009 om endring i forordning (EF) nr. 725/2004, gjennomfører IMO resolusjon MSC.196(80) fastsatt  20. mai 2005, og som gjelder endringer i vedlegg 1 og 2 til del A av ISPS-koden (sertifikatmaler). MSC.196(80) trådte i kraft 1.1.2009. Resolusjonen ble gjennomført i Norge innen fristen ved at ISPS sertifikatmalen ble endret til å omfatte company identification number (CIN).  

Merknader

Forskrift 22. juni 2004 nr. 972 om sikkerhet og terrorberedskap om bord på skip og flyttbare boreinnretninger § 6 gjennomfører forordning (EF) nr. 725/2004 i norsk rett. Endringene som er fastsatt i Kommisjonsbeslutning 2009/083 er allerede gjennomført i norsk rett ved at sertifikatmaler som benyttes av Norge, er utarbeidet iht. forpliktelser som følger av MSC 196(80). Rettsakten får følgelig ikke rettslige konsekvenser for Norge. Gjennomføring av Kommisjonsbeslutning 2009/083 har ikke administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge. 

Sakkyndige instansers merknader

EUs komite for sikkerhet og terrorberedskap om bord på skip og havner (MARSEC) anbefalte i sitt møte den 21. januar 2009 at MSC 196(80) inntas i EUs regelverk.

Vurdering

Beslutningen er EØS-relevant og akspetabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2009)083
Rettsaktnr.: 2009/083/EF
Basis rettsaktnr.: 0725/2004/EF
Celexnr.: 32009D0083

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.02.2009
Frist returnering standardskjema: 16.03.2009
Dato returnert standardskjema: 12.06.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.07.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 084/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen