AI - forlengelse av gyldighet

Kommisjonsvedtak 2009/6/EF av 17. desember 2008 om endring av vedtak 2005/692/EF, 2005/731/EF, 2005/734/EF og 2007/25/EF angående aviær influensa med hensyn til gyldighetstid...

Commision Decision 2009/6/EC of 17 December 2008 amending Decision 2005/692/EC, 2005/731/EC, 2005/734/EC and 2007/25/EC concerning avian influenza as regards their period of application...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 12.01.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Rettsakten forlenger gyldighetstiden for flere AI-beskyttelsestiltak.

Gyldighetstiden forlenges fra 31. desember 2008 til 31. desember 2009 for:

  • vedtak 2005/692/EF som er implementert i forskrift nr 368 datert 13.02.2004 om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel fra en rekke tredjeland i forbindelse med utbrudd av aviær influensa
  • vedtak 2005/734/EF som er implementert i forskrift nr 1417 datert 05.12.2005 om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap
  • vedtak 2005/731/EF som ikke er implementert ved forskrift i Norge. Bakgrunnen for dette er at vedtaket kun omhandler myndighetsforpliktelser.
  • vedtak 2007/25/EF som er implementert i forskrift nr 66 datert 23.01.2006 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa ved innførsel av burfugl i privat eie fra visse tredjeland

Vedtak 2007/25/EF endres også ved at det i artikkel 1 (1) (b) ii) nå vises til forordning (EF) nr. 318/2007 i stedet for vedtak 2000/666/EF som det ble vist til tidligere.

Merknader

Rettsakten medfører at hjemmelsefeltet endres i forskrift nr. 368, 1417, og 66.  

Rettsakten krever endring i forskrift 23.01.2006 nr. 66 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa ved innførsel av burfugl i privat eie fra visse tredjeland. I § 4  3. ledd skal henvisning til 2000/666/EF erstattes av henvisning til forordning (EF) nr. 318/2007.

Rettsakten gjennomføres ved forenklet prosedyre og vil ikke bli hørt.

Rettsakten medføres ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Rettsakten skal notifoseres til ESA.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2009/6/EF
Celexnr.: 32009D0006

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 07.04.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen