EØS-notatbasen

Beslutning nr. 208

Den administrative kommisjon for trygd for vandrearbeideres beslutning nr. 208 av 11. mars 2008 om fastsettelse av felles rammer for innsamling av data om behandling og avgjørelse av pensjonskrav...

Decision No 208 of 11 March 2008 concerning the establishment of a common framework for the collection of data on the settlement of pension claims...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.01.2009

Spesialutvalg: Trygd

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.01.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg VI. Trygd

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 5. februar 2009 ved EØS-komitébeslutning nr. 10/2009 som trådte i kraft 6. februar 2009. Dette er en ikke-bindende rettsakt og følgelig er det ikke nødvendig å sende varsel om gjennomføring.

Sammendrag av innhold

Inneholder nærmere administrative retningslinjer om fastsettelse av felles rammer for innsamling av data om behandling og avgjørelse av pensjonssøknader. Hensikten er å få samlet inn de viktigste statistiske grunndata og nøkkeltall om behandling og avgjørelse av krav om alderspensjon som gjelder flere medlemsland, med sikte på tiltak for å redusere behandlingstiden, bl. a. ved bruk av ny teknologi. Det gjelder rent statistiske opplysninger (lengste, korteste og gjennomsnittlig behandlingstid m.v. ved hhv behandlende og kompetent institusjon og samlet).

Beslutningen bygger i stor grad på den tidligere beslutning nr. 182 fra Den administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere av 13. desember 2000 om fastsettelse av felles rammer for innsamling av data om behandling og avgjørelse om pensjonssøknader (offentliggjort i OJ L 230 28. august 2001). Denne beslutningen utløp etter en femårsperiode, etter hvilken det var forutsatt at den skulle revurderes, 1. januar 2006. Det gjøres i den nye beslutningen spesifikt oppmerksom på at henvisningen til blankett E 202 får tilsvarende anvendelse på det aktuelle/påtenkte strukturerte elektroniske dokument (Structured Electronic Document, SED), når den elektroniske utveksling kommer i gang innenfor rammene av EESSI-prosjektet (Electronic Exchange of Social Security Information).

Merknader

Beslutningen er vedtatt i medhold av Rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 artikkel 81 bokstav d) og Rådsforordning (EØF) nr. 574/72 artikkel 117. Rådsforordning nr. 1408/71 og Rådsforordning (EØF) nr. 574/72 er inkorporert i norsk rett ved forskrift av 30. juni 2006

nr. 731 med hjemmel i en rekke lover, herunder lov om folketrygd §§ 1-3 og 25-15. Beslutningen krever ikke endringer i forhold til norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet merknader. 

Vurdering

Beslutningen er relevant og akseptabel for Norges vedkommende.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/0683/EF
Basis rettsaktnr.: 1408/1971/EØF
Celexnr.: 32008D0683

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.09.2008
Frist returnering standardskjema: 14.10.2008
Dato returnert standardskjema: 04.09.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.02.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 010/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 06.02.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 06.02.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring: