Biocider - ikke-inkludering

Kommisjonsbeslutning 2008/681/EF av 28. juli 2008 om at visse stoffer ikke tas opp i vedlegg I, IA eller IB til Europaparlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om biocidholdige produkter...

Commission Decision 2008/681/EC of 28 July 2008 concerning non-inclusion of certain substances in Annexes I, IA or IB to Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council concerning the placing of biocidal products on the market...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.01.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.01.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsbeslutning 2008/681/EF ble vedtatt 28. juli 2008. Kommisjonsbeslutning 2008/681/EF er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 137/2009 av 4. desember 2009.

Sammendrag av innhold

Biocidprodukter benyttes til å bekjempe uønskede organismer. Direktiv 98/8/EF - biociddirektivet - innførte harmoniserte regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter i EØS-markedet. Bakgrunnen for dette regelverket er at mange biocider har svært betenkelige egenskaper i forhold til effekter på miljø og helse. Godkjenning av denne typen stoffer og produkter - som igjen er basert på grundige vurderinger - bidrar derfor til beskyttelse av miljøet og menneskers helse.

Forordning (EF) nr. 1451/2007 - som erstatter forordning (EF) nr. 2032/2003 og endringer i denne forordningen (forordning (EF) nr. 1048/2005 og forordning (EF) nr. 1849/2006) - etablerer en liste over aktive stoffer som skal vurderes i forhold til eventuell oppføring på vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF biociddirektivet.

For et antall kombinasjoner av stoffer/produkttyper som inngår i denne listen har enten alle deltakerne trukket seg fra vurderingsprogrammet, eller den utpekte rapportøren (medlemsstat) har ikke mottatt fullstendig dossier (dokumentasjon) innen gitt tidsfrist. Kommisjonen har informert medlemsstatene om dette, og de samme opplysningene ble også offentliggjort elektronisk den 22. juni 2008. Ingen virksomhet eller medlemsstat har innen tidsfristen på tre måneder etter offenliggjøringen tilkjennegitt interesse for å overta oppgavene som deltaker for de angjeldende stoffene eller produkttypene. De aktuelle kombinasjoner av stoffer/produkttyper trekkes derfor fra vurderingsprogrammet, og føres dermed ikke opp på vedleggene I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF. De stoffene/produkttypene som er oppført på listen til Kommisjonsbeslutning 2008/681/EF er dermed forbudt å bruke i biocidprodukter. Forbudet trer i kraft 12 måneder etter publisering av nevnte kommisjonsforordning.

Merknader

Biociddirektivet 98/8/EF - med senere endringer - er gjennomført i Norge gjennom forskrift 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004.

Kommisjonsbeslutning 2008/681/EF er gjennomført i norsk rett ved endringer i biocidforskriften av 22. april 2009. Norge deltar aktivt i arbeidet med utvikling av biocidregelverket, bl.a. gjennom deltakelse på møter, faglige innspill og som ansvarlig for vurderinger av stoffer, og er ellers også i kontakt med berørte parter. Gjennomføring av den aktuelle rettsakten innebærer forbud mot visse stoffer/produkttyper i biocidprodukter. Det blir samtidig et harmonisert marked med like vilkår og rammebetingelser for både europeisk og norsk industri.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsbeslutning 2008/681/EF er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling og funnet relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/0681/EF
Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF
Celexnr.: 32008D0681

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.01.2009
Frist returnering standardskjema: 24.02.2009
Dato returnert standardskjema: 22.01.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.12.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 137/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 05.12.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 22.04.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 08.05.2009