Endring av bilag til direktiv 2007/46/EF

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1060/2008 om endring av bilag I,III,IV,VI,VII,XI og XV til direktiv 2007/46/EF...

COMMISSION REGULATION (EC) No 1060/2008 of 7 October 2008 replacing Annexes I, III, IV, VI, VII, XI and XV to Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the approval of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.01.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.06.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Rettsaktene 2007/46/EF og 1060/2008 ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 10. februar 2012, beslutning nr. 6/2012. Rettsaktene ble implementert gjennom ny forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012.

Sammendrag av innhold

Typegodkjenningsdirektiv 70/156/EØF blir 29. april 2009 erstattet av direktiv 2007/46/EF. Etter at godkjenningsprosessen for direktivet kom i gang i EU, har det trådt i kraft nye direktiver og fordninger som endrer direktiv 70/156/EØF. Disse endringene har det ikke kunnet tas høyde for i godkjenningsprosessen i EU knyttet til direktiv 2007/46/EF. Det har også blitt vedtatt flere ECE-regulativer i Geneve som EU har tiltrådt. Disse er sidestilt med de kravnivå som oppstilles i særrettsaktene.

I vedlegg IV (og vedlegg XI for kjøretøy til særlig anvendelse) er de rettssakter med tekniske krav som kjøretøyene skal godkjennes etter tatt inn. Vedleggene inneholder EF-rettsakter, samt lister med ECE-regulativer som kan benyttes alternativt til EF-rettsaktene. For EF-rettsakter gjengis bare grunnrettsaktene, mens det for ECE-regulativer også gjengis endringsserien.

Ved forordning (EF) nr. 1060/2008 blir endringene som har blitt gjort i direktiv 70/156/EØF etter at vedtagelsesprosessen av direktiv 2007/46/EF kom i gang, tatt inn som en del av direktiv 2007/46/EF. Følgende bilag til direktiv 2007/46/EF erstattes av bilagene i forordningen:  

-bilag I erstattes av bilag I som er en fullstendig liste med opplysninger til bruk i forbindelse med typegodkjenning av kjøretøy -bilag III erstattes av bilag II som er en liste som angir hvilke rettsakter som gjelder i forbindelse med typegodkjenning av kjøretøy -bilag IV erstattes av bilag III som er modell av typegodkjenningsttesten-bilag VI erstattes av bilag IV som beskriver en modell av typegodkjenningsattesten -bilag VII erstattes av bilag V som angir et nummeringssystem i forbindelse med ustedelse av typegodkjenning-bilag XI erstattes av bilag VI som inneholder lister over rettsakter med kravnivå til bruk ved godkjenning av spesielle kjøretøy -bilag XV erstattes av bilag VII som inneholder en oversikt over rettsakter hvor fabrikanten kan utpekes som prøveinstans. 

Merknader

Særdirektivene hvor de tekniske kravnivå fremgår, og som forordning (EF) nr. 1060/2008 viser til, er implementert i dagens kjøretøyforskrift. 

Vurdering

Forordningens vedlegg IV del II (listen over ECE-regulativer) (s 63) sier at enhver senere endring av de ECE-regulativer som er listet opp også anses som ekvivalent, jf Kommisjonens beslutning 97/836/EF artikkel 4(2). Slik denne artikkelen fremstår, blir vedtagelsen av nye ECE-regulativer og endringer til allerede vedtatte ECE-regulativer behandlet likt i EU prosessuelt sett. Dvs. at Kommisjonen beslutter endringer og inntak av nye ECE-regulativ som endringer til direktiv 2007/46/EF, med forutgående behandling i en komitologikomite. Kommisjonsdirektiv eller beslutninger som inntar nye ECE-regulativ eller endringer til disse i direktiv 2007/46/EF, vil følgelig måtte behandles etter vanlige EØS-prosedyrer. Det er tre av ECE-regulativene i forordningens vedlegg IV som Norge per i dag ikke har tiltrådt; ECE-reg. nr 55, 94 og 95. Disse er av EU ansett likeverdige med direktiver som vi allerede er bundet av. Det vil bli igangsatt en prosess for at Norge skal tiltre de aktuelle regulativer slik at det ikke er uoverensstemmelse mellom vårt og EUs forhold til 1958- avtalen på dette området.

Forordningen inneholder ingen nye kravnivåer utover de som alt er implementert i kjøretøyforskriften. Å gjøre forordningen til en del av norsk rett får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge utover arbeidet med forskriftsendringer i kjøretøyforskriften.

Forordningen anses for å være relevant etter EØS-avtalen og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1060/2008
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008R1060

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.11.2008
Frist returnering standardskjema: 25.12.2008
Dato returnert standardskjema: 03.06.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.02.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 006/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 22.12.2008
Høringsfrist: 02.03.2009
Frist for gjennomføring: 11.02.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 15.09.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 29.08.2012

Lenker