Endring av direktiv om målenheter

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/3/EF om endring i rådsdirektiv 80/181/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om målenheter...

DIRECTIVE 2009/3/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2009 amending Council Directive 80/181/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to units of measurement...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.01.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.06.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: IX. Måleinstrumenter

Status

Direktivet ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning den 20/5-2011.

Sammendrag

Direktivet endrer direktiv 80/181/EØF. Direktivet innebærer en mulighet for anvendelse av supplerende angivelser av målenheter på ubestemt tid. Direktivet åpner for at det ikke er nødvendig at Det Forente Kongerike (UK) og Irland opphører med lokale unntak for "pint", "mile"og "troy ounce".

Merknader

Direktiv 80/181/EØF med endringer er implementert i forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling.

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget har vært til vurdering av Justervesenet, som finner det relevant og akseptabelt for Norge.

Vurdering

Direktivforslaget er EØS-relevant og akseptabelt for Norge. Forskrift om målenheter og måling anses å være i samsvar med direktivet.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2007)510 final
Rettsaktnr.: 2009/3/EF
Basis rettsaktnr.: 1980/181/EF
Celexnr.: 32009L0003

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.05.2009
Frist returnering standardskjema: 01.07.2009
Dato returnert standardskjema: 24.06.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.05.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 049/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 21.05.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 21.05.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 30.06.2011

Lenker

Til toppen