EØS-notatbasen

Forenklet prosedyre

Forenklet prosedyre for for visse typer statsstøtte...

Notice on a simplified procedure for treatment of certain types of State Aid...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.01.2009

Spesialutvalg: Offentlig støtte

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XV. Statsstøtte

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

ESA vedtok retningslinjene i desember 2009.

Retningslinjene skal ikke tas implementeres i norsk rett, men vil indirekte få betydning for Norges prosesser med ESA i saker om offentlig støtte. 

Bakgrunn

I Norge er det særlig to dokumenter som nedfeller prosessuelle regler i saker om offentlig støtte:

 - Protokoll 3 til ODA avtalen·        
-  Gjennomføringsbestemmelsene som ESA har vedtatt gir mer detaljerte regler (105/04/COL) 

Basert på de tilsvarende bestemmelsene i EU, har Kommisjonen sett at det er behov for mer detaljerte regler, bl.a. for å få en raskere og mer effektiv saksbehandling i saker om offentlig støtte, og sikre økt forutberegnelighet og gjennomsiktighet. I 2005 kom Kommisjonen med en plan for hvordan de skulle få til en forbedring av støtteprosessene (State Aid Action Plan[1]).


Som et ledd i oppfølgingen av ovenfor nevnte plan, utgav Kommisjonen i juni 2009 to veiledende dokumenter:

1)      det ene nedfeller hva Kommisjonen anser for beste praksis for kontrollprosedyrer i saker om offentlig støtte
Kapitlet gir mer detaljerte bestemmelser for hvordan kontrollprosedyrene i saker om offentlig støtte skal foregå. Dette gjelder bl.a. notifikasjonssaker, klagesaker mv.
Både ESAs og medlemsstatenes rolle i disse prosessene beskrives. Formålet er å bedre samarbeidet, og få mer effektive og forutsigbare prosesser som sikrer gjennomsiktighet. Disse retningslinjene er behandlet i et eget EØS notat.

2)det andre nedfeller hvilke saker kommisjonen vil kunne anvende såkalt forenklet prosedyre. Bakgrunnen for retninglinjene, var bl.a. at Kommisjonen erfarte at visse typer saker kan vurderes raskt, og at de ønsket å få fortgang i notifikasjonsprosessene. Formålet er å få en raskere og mer effektiv saksbehandling i visse typer notifikasjonssaker. Disse retningslinjene vil bli behandlet i dette notatet.  

ESA vedtok tilsvarende retningslinjer i desember 2009.

Sammendrag av innhold

Innledning
Retningslinjene beskriver en forenklet prosedyre for ESAs behandling av de enkleste støttesakene. ESA er ikke bundet av retningslinjene, men vil bestrebe seg på å følge de. Retningslinjene beskrive når ESA vil kunne gjøre en rask saksbehandling, og hvordan prosedyren skal være i disse sakene. Der ESA behandler saken etter disse retningslinjene skal de forsøke å fatte en beslutning innen 20 virkedager etter de har mottatt fullstendig notifikasjon. Det foreslås ingen endring i prosedyrereglene som gir rammene for ESAs saksbehandling.

Tilfeller der forenklet prosedyre kan brukes

Retningslinjene nevner tre kategorier av støtte som kan behandles under forenklet prosedyre:

 1. Støtte som etter de relevante retningslinjene (for eksempel FoU eller miljøretningslinjene) kvalifiserer til "standard assessment" (ikke detaljert vurdering). spesielt 11 støtteformål som kan behandles under forenklet prosedyre: Visse former for risikokapital, miljøstøtte, støtte til unge og innovative bedrifter, innovasjonsklynger, innovasjon i tjenester, ad hoc regional investeringsstøte, redningsstøtte, rednings- og restruktureringsstøtte til små bedrifter, ad hoc restruktureringsstøtte til SMB, eksportfinans i skipsbyggingssektoren og audiovisuiell produksjon.
 2. Støtte som tilsvarer andre ordninger Kommisjonen/ESA har godkjent minst tre ganger tidligere (presedens) i løpet av de siste 10 årene. Her nevnes også støtte som faller utenfor det generelle gruppeunntaket fordi det er ikke-transparent støtte.
 3. Forlengelse eller utvidelse av eksisterende ordninger.  Disse reglene tilsvarende det som er dekket i dagens prosedyreregler. En kan velge å følge den "gamle" måten med forenklet prosedyre.


For at retningslinjene kan brukes, er det et krav om at:

 1. Pre-notifikasjonsperioden må fastslå at alle de vanlige vilkårene er oppfyllt, slik som støtteintensitet, incentiv effekt etc.
 2. Notifikasjonen må være fullstendig og presis.
 3. Det ikke foreligger spesielle omstendigheter som gjør at ESA må vurdere notifikasjonen grundigere.  Dette kan f.eks. være dersom det er ny type støtte, som Kommisjonen/ESA hittil ikke har undersøkt eller tredjeparter har inngitt merknader der de begrunner hvordan støtten vil kunne være problematisk.
 4. støttemottakeren kan ha utestående krav om tilbakebetaling av annen ulovlig støtte.
 5. Dersom tredjeparter uttaler seg kritisk til støtten.
 6. Se punkt 2, underpunkt 6-12 for nærmere bestemmelser om når en ikke kan anvende forenklet prosedyre.

Innholdet i forenklet prosedyre

Hva er nytt i ESAs retningslinjer vedrørende forenklet prosedyre (FP)? Hovedforskjellene er at:

 •  Saker der en kan anvende såkalt forenklet prosedyre utvides i forhold til dagens prosedyreregelverk (heretter kalt "oridinær" forenklet prosedyre). Ved "oridinær" forenklet notifikasjon vil ESA  forsøke å bruke en måned på å behandle notifikasjonen.
 • ESA vil forsøke å fatte en beslutning innen 20 arbeidsdager fra de har mottatt fullstendig notifikasjon (FP underpunkt 2).
  Under  ”oridinær” forenklete prosedyren bestreber ESA seg på å fatte en beslutning innen en måned. Dette betyr at det også for saker som faller i dag kan bruke forenklet prosedyre, kan "tjene" noen dager på å følge den foreslåtte nye forenklete prosedyren.
   
 • Pre-notifikasfasen styrkes (FP underpunkt13-16). Dokumentet beskriver hvordan pre-notifikasjonsfasen bør være.

 • Det skal offentliggjøres en oppsummering av notifikasjonen på ESAs hjemmeside (FP underpunkt 20). Ved å be om at ESA skal anvende den nye forenklede prosedyren, vil ESA anta at medlemslandet godtar en slik publisering. Medlemsstaten må klart angi dersom det er  informasjon som må holdes hemmelig, for eksempel forretningshemmeligheter.

 • Interesserte parter gis 10 dager på å inngi merknader (FP underpunkt 21). Dersom det reises vel begrunnete innvendinger mot støtten, vil Kommisjoen gjøre om sin beslutning og gå tilbake til normal prosedyre. Dette står de fritt til å gjøre på et hvert stadium av saken.


  [1] State Aid Action plan: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0107:FIN:EN:PDF
   

Vurdering

Etter FADs vurdering er det positivt at ESA vil forsøke å følge de nye retningslinjene som gir mulighet til en forenklet prosedyre for visse typer støtte. Ettersom ESA ikke er bundet av retningslinjene, vil det etter FADs vurdering i realiteten bli et spørsmål om ESA har kapasitet til å følge retningslinjene.


Når Kommisjonen skal evaluere de nye retningslinjene, ønsker FAD å spille inn at en bør vurdere å implementere bestemmelsene i gjennomføringsbestemmelsene (de utfyllende bestemmelsene som tilsvarer ESAs vedtak 105/04/COL). FAD mener det vil medføre større forutsigbarhet og brukervennlighet.

Retningslinjene har blitt sendt på e-post til Spesialutvalget for offentlig støtte til gjennomsyn den 18.12.08 (Kommisjonens retningslinjer), og  27.11.2009 (ESAs utkast til retningslinjer). Det var ingen kommentarer til forslaget.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Annet
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker