Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kommisjons forordning (EF) nr. 1243/2008 av 12.desember 2008 om endring av bilag III og VI til direktiv 2006/141/EF hva angår krav til sammensetningen av visse morsmelkerstatninger...

Kommisjons forordning (EF) nr. 1243/2008 av 12.desember 2008 om endring av bilag III og VI til direktiv 2006/141/EF hva angår krav til sammensetningen av visse morsmelkerstatninger...

Commission Regulation (EC) No 1243/2008 of 12 DEcember 2008 amending Annexes III and VI to Directive 2006/141/EC as regards compositional requirements for certain infant formulae...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.01.2009

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.04.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Forordningen ble vedtatt i EU 12.12.08 og ble innlemmet i EØS-avtalen ved vedtak i EØS-komiteen 3. juli 2009.

Sammendrag av innhold

Direktiv 91/321 om morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger inneholdt et aminogram samt bestemmelser om arginin-innhold for morsmelkerstatninger basert på hydrolysert protein. Disse bestemmelsene omfatter ikkegenerelt morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger. Morsmelkerstatninger basert på delvis hydrolysert protein har fått midlertidig omsetningstillatelse (frem til 27.okt 2008 i Regulation no 1609/2006/EC) pga lavere proteininnhold enn bestemmelsene i direktiv 91/321. Denne midlertidige tillatelsen ble gitt etter vurdering av EFSA. Produkter basert på delvis hydrolysert protein og med lavt proteininnhold ble vurdert av EFSA ved hjelp av det nevnte aminogrammet fra direktiv 91/321. Ved revisjon av EUs direktiv om morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger (2006/141/EC) er aminogrammmet og bestemmelsene om arginin-innhold i morsmelkerstatninger basert på delvis hydrolysert protein fra direktiv 91/321 uteglemt.Forordning 1243/2008/EC endrer vedlegg III og VI i direktiv 2006/141/EC (forskrift om morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger) slik at aminogrammet samt bestemmelser om arginin-innhold i morsmelkerstaninger basert på delvis hydrolysert protein blir i samsvar med bestemmelser i direktiv 91/321.

Merknader

Rettsakten krever endring i FOR-2008-08-13-936 Forskrift om morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Forskriftsendringen vil trolig ikke ha administrative eller økonomiske konsekvenser. Endringene som forordning 1243/2008/EC medfører har vært gjeldende regelverk tidligere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten for relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2008)1243
Rettsaktnr.: 1243/2008
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008R1243

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.12.2008
Frist returnering standardskjema: 27.01.2009
Dato returnert standardskjema: 03.04.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.07.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 078/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 26.01.2009
Høringsfrist: 06.03.2009
Frist for gjennomføring: 04.07.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 13.07.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 27.07.2009

Lenker

Til toppen