Måleinstrumenter og måletekniske kontrollmetoder

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/34/EF om felles bestemmelser for måleinstrumenter og måletekniske kontrollmetoder...

DIRECTIVE 2009/34/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL relating to common provisions for both measuring instruments and methods of metrological control...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.01.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.06.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: IX. Måleinstrumenter

Status

Direktiv 2009/34/EF omhandler kontrollmetoder og kommer bare til anvendelse i forhold forskrift 21. desember 2007 nr. 1732 om flasker brukt som målebeholdere (måleflasker). Forskriften ble endret 9. september 2011, slik at det nå refereres til direktiv 2009/34/EF.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2009/34/EF reviderer direktiv 71/316/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning med hensyn til felles bestemmelser om både måleinstrumenter og metoder for metrologisk kontroll. Direktiv 71/316/EØF har vært endret en rekke ganger, og revisjon anses nødvendig i stedet for konsolidering.

Merknader

Direktiv 2009/34/EF er en revidert utgave av direktiv 71/316/EØF. Direktiv 71/316/EØS har aldri vært implementert i sin helhet det norske regelverket da dette er teknisk utdatert og ikke i bruk i Norge. Direktiv 2009/34/EF omhandler kontrollmetoder i forhold til flere måletekniske særdirektiv. Ved direktiv 2011/17/EU oppheves flere av disse særdirektivene. Direktiv 2009/34/EF kommer dermed bare til anvendelse i forhold til direktiv 75/107/EØS om måleflasker.

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget har vært til vurdering av Justervesenet, som finner det relevant og akseptabelt.

Vurdering

Forslaget anses EØS-relevant og akseptabelt for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2008)357
Rettsaktnr.: 2009/34/EF
Basis rettsaktnr.: 1971/316/EØF
Celexnr.: 32009L0034

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.05.2009
Frist returnering standardskjema: 01.07.2009
Dato returnert standardskjema: 24.06.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.05.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 049/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 21.05.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 09.09.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 21.09.2011

Lenker

Til toppen