Revisors erstatningsansvar

Kommisjonsanbefaling av 5. juni 2008 vedrørende begrensning av revisorers erstatningsansvar ...

COMMISSION RECOMMENDATION of 5 June 2008 concerning the limitation of the civil liability of statutory auditors and audit firms (2008/473/EC)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.01.2009

Spesialutvalg: Selskapsrett, revisjon og regnskapsregler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.11.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rekommandasjonen ble vedtatt 5. juni 2008, og publisert i Official Journal 21. juni 2008.

Finansdepartementet sendte den på norsk høring den 17. desember med høringsfrist 31. mars 2009.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsanbefalingen (rekommandasjonen) bygger på den undersøkelsen som EU-kommisjonen har gjennomført i henhold til artikkel 31 i direktiv 2006/43/EF. I undersøkelsen pekes det på reduserte muligheter for revisor til å oppnå forsikringsdekning, og en utvikling hvor erstatningskrav mot revisorer har vokst til et omfang hvor det er en reel risiko for krav i en størrelsesorden hvor også de store revisjonsselskapene kan risikere å gå over ende. Også andre forhold enn størrelsen av et eventuelt erstatningskrav vil kunne føre til at et av de store revisjonsselskapene må avvikle sin virksomhet, herunder tap av tillit og renommé. Det er pekt på mulige samfunnsmessige konsekvenser av denne utviklingen, blant annet i form av svekket konkurranse og redusert revisjonskapasitet.

I rekommandasjonen anbefales at revisors erstatningsansvar ved revisjon av selskaper med verdipapirer notert på regulert marked begrenses i henhold til minst en av følgende tre metoder:

  1. angivelse av et maksimalt ansvarsbeløp, eller av en formel som gjør det mulig å beregne et slikt beløp,
  2. fastsettelse av regler som opphever solidaransvar for de deler av skadelidtes tap som revisor ikke faktisk har bidratt til,
  3. fastsettelse av regler som gir revisor og revisjonspliktig adgang til å inngå avtale om begrensninger i revisors erstatningsansvar (eventuelt også med virkning for tredjeparter.)

Ved vurderingen av metoder for å begrense revisors erstatningsansvar, forutsettes etter rekommandasjonen at medlemsstatene ser hen til følgende grunnleggende prinsipper:

  1. Eventuelle ansvarsbegrensninger bør ikke gjelde tilfeller hvor revisor har utvist grov uaktsomhet.
  2. En ansvarsbegrensning som ikke omfatter mulig ansvar overfor tredjeparter vil ikke være tilstrekkelig effektiv.
  3. Skadelidte har krav på rettferdig erstatning.

Vurdering

Det er valgfritt for medlemslandene om de ønsker gjennomføre nasjonale regler som svarer EU-kommisjonens anbefaling om begrensninger i revisors erstatningsansvar.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/473/EF
Basis rettsaktnr.: 2006/43/EF
Celexnr.: 32008H0473

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.06.2008
Frist returnering standardskjema: 04.08.2008
Dato returnert standardskjema: 17.11.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.05.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 39/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart: 17.12.2008
Høringsfrist: 31.03.2009
Frist for gjennomføring: 05.06.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen