EgenskapVerdi
Notat id:12830
Dokument-nr:
Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering
Sortering Vedlegg/protokoll:7
Kapittel i EØS-avtalen:XV. Farlige stoffer
Sortering Kapittel:14

Tittel:

Europaparlaments og Rådsdirektiv 2008/112/EF av 16. desember 2008 om endring av direktivene 76/768/EØF, 88/378/EØF, 1999/13/EF, 2000/53/EF, 2002/96/EF og 2004/42/EF for å tilpasse de til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger...


{"name":"Europaparlaments og Rådsdirektiv 2008/112/EF av 16. desember 2008 om endring av direktivene 76/768/EØF, 88/378/EØF, 1999/13/EF, 2000/53/EF, 2002/96/EF og 2004/42/EF for å tilpasse de til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger...","depName":"MD","description":{"description":"<p><strong>Sammendrag av innhold</strong></p><p>Forordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger harmoniserer klassifisering og merking av stoffer og stoffblandinger. Forordning (EF) nr. 1272/2008 (omtalt som CLP-forordningen) vil erstatte direktiv 67/548/E&Oslash;F om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer og direktiv 1999/45/EF om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffblandinger. Forordning (EF) nr. 1272/2008 bygger p&aring; erfaringene med direktiv 67/548/E&Oslash;F og 1999/45/EF og inkorporerer kriteriene for klassifisering og merking av stoffer og stoffblandinger som er fastsatt i det globale harmoniserte systemet for klassifisering og merking av kjemikalier (GHS) som er vedtatt p&aring; internasjonalt niv&aring; gjennom FNs regi.</p><p>Visse bestemmelser om klassifisering og merking som er fastsatt i hhv direktivene 67/548/E&Oslash;F og 1999/45/EF fungerer ogs&aring; som grunnlag for anvendelse av annen lovgivning som:</p><ul><li>R&aring;dsdirektiv 76/768/E&Oslash;F av 27. juli 1976 om kosmetikk</li><li>R&aring;dsdirektiv 88/378/E&Oslash;F av 3. mai 1988 om sikkerhet ved leket&oslash;y</li><li>R&aring;dsdirektiv 1999/13/EF av 11. mars 1999 om begrensning av utslipp av flyktige organiske forbindelser fra bruk av organiske l&oslash;semidler i visse virksomheter og anlegg</li><li>Europaparlaments og R&aring;dsdirektiv 2000/53/EF av 18. september 2000 om utrangerte kj&oslash;ret&oslash;y</li><li>Europaparlaments og R&aring;dsdirektiv 2002/96/EF av 27. januar 2002 om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE-direktivet)</li><li>Europaparlaments og R&aring;dsdirektiv 2004/42/EF av 21. april 2004 om begrensning av utslipp av flyktige organiske forbindelser fra anvendelse av organiske l&oslash;semiddel i visse malinger og lakk samt lakkeringsprodukter&nbsp;reparasjon av&nbsp;kj&oslash;ret&oslash;y.</li></ul><p>Inkorporering av GHS-kriteriene medf&oslash;rer innf&oslash;ring av nye fareklasser og nye farekategorier som kun delvis tilsvarer bestemmelser om klassifisering og merking fastsatt i hhv direktiv 67/548/E&Oslash;F og direktiv 1999/45/EF. En analyse av de potensielle implikasjonene ved overgangen fra det gamle til det nye klassifiserings- og merkesystemet resulterte i at anvendelsesomr&aring;det for de p&aring;gjeldene rettsaktene b&oslash;r fastholdes ved &aring; tilpasse referansene til klassifiseringskriteriene i direktivene 76/768/E&Oslash;F, 88/378/E&Oslash;F, 2000/53/EF og 2002/96/EF til det nye systemet som ble innf&oslash;rt ved forordning (EF) nr. 1272/2008.</p><p>Det er ogs&aring; n&oslash;dvendig &aring; tilpasse direktiv 76/768/E&Oslash;F slik at&nbsp;det tar h&oslash;yde for fastsettelsen av forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH, videre om opprettelsen av det europeiske kjemikaliebyr&aring;et (ECHA) i tilknytning til REACH og om endring av direktiv 1999/45/EF og opphevelse av R&aring;dsforordning (E&Oslash;F) nr. 793/93 og Kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt R&aring;dsdirektiv 76/769/E&Oslash;F og Kommisjonsdirektivene 91/155/E&Oslash;F, 93/67/E&Oslash;F, 93/105/EF og 2000/21/EF.</p><p>Direktiv 1999/13/EF m&aring; ogs&aring; endres slik at det blir i overensstemmelse med direktiv 67/548/E&Oslash;F der risikosetningene R40 er erstattet med to nye risikosetninger R40 og R68 for &aring; sikre en korrekt overgang til de faresetninger som er fastsatt i forordning (EF) nr. 1272/2008.</p><p>Overgangen fra klassifiseringskriteriene i direktiv 67/548/E&Oslash;F og direktiv 1999/45/EF b&oslash;r&nbsp;avsluttet innen&nbsp;1. juni 2015. Som produsent av kosmetikk, leket&oslash;y, maling, lakk, produkter til reparasjonslakkering for kj&oslash;ret&oslash;y, kj&oslash;ret&oslash;y og elektrisk og elektronisk utstyr regnes produsenter, import&oslash;rer eller etterf&oslash;lgende brukere innenfor betydningen i forordning (EF) nr. 1272/2008 samt driftledere hvis aktiviteter er omfattet av direktiv 1999/13/EF. De b&oslash;r alle f&aring; en mulighet til &aring; utforme en overgangsstrategi i henhold til dette direktivet innenfor&nbsp;liknende tidsramme som i forordning (EF) nr. 1272/2008.</p><p>I artiklene 1 - 6 i direktiv 2008/112/EF oppstilles de konkrete endringer som m&aring; foretas i direktivene 76/768/E&Oslash;F, 88/378/E&Oslash;F, 1999/13/EF, 2000/53/EF, 2002/96/EF og 2004/42/EF slik at de omtalte bestemmelsene om klassifisering og merking vil samsvare med bestemmelsene i forordning (EF) nr. 1272/2008. Forordning (EF) nr. 1272/2008 har v&aelig;rt behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling og funnet relevant og akseptabel.</p><p><strong>Merknader</strong></p><p>Direktiv 2008/112/EF er hjemlet i artikkel 95 og artikkel 175(1) i EF-traktaten. Gjennomf&oslash;ring av direktiv 2008/112/EF vil medf&oslash;re behov for endringer i norsk rett i&nbsp;de&nbsp;forskrifter/bestemmelser som&nbsp;har gjennomf&oslash;rt de omtalte direktivene. </p><p><strong>Sakkyndige instansers merknader</strong></p><p>Direktiv 2008/112/EF er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling, og ble vurdert til &aring; v&aelig;re E&Oslash;S-relevant og akseptabel.</p><p>Norge deltar aktivt i EUs arbeid p&aring; de aktuelle omr&aring;dene ved deltakelse p&aring; m&oslash;ter og faglige innspill, og myndighetene er ogs&aring; i kontakt med ber&oslash;rte parter. Direktiv 2008/112/EF omhandler n&oslash;dvendige endringer i direktivene 76/768/E&Oslash;F, 88/378/E&Oslash;F, 1999/13/EF, 2000/53/EF, 2002/96/EF og 2004/42/EF for at de&nbsp;skal v&aelig;re&nbsp;oppdatert og samsvare med de aktuelle bestemmelsene i forordning (EF) nr. 1272/2008. Det er kontakt og samarbeid mellom de&nbsp;ber&oslash;rte myndigheter p&aring; dette omr&aring;det. Det er viktig b&aring;de for ber&oslash;rt industri og aktuelle norske myndigheter &aring; ha tilsvarende forbedret og oppdatert regelverk p&aring; dette viktige omr&aring;det som resten av EU/E&Oslash;S.</p><p>&nbsp;</p>","draftno":12830,"draftnoSpecified":true,"relevantInfo":"","relevantInfoPublic":true,"relevantInfoPublicSpecified":true,"relevantInfoUo":null,"statusInfo":"Direktiv 2008/112/EF ble vedtatt 16. desember 2008. Rettsakten ble innlemmet i E&Oslash;S-avtalen 15. juni 2012 ved E&Oslash;S-komitebeslutning nr. 106/2012. ","valuation":"","valuationPublic":true,"valuationPublicSpecified":true,"valuationUo":null},"draft":{"actualImpl":null,"actualImplSpecified":true,"adjustTextMatr":false,"adjustTextMatrSpecified":true,"adjustTextTech":false,"adjustTextTechSpecified":true,"affectsCAM":false,"affectsCAMSpecified":true,"affectsCAMReason":"","article103":false,"article103Specified":true,"articleType":"Direktiv","articleno":"2008/0112/EF","basisArticleno":"2008/1272/EF","celexno":"32008L0112","changed":"2012-06-26T00:00:00","changedSpecified":true,"constitutionalCompletionRequirements":null,"constitutionalCompletionRequirementsSpecified":true,"depId":0,"depIdSpecified":true,"docno":"","draftStatus":0,"draftStatusSpecified":true,"draftStatusPrev":0,"draftStatusPrevSpecified":true,"draftType":"eøs-gjennomføringsnotat","draftno":12830,"draftnoSpecified":true,"editor":0,"editorSpecified":true,"eeaAttachment":"Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering","eeaAttachmentChapter":"XV. Farlige stoffer","eeaAttachmentChapterIndex":14,"eeaAttachmentChapterIndexSpecified":true,"eeaAttachmentIndex":7,"eeaAttachmentIndexSpecified":true,"eeaRelevant":true,"eeaRelevantSpecified":true,"endReview":null,"endReviewSpecified":true,"englishTitle":"Directive 2008/112/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 amending Directives 76/768/EEC, 88/378/EEC, 1999/13/EC, 2000/53/EC, 2002/96/EC og 2004/42/EC in order to adapt them to Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and ...","established":"2009-07-09T00:00:00","establishedSpecified":true,"euDeadlineResponse":null,"euDeadlineResponseSpecified":true,"euNotificationAnswered":null,"euNotificationAnsweredSpecified":true,"euNotificationReceived":null,"euNotificationReceivedSpecified":true,"institution":"Parlament og Råd","journalLink":"http://OJ L 345 23.12.2008","komLink":"","komno":"","lawChange":true,"lawChangeSpecified":true,"lawdataLink":"","notifyEsa":null,"notifyEsaSpecified":true,"oeilLink":"","otherLink":"","partOfEea":"2012-06-15T00:00:00","partOfEeaSpecified":true,"partOfEeaNo":"106/2012","politicalAcceptable":true,"politicalAcceptableSpecified":true,"prelexLink":"","pubType":null,"pubno":2522,"pubnoSpecified":true,"responsible":0,"responsibleSpecified":true,"reviewAnswerLink":"","reviewLetterLink":"","reviewedSu":"2009-09-07T00:00:00","reviewedSuSpecified":true,"shortname":"CLP/andre direktiver","showXoEurosite":true,"showXoEurositeSpecified":true,"startImpl":"2012-06-16T00:00:00","startImplSpecified":true,"startImplText":"","startReview":null,"startReviewSpecified":true,"stdformReceived":"2009-01-09T00:00:00","stdformReceivedSpecified":true,"stdformSendDeadline":"2009-02-20T00:00:00","stdformSendDeadlineSpecified":true,"stdformSent":"2009-09-09T00:00:00","stdformSentSpecified":true,"step":0,"stepSpecified":true,"stortingetApproval":null,"stortingetApprovalSpecified":true,"sus":[{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":4,"docTypeIdSpecified":true,"name":"Handelsforenklinger","suId":6,"suIdSpecified":true},{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":4,"docTypeIdSpecified":true,"name":"","suId":null,"suIdSpecified":true}],"title":"Europaparlaments og Rådsdirektiv 2008/112/EF av 16. desember 2008 om endring av direktivene 76/768/EØF, 88/378/EØF, 1999/13/EF, 2000/53/EF, 2002/96/EF og 2004/42/EF for å tilpasse de til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger...","validated":false,"validatedSpecified":true,"xo":0,"xoSpecified":true},"draftAttachmentList":[],"draftAttachmentListWithNames":[],"draftStatusText":"Publisert","draftType":4,"draftTypeSpecified":true,"grantApprovalPermission":false,"grantApprovalPermissionSpecified":true,"grantDeletePermission":false,"grantDeletePermissionSpecified":true,"grantPrePublishPermission":false,"grantPrePublishPermissionSpecified":true,"grantPublishPermission":false,"grantPublishPermissionSpecified":true,"grantReturnSenderPermission":false,"grantReturnSenderPermissionSpecified":true,"grantSaveAttachmentPermission":false,"grantSaveAttachmentPermissionSpecified":true,"grantSavePermission":false,"grantSavePermissionSpecified":true,"grantUndeletePermission":false,"grantUndeletePermissionSpecified":true,"grantViewOtherPermission":false,"grantViewOtherPermissionSpecified":true,"mustChangeXOBeforeReturningDraft":false,"mustChangeXOBeforeReturningDraftSpecified":true,"numberOfAttachments":0,"numberOfAttachmentsSpecified":true,"otherDraftId":0,"otherDraftIdSpecified":true,"publication":{"published":true,"publishedSpecified":true,"publishedDate":"2012-06-26T00:00:00","publishedDateSpecified":true,"publishedStep":4,"publishedStepSpecified":true,"pubno":12830,"pubnoSpecified":true},"suName":"Handelsforenklinger","xoName":"Brith Elisabeth Sørlie"}