Grenseverdier for rester av plantevernmidler.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1050/2009 av 28 oktober 2009 som endrer vedlegg II og III til Europaparlamentet og Rådets forordning (EF) nr 396/2005 når det gjelder maksimumsgrenseverdier for azoksystrobin, acetamiprid, klomazon, cyflufenamid, emamektin benzoat, famoksadon, fenbutatinoksyd, fluf...

Commission Regulation (EC) No 1050/2009 of 28. October 2009 amending Annexes II and III to Regulation (EC) 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for azoxystrobin, acetamiprid, clomazone, cyflufenamid, emamectin benzoate, famoxadone, fenbutatin o...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.07.2009

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.12.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Rettsakten er vedtatt i EU (publisert i Official Journal 6. november 2009)

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer enkelte av grenseverdiene for stoffene azoksystrobin, acetamiprid, clomazone, cyflufenamid, emamektin benzoat, famoksadon, fenbutatinokyd, flufenoksuron, flupiokolid, indoksakarb, ioksynil, mepanipyrim, protiokonazol, pyridalyl, tiakloporid og trifloksystrobin.

Grenseverdier for disse stoffene er fastsatt i vedleggene II og III til forordning (EF) nr. 396/2005. Det er nå søkt om godkjenning av bruk av plantevernmidler som inneholder disse aktive stoffene i nye kulturer. Da skal medlemsstaten som behandler søknaden vurdere om det er nødvendig å endre eksisterende grenseverdier eller fastsette nye i  henhold til forordning (EF) nr. 396/2005 før godkjenning kan gis. Det er også søkt om enkelte importtoleranser.

EFSA (European Food Safety Authority) har vurdert dokumentasjonen særlig med henblikk på toksikologien og konkludert med at de foreslåtte grenseverdiene er akseptable med henblikk på forbrukernes sikkerhet. Verken langtidseksponering via konsum av alle næringsmidler som inneholder disse stoffene under maksimumsverdien eller kort tids eksponering via inntak av ekstreme mengder av èn kultur vil føre til overskridelser av ADI (akseptabelt daglig inntak) eller ARfD (akutt referansedose). 

Merknader

Rettsakten krever endringer i norsk forskrift 18.08.09 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Innlemming av rettsakten i EØS-avtalen vil ikke føre til administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse-og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Grenseverdiene settes opp og det vil kunne føre til større inntak av disse stoffene. EFSA's vurdering er imidlertid at verdiene er akseptable i forhold til forbrukernes sikkerhet.

Azoksystrobin, protiokonazol, tiakloporid og trifloksystrobin er godkjent til bruk i Norge men bare i et fåtall av de kulturene som får endrete grenseverdier. Da verdiene settes opp, vil ikke endringene føre til konsekvenser for norsk bruk.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2009)1050
Rettsaktnr.: 1050/2009
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32009R1050

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.11.2009
Frist returnering standardskjema: 22.12.2009
Dato returnert standardskjema: 18.12.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 042/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.11.2009
Høringsfrist: 15.02.2010
Frist for gjennomføring: 01.05.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen